2003R1702 — FI — 10.09.2012 — 006.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1702/2003,

annettu 24 päivänä syyskuuta 2003,

ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus- ja ympäristöhyväksyntää sekä suunnittelu- ja tuotanto-organisaatioiden hyväksyntää koskevista täytäntöönpanosäännöistä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(EYV L 243, 27.9.2003, p.6)

on kumottu:

 

 

Virallinen lehti

N:o

sivu

päivämäärä

 

Komission asetus (EU) N:o 748/2012, annettu 3 päivänä elokuuta 2012,

L 224

1

21.8.2012