2003R1702 — CS — 10.09.2012 — 006.001


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1702/2003

ze dne 24. září 2003,

kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 243, 27.9.2003, p.6)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Nařízení Komise (EU) č. 748/2012 ze dne 3. srpna 2012,

L 224

1

21.8.2012