3.7.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 179/57


Rettens kendelse af 11. maj 2010 — Shetland Islands Council mod Kommissionen

(Sag T-43/08) (1)

2010/C 179/97

Processprog: engelsk

Formanden for Tredje Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret.


(1)  EUT C 92 af 12.4.2008.