2003R1702 — BG — 10.09.2012 — 006.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1702/2003 НА КОМИСИЯТА

от 24 септември 2003 година

за определяне на правила за прилагане на сертифициране за летателна годност и за опазване на околната среда на въздухоплавателни средства и свързани с тях продукти, части и оборудване, както и за сертифициране на проектантски и производствени организации

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 243, 27.9.2003, p.6)

отменен със:

 

 

Официален вестник

 

Регламент (ЕС) № 748/2012 на Комисията от 3 август 2012 година

L 224

1

21.8.2012