23.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 142/9


Domstolens dom (andra avdelningen) av den 1 mars 2018 (begäran om förhandsavgörande från Kammergericht Berlin – Tyskland) – talan väckt av Doris Margret Lisette Mahnkopf

(Mål C-558/16) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Området frihet, säkerhet och rättvisa - Förordning (EU) no 650/2012 - Arv och europeiskt arvsintyg - Tillämpningsområde - Möjlighet att ange den efterlevande makens del i det europeiska arvsintyget))

(2018/C 142/12)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Kammergericht Berlin

Parter i målet vid den nationella domstolen

Doris Margret Lisette Mahnkopf

ytterligare deltagare i rättegången: Sven Mahnkopf

Domslut

Artikel 1.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 650/2012 av den 4 juli 2012 om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt godkännande och verkställighet av officiella handlingar i samband med arv och om inrättandet av ett europeiskt arvsintyg, ska tolkas så, att tillämpningsområdet för nämnda förordning omfattar en nationell bestämmelse, såsom den som är i fråga i det nationella målet, som föreskriver att det när en av makarna avlider ska göras en schablonmässig uppdelning av makarnas tillgångar genom en ökning av den efterlevande makens arv.


(1)  EUT C 30, 30.1.2017.