30.4.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

CA 111/18


ΚΟΙΝΌΣ ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΏΝ ΤΩΝ ΕΙΔΏΝ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΏΝ ΦΥΤΏΝ

τέταρτο συμπλήρωμα στην 28η πλήρη έκδοση

2010/C 111 A/02

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ

Θέμα

Κατάλογος των ειδών των γεωργηκών φυτών

I.   Τεύτλα

1.

Beta vulgaris L. Σακχαρότευτλα

II.   Κτηνοτροφικά φυτά

12.

Dactylis glomerata L. Δακτυλίς η Συνεσπειρωμένη

13.

Festuca arundinacea Schreber Φεστούκα η καλαμοειδής

15.

Festuca ovina L. Φεστούκα η κτηνοτροφική

16.

Festuca pratensis Huds. Φεστούκα η λειμώνιος

17.

Festuca rubra L. Φεστούκα η ερυθρά

18.

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina Φεστούκα η κτηνοτροφική

20.

Lolium multiflorum Lam. Λόλιον το ιταλικόν (περιλαμβανομένου και του Westerwold)

1

Ssp. alternativum

2

Ssp. non alternativum

21.

Lolium perenne L. Λολιον το πολυετές

22.

Lolium × boucheanum Kunth Λολιον το υβρίδιον

25.

Phleum pratense L. Φλέως ο λειμώνιος

29.

Poa pratensis L. Πόα η λειμώνιος

36.

Lupinus angustifolius L. Λούπινο το στενόφυλλο

42.

Pisum sativum L. (Partim) Πίσον το αρουραίον

44.

Trifolium hybridum L. Τριφύλλιον το νόθον

46.

Trifolium pratense L. Τριφύλλιον το λειμώνιον

47.

Trifolium repens L. Τριφύλλιον το έρπον

50.

Vicia faba L. (Partim) Κύαμος ο κοινός

III.   Ελαιούχα και ινώδη φυτά

59.

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs Ελαιοφόρο γογγύλι

61.

Brassica napus L. (partim) Ελαιοκράμβη

67.

Helianthus annuus L. Ηλίαντος ο ετήσιος

68.

Linum usitatissimum L. Λίνο το κλωστικό (το ελαιούχο)

IV.   Σιτηρά

73.

Avena sativa L. (including A. byzantina K. Koch) Βρώμη και Κόκκινη Βρώμη

75.

Hordeum vulgare L. Κριθή

1

Κριθή δίστιχος

2

Κριθή πολύστιχος

76.

Oryza sativa L. Όρυζα

78.

Secale cereale L. Σίκαλις

79.

Sorghum bicolor (L.) Moench Σόργο

82.

×Triticosecale Wittm. ex A. Camus Υβρίδια που προκύπτουν από τη διασταύρωση είδους τους γένους Triticum με είδος του γένους Secale

83.

Triticum aestivum L. Σίτος μαλακός

85.

Triticum spelta L. Σίτος σπέλτα

86.

Zea mays L. Αραβόσιτος

V.   Γεώμηλα

87.

Solanum tuberosum L. Πατάτα

ΘΕΜΑ

1.

Το παρόν τέταρτο συμπλήρωμα στην 28η πλήρη έκδοση του κοινού καταλόγου των ποικιλιών ειδών γεωργικών φυτών (1) περιλαμβάνει τις τροποποιήσεις που ήταν αναγκαίο να προστεθούν, ώστε να ληφθούν υπόψη πληροφορίες που έλαβε η Επιτροπή από τα κράτη μέλη.

2.

Το παρόν συμπλήρωμα ακολουθεί την υποδιαίρεση που υιοθετήθηκε στην 28η πλήρη έκδοση. Ο αναγνώστης παραπέμπεται στο τμήμα «Περιγραφή» της εν λόγω έκδοσης.

3.

Το παρόν συμπλήρωμα καλύπτει την περίοδο έως τις 28 Φεβρουαρίου 2010.

4.

Οι τροποποιήσεις σε σχέση με την 28η πλήρη έκδοση υποδεικνύονται στη στήλη 4 ως εξής:

— (add.):

δηλώνει μια νέα εγγραφή που εισήχθη στον κοινό κατάλογο,

— (mod.):

δηλώνει τροποποίηση σε μια ήδη υπάρχουσα εγγραφή. Οι ενδείξεις που αφορούν τη εν λόγω εγγραφή στο παρόν συμπλήρωμα αντικαθιστούν εκείνες της 28ης πλήρους έκδοσης,

— (del.):

δηλώνει διαγραφή από τον κοινό κατάλογο μιας εγγραφής και όλων των ενδείξεων των σχετικών με αυτήν.

5.

Το παρόν συμπλήρωμα αφορά τις κοινοποιημένες ποικιλίες για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις που θεσπίζονται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 2002/53/ΕΚ του Συμβουλίου (2).

6.

Εφόσον ο κωδικός ενός υπεύθυνου για τη διατήρηση των ποικιλιών δεν εμφαίνεται στην 28η πλήρη έκδοση, το όνομα του υπεύθυνου και η διεύθυνσή του μπορούν να ζητηθούν από την αρχή που αναφέρεται στον κατάλογο για το συγκεκριμένο κράτος μέλος ή τη συγκεκριμένη χώρα ΕΖΕΣ.


(1)  ΕΕ C 302 A της 12.12.2009, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 193 της 20.7.2002, σ. 1.


 

1.   BETA VULGARIS L. - SUGAR BEET

1

2

3

4

Bruno

* PL 906

 

P m (4) (mod.)

Carlos

* PL 906

 

D m (2) (mod.)

Danka KWS

* PL 52

 

D m (2) (add.)

Danuśka KWS

* PL 52

 

D m (2) (add.)

Delano

* PL 47

 

D m (2) (add.)

Farmer

* PL 833

 

D m (2) (add.)

Hella

* DK 28

 

D m (2) (add.)

Heracles

* BE 1703, * ES 6212, * NL 726

 

D m (2) (mod.)

Jagusia

* PL 36

 

D m (2) (add.)

Jambus

* PL 906

 

D m (2) (mod.)

Jonas

* PL 906, * SK 501

 

D m (2) (mod.)

Khazar

* ES 1041, * PL 906

 

P m (4) (mod.)

Lubna KWS

* PL 52

 

D m (2) (add.)

Lukas

* DE 214, * FR 13489, * PL 906

 

D m (2) (mod.)

Lupus

* ES 1041, * PL 906

 

P m (4) (mod.)

Luzon

* PL 36

 

D m (2) (add.)

Madicken

* LT 119

 

D m (2) (mod.)

Oliviera KWS

* PL 52

 

D m (2) (add.)

Pasja

* PL 833

 

D m (2) (add.)

Perfekta

* IT 1104

 

D m (1) (add.)

Schubert

* DE 105, * FR 13489, * HU 100418, * AT 848, * PL 906

 

D m (2) (mod.)

Silotta

* NL 726

 

D m (2) (mod.)

Silvetta

* HU 100528, * PL 478

 

D m (2) (mod.)

Sokrates

* PL 906

 

D m (2) (add.)

Splendor

* PL 833

 

D m (2) (add.)

 

12.   DACTYLIS GLOMERATA L. - COCKSFOOT

1

2

3

4

Ambassador

* CZ 1148, * ES 5070, * LU 21005, * LI 56, * AT 830, * PL 642

 

(mod.)

Amply

 

 

(del.)

Weidac

 

 

(del.)


13.   FESTUCA ARUNDINACEA SCHREBER - TALL FESCUE

1

2

3

4

Cleopatra

* IT 1143

 

(add.)


15.   FESTUCA OVINA L. - SHEEP'S FESCUE

1

2

3

4

Tadka

* PL 724

 

(add.)(1)(5)


16.   FESTUCA PRATENSIS HUDS. - MEADOW FESCUE

1

2

3

4

Leopard

 

 

f: 30.6.2012

Lipoche

* DE 8086, (*) LU 6039

 

(mod.)

Stella

* LU 21005, * LI 56, * NL 227

* NO 20

(mod.)


17.   FESTUCA RUBRA L. - RED FESCUE

1

2

3

4

Celianna

* FR 8116

 

(mod.)(1)(8)

Livinus

 

 

(del.)

Nawojka

* PL 321

 

(add.)(1)(7)

Tatjana

 

 

f: 30.6.2011


18.   FESTUCA TRACHYPHYLLA (HACK.) KRAJINA - HARD FESCUE

1

2

3

4

Beresta

* PL 724

 

(add.)(1)


20.   LOLIUM MULTIFLORUM LAM. - ITALIAN RYEGRASS (INCLUDING WESTERWOLD RYEGRASS)

1

2

3

4

1

Ssp. alternativum -

 

 

Baritmo

* FR 8016, (*) LU 21002

 

D (mod.)

Lemnos

* BE 218, * DE 61, * FR 8038, (*) LU 2001, * FI 6132

 

T (mod.)

2

Ssp. non alternativum -

 

 

Barelli

* BE 1401, (*) LU 21002, * NL 205, * UK 33

 

D (mod.)

Barextra

(*) FR 8016, * IT 590, (*) LU 21002

* IS 3, * NO 8

T (mod.)

Exalta

 

 

(del.)

Lubina

* CZ 201, * IT 918, * SK x

 

T (mod.)

Nabucco

* DE 8086, * FR 13084, (*) LU 6039, * NL 698

 

T (mod.)

Rangifer

(*) LU 5001, * AT 658

* CH 162

D (mod.)


21.   LOLIUM PERENNE L. - PERENNIAL RYEGRASS

1

2

3

4

Barnauta

* CZ 497, * DE 7663, (*) LU 21002, * NL x, * AT 581, * PL 302, * SK 8

 

T (mod.)

Gryps

* PL 871

 

D (add.)(1)

Herbie

* CZ 115, * DE 77, * FR 8116, * NL 444, * PL 161

 

D (mod.)

Livree

* SK 434

 

D (mod.)

Melvina

 

 

(del.)

Montando

* DE 283, * EE 13, * NL 444, * AT 729

 

T (mod.)

Napoleon

 

* NO 29

T (mod.)

Parcour

* NL x

 

D (mod.)

Score

 

 

(del.)

Session

 

 

(del.)

Terry

 

 

f: 30.6.2010

Yatsyn 1

 

 

(del.)


22.   LOLIUM × BOUCHEANUM KUNTH - HYBRID RYEGRASS

1

2

3

4

Daboya

 

* CH 162

(add.)(17)

Marmota

* DK 7, * FR 8372, * LU 5001, * NL 692, * AT 658, * UK 776

* CH 162

T (mod.)

Pirol

* DE 185, * LU 6019, * AT 508, * UK 1887

 

D (mod.)


25.   PHLEUM PRATENSE L. - TIMOTHY

1

2

3

4

Liphlea

 

 

(del.)

Skala

* PL 321

 

(mod.)


29.   POA PRATENSIS L. - SMOOTH-STALKED MEADOWGRASS

1

2

3

4

Barrister

* NL 739

 

(add.)(1)

Cynthia

* EE 13, * NL 444, * SK 542

 

(mod.)(1)(12)


36.   LUPINUS ANGUSTIFOLIUS L. - NARROW LEAVED LUPIN

1

2

3

4

Kadryl

* PL 1

 

(add.)


42.   PISUM SATIVUM L. (PARTIM) - FIELD PEA

1

2

3

4

Attika

* DE 1323, * AT 710, * RO 2111

 

(mod.)

Audit

* CZ 1207, * FR 13262

 

(mod.)

Fidelia

 

 

f: 30.6.2013

Neon

* UK 1252

 

(add.)

Santiago

* UK 224

 

(add.)

Set

 

 

f: 30.6.2013

Velvet

* CZ 172

 

(add.)


44.   TRIFOLIUM HYBRIDUM L. - ALSIKE CLOVER

1

2

3

4

Ermo

* DK 14

 

D (mod.)


46.   TRIFOLIUM PRATENSE L. - RED CLOVER

1

2

3

4

Renova

 

 

f: 30.6.2010

Témara

* LU 5001

 

f: 1.6.2011


47.   TRIFOLIUM REPENS L. - WHITE CLOVER

1

2

3

4

Retor

* HU 149336, * LT 64, * LU 21001, * NL 444

 

(mod.)


50.   VICIA FABA L. (PARTIM) - FIELD BEAN

1

2

3

4

Divine

* FR 8235

 

(mod.)(16)

Scirocco

* DE 147, * IE 212, * LT 44, * LI 48, * UK 581

 

(mod.)(16)

 

59.   BRASSICA RAPA L. VAR. SILVESTRIS (LAM.) BRIGGS - TURNIP RAPE

1

2

3

4

Pacer

* NL 722

 

(add.)


61.   BRASSICA NAPUS L. (PARTIM) - SWEDE RAPE

1

2

3

4

Arot

* PL 159

 

(add.)(15)(30)

Artoga

* CZ 1006, * FR 12846, * HU 106674, * PL 872, * UK 6169

 

H (mod.)(15)(30)

Belinda

* DE 4624, * EE 39, * PL 511, * UK 1936

 

H (mod.)(16)(30)

Bella

* DK 204, * EE 51

 

(mod.)(16)

Bellevue

* EE 39, * FR 11842, * PL 511

 

(mod.)(15)(30)

Cabestan

* FR 12161

 

(mod.)(15)(30)

Caledonia

 

 

(del.)

Canberra

* UK 1953

 

(mod.)(15)(30)

Caracas

* CZ 444, (*) FR 12161, * LT 125, * SK 217, * UK 1397

 

(mod.)(15)(30)

Cash

* DK 184, * FR 9084, * UK 1335

 

(mod.)(15)

Casoar

* AT 708, * PL 788, * UK 1397

 

(mod.)(15)(30)

Castille

(*) FR 12161, * AT 708, * PL 706, * UK 1397

 

(mod.)(15)(30)

Catana

* FR 12161, * PL 788, * UK 1397

 

(mod.)(15)(30)

Delight

* IT 2013, * PL 511, * UK 1936

 

H (mod.)(16)(30)

DK Example

* FR 12161, * PL 788

 

H (mod.)(15)(30)

DK Expower

* DK 178

 

H (add.)(15)

Dubai

 

 

(del.)

ES Alegria

* DK 129, * FR 12749, * PL 741

 

(mod.)(15)(30)

ES Domino

* PL 741

 

H (add.)(15)(30)

Extend

* FR 12161, * HU 132949, * PL 706, * BG 35

 

H (mod.)(15)(30)

Fenja

* DK 204, * EE 51, * PL 340

 

(mod.)(16)(30)

Ginger

* UK 1936

 

(add.)(15)

Gladius

* PL 787

 

H (add.)(15)(30)

Gloria

* PL 832, * UK 1791

 

(mod.)(15)(30)

Kaliber

* DE 147, * EE 31, * PL 159

 

H (mod.)(16)(30)

King

 

 

(del.)

King 10

* DK 16, * UK 1348

 

(mod.) ant. King(15)

Lunedie

* IT 256

 

(add.)(16)(30)

Markus

* PL 611

 

(add.)(16)(30)

Mirco CL

* IT 2013

 

H (add.)(16)(30)

MLCH089

 

 

(del.)

Mosaik

* EE 46, * SE 71

 

(mod.)(16)

MSP05

 

 

(del.)

NK Diamond

* CZ 711, * DE 8145, * PL 787, * SK 443, * UK 1791

 

(mod.)(15)(30)

NK Morse

* CZ 697, * HU 103431, * PL 787, * UK 1379

 

(mod.)(15)(30)

NX2213

* DK 215

 

(add.)(15)(32)

NX2214

* DK 215

 

(add.)(15)(32)

Osorno

* DK 44, * EE 31

 

H (mod.)(16)

PHS803 CMS

* IT 484

 

H (add.)(16)(21)(32)

Primus

* PL 205, * UK 1348

 

H (mod.)(15)(30)

Proximo

* EE 39, * PL 511

 

(mod.)(16)(30)

PR45W33

* DK 87

 

H (add.)(15)(32)

PR46W30

* DK 87, * UK 1891

 

H (mod.)(15)(32)

Ramon

 

 

(del.)

Rohan

* CZ 24, * EE 31, * PL 159, * SK 84, * BG 91

 

H (mod.)(15)(30)

Sesame

* FR 9295, * UK 182

 

(mod.)(15)

Sheriff

* DK 44, * FR 13099

 

H (mod.)(15)

Sherlock

* HU 149293, * PL 52

 

(mod.)(15)(30)

Sherpa

* DK 44

 

H (add.)(15)

Sinika

* DK 44, * EE 31

 

H (mod.)(16)

Sojus

 

 

f: 30.6.2013

Split

 

 

(del.)

SY Kolumb

* PL 787

 

H (add.)(15)(30)

Tamarin

* PL 217, * UK 1717

 

(mod.)(16)(30)

Tores

* DK 187

 

H (add.)(15)

Viking

* DE 147, * HU 106300, (*) LU 6016, * LI 48, * AT 532, * PL 159, * SK 63, * RO 2099

 

(mod.)(15)(30)

Visby

* DE 4316, * EE 31, * LU 6016, * AT 699, * PL 159

 

H (mod.)(15)(30)

V161OL

* FR 12161, * UK 1397

 

(mod.)(15)(32)

Xenon

* DK 44, * DE 147, * PL 159

 

H (mod.)(15)(30)


67.   HELIANTHUS ANNUUS L. - SUNFLOWER

1

2

3

4

Alexandra

* SK 219

 

H S (mod.)

Alliance

 

 

f: 30.6.2012

Aurasol

* DE 7029, * FR 12161, * AT 543, * RO 2080

 

H S (mod.)

Orasole

* CZ 711, * PT 556

 

 

Belem M

* CZ 711, * FR 12161

 

H S (mod.)

Floyd

* CZ 711, * HU 132927

 

H S (mod.)

Itanol

* CZ 711, * RO 2080

 

H S (mod.)

Jalisco

* ES 4904

 

S (mod.)(35)

Kadiz

 

 

(del.)

Kantaor

* ES 4904

 

H S (mod.)(35)

Kenitra

 

 

(del.)

Kodax

 

 

(del.)

MAS 95A

 

 

(del.)

Nardo

 

 

(del.)

NK Ladi

 

 

(del.)

Orasole

 

 

= Aurasol

Pedro

 

 

f: 30.6.2012

Pegasol

* CZ 711, * DE 7029, * FR 12161, * AT 543

 

H S (mod.)

Prodisol

* CZ 711, * FR 12161, * HU 132949, * SK 348

 

H S (mod.)

Rithmy

 

 

(del.)

Torero

 

 

f: 30.6.2012

Veracruz

* ES 4904

 

S (mod.)(35)


68.   LINUM USITATISSIMUM L. - FLAX, LINSEED

1

2

3

4

Chantal

* NL 736

 

(add.)(19)

Marylin

* BE 1423, * FR 9134, * NL 736

 

(mod.)(19)

Sofie

* BE 1423, * FR 9134, * NL 736

 

(mod.)(19)

Suzanne

* BE 1423, * FR 9134, * NL 736

 

(mod.)(19)

 

73.   AVENA SATIVA L. (INCLUDING A. BYZANTINA K. KOCH) - OAT AND RED OAT

1

2

3

4

Belinda

* LT 42, * FI 6124, * SE 71

* NO 159

(mod.)(16)

Effektiv

* LU 1001, * AT 5, * FI 6169

 

(mod.)(16)

Expander

* HU 100935, * AT 5

* CH 79

(mod.)(16)

Explorer

* AT 5

 

(mod.)(16)

Freja

* FI 6109

 

(mod.)(16)

Gigant

* NL 736

 

(mod.)(16)

Japeloup

* FR 9084

 

(mod.)(16)

Jumbo

* DE 149, * AT 26

 

(mod.)(16)

Moritz

* DK 117, * DE 7289, * AT 522

 

(mod.)(16)

Pergamon

* DK 77, * DE 149, * EE 75, * LU 6017

 

(mod.)(16)

Scorpion

* CZ 77, * DK 77, * DE 149, * EE 75, * PL 306

 

(mod.)(16)


75.   HORDEUM VULGARE L. - BARLEY

1

2

3

4

1

2-row barley

 

 

Amber

* EE 46, * FI 6124, * SE 71

 

(mod.)(16)

Annabell

* CZ 77, * DE 1, * EE 33, * HU 107747, * LI 47, * PL 306, * SK 295, * FI 6147, * RO 2107

* NO 191

(mod.)(16)

Auriga

* DE 1, * EE 33, * HU 107747, * LI 46, * FI 6166, * RO 2103

 

(mod.)(16)

Braemar

* CZ 1118, * DE 43, * HU 106849, * LT 141, (*) LU 6031, * SK 405, * FI 6163, * UK 897

 

(mod.)(16)

Calcule

* DK 217, * EE 81, * FR 8128, * HU 156404, * LT 149, * AT 523

 

(mod.)(16)

Columbus

* DK 35

 

(add.)(16)

Essential

 

 

(del.)

Gentle

* DK 221

 

(add.)(16)

Gladys

* FR 12814, * NL 705

 

(mod.)(16)

Halcyon

 

 

(del.)

Henrike

* CZ 77, * DE 149, * EE 33, * PL 306

 

(mod.)(16)

JB Flavour

* DE 2610, * EE 43, * FR 8359, * LT 56

 

(mod.)(16)

Katy

* DK 218

 

(add.)(16)

Mercada

* EE 6, * LT 41, * LU 6014, * LI 53, * PL 53

 

(mod.)(16)

Pasadena

* DE 129, * HU 107187, * LI 53, * SK 24

 

(mod.)(16)

Streif

* CZ 1150, * DE 4046, * EE 81, * AT 523, * FI 6164

 

(mod.)(16)

Temperament

 

 

(del.)

Venouska

* NL 705

 

(mod.)(16)

2

6-row barley

 

 

 

 

 

 


76.   ORYZA SATIVA L. - RICE

1

2

3

4

Antares

* IT 38

 

(add.)

Crono

* IT 94

 

(add.)

Dardo

* IT 94

 

(add.)

Gloria

* IT 158

 

(add.)

Orione

* IT 38

 

(add.)

Ronaldo

* IT 158

 

(add.)

Vulcano

* IT 38

 

(add.)


78.   SECALE CEREALE L. - RYE

1

2

3

4

Bonfire

* NL 727

 

(add.)


79.   SORGHUM BICOLOR (L.) MOENCH - SORGHUM

1

2

3

4

BMR Elite

* IT 1258

 

(mod.)

Express

* IT 1258

 

(mod.)

Sweet Caroline

* IT 1258

 

(mod.)

Sweet Virginia

* IT 1258

 

(mod.)


82.   ×TRITICOSECALE WITTM. EX A. CAMUS - HYBRIDS RESULTING FROM THE CROSSING OF A SPECIES OF THE GENUS TRITICUM AND A SPECIES OF THE GENUS SECALE

1

2

3

4

Hercules

* IT 1295

 

(mod.)

Trigold

* CZ 31, * DE 129, * PL 53

 

(mod.)(15)


83.   TRITICUM AESTIVUM L. - WHEAT

1

2

3

4

Agrestis

 

 

(del.)

Alora

* DE 7256, * EE 66, * AT 573

 

(mod.)(16)

Ararat

* DK 117, * EE 97

 

(mod.)(15)

Blixen

 

 

(del.)

Bristol

* NL 736

 

(mod.)(15)

Cassiopeia

 

 

(del.)

Delmare

* NL 705

 

(mod.)(15)

Granny

* CZ 172, * DE 7256, * EE 66, * SK 555

 

(mod.)(16)

Hewilla

* EE 29, * PL 321

 

(mod.)(16)

Julius

* BE 769, * DE 129, * EE 58, * NL 321

 

(mod.)(15)

KWS Bohinen

 

 

(del.)

Legron

 

 

(del.)

Lincoln

* NL 736

 

(mod.)(15)

Mulan

* BE 793, * CZ 77, * DE 149, * EE 33, * HU 107747, * LT 60, (*) LU 6017, * AT 500, * PL 306, * SE 41

 

(mod.)(15)

Orbit

* DK 225, * UK 1335

 

(mod.)(15)

Pasteur

* NL 736, * PL 523

 

(mod.)(16)

Penso

 

 

(del.)

Pentium

 

 

(del.)

Proventus

 

 

(del.)

Senat

 

 

(del.)

Shire

* UK 6103

 

(add.)(15)

Stalwart

 

 

(del.)

Sunnan

* NL 628

 

(mod.)(16)

Symbol

 

 

(del.)

Tulsa

* NL 736

 

(mod.)(15)

Watson

 

 

(del.)

Zohra

 

 

f: 30.6.2012


85.   TRITICUM SPELTA L. - SPELT WHEAT

1

2

3

4

Titan

 

* CH 56

(add.)


86.   ZEA MAYS L. - MAIZE

1

2

3

4

Aagenda

* BE 842, * DE 2244

 

 

Aapotheoz

* IT x

 

 

Aartener

* IT x

 

 

Abondance

* CZ 711, * NL 286

 

 

Agadir

* IT 336, * NL x

 

 

Alfa VSM

* IT 159

 

 

Ampezzo

* BE 842, (*) FR 12814, * NL 708

 

 

Arecibo

* IT 426

 

 

Ayrro

* BE 842, (*) FR 12814, * NL 708

 

 

Beta VSM

* IT 159

 

 

Borelli

* IT 345

 

 

Bressi CS

* IT 345

 

 

Cabernet

 

 

 

Cabrio

* CZ 1253, * NL 737

 

 

Canali CS

* IT 345

 

 

Ceolas

* IT 1125

 

 

Ciclixx Duo

* IT 1125

 

 

Codiflag

* IT 345

 

 

Codilac

* IT 345

 

 

Codimax

* IT 345

 

 

Codisk

* IT 345

 

 

DA Salomè

* IT 1252

 

 

DA Saola

* IT 1252

 

 

DA Siboney

* IT 1252

 

 

Damon VSM

* IT 159

 

 

DKC3301

* IT x

 

 

DKC4685

* IT x, * AT 708

 

 

DKC6101

* IT x

 

 

DKC6590

* IT x

 

 

DKC6903

* IT x

 

 

Dualto

* NL 738

 

 

Ducarat

* NL 738

 

 

Duconto

* NL 738

 

 

Duprecos

(*) FR 12679, * NL 738

 

 

Duvital

(*) FR 12679, * NL 738

 

 

Eltio

* IT 426

 

 

ES Barak

* IT 1171

 

 

ES Feria

* IT 1171

 

 

ES Quantum

* IT 1171

 

 

ES Rocket

* IT 1171

 

 

Espresso

* IT 272

 

 

Fadena

* IT 272

 

 

Fagretto

* IT 272

 

 

Farmant

* IT 272

 

 

Farmtop

* IT 272

 

 

Firsti CS

* IT 345

 

 

Gamma VSM

* IT 159

 

 

Gasti CS

* IT 345

 

 

GK Boglár

* SK 215

 

 

GK Bolgár

 

 

 

GL Torpedo

* IT 440

 

 

Harvey

* NL 708

 

 

Herkuli CS

* IT 345

 

 

Hillary

* IT x

 

 

ISH610

* IT 1170

 

 

ISH611

* IT 1170

 

 

ISH612

* IT 1170

 

 

ISH708

* IT 1170

 

 

Janett

* IT x

 

 

Kapitals

* IT x

 

 

Kedros

* IT x

 

 

Kimbos

* IT x

 

 

Klaros

* IT x

 

 

Kluni CS

* IT 345

 

 

Kopias

* IT x

 

 

Korimbos

* IT x

 

 

Korreos

* IT x

 

 

Kretas

* IT x

 

 

Kuskus

* IT x

 

 

Lagni CS

* IT 345

 

 

Lambic

 

 

 

LG 21.84

* NL 318

 

 

LG 22.36 Allstar

* NL 318

 

 

LG30218

* BE 842, * NL 708

 

 

LG30221

* NL 708

 

 

LG30495

* IT x

 

 

LG30597

* IT x

 

 

LG30642

* IT x

 

 

LG30688

* IT x

 

 

LG3197

* DE 1323, * NL 318

 

 

LG3218

(*) FR 12814, * NL 712

 

 

LG3224

 

 

 

LG3234

* BE 842

 

 

LG3266

* CZ 1136, * FR 12814, * IT x

 

 

LG3267

* FR 12814

 

 

LG3540 Waxy

* IT x

 

 

Malton

* IT 426

 

 

Marry

* IT x

 

 

MAS 17E

* BE 807, * FR 12208, * NL 213

 

 

MAS 41B

* IT 370

 

 

MAS 47P

* IT 370, * PT 560

 

 

MAS 55F

* IT 370

 

 

MAS 58M

* IT 370

 

 

MAS 59P

* IT 370

 

 

MAS 60D

* IT 370

 

 

MAS 62S

* IT 370

 

 

MAS 62T

 

 

 

MAS 63L

* IT 1164

 

 

MAS 64B

 

 

 

MAS 71V

* IT 370

 

 

Milka

* IT 272

 

 

Modetta

* IT 272

 

 

Mojaal

* IT 272

 

 

Mokka

* IT 272

 

 

Monara

* IT 272

 

 

Neos

* IT 1164

 

 

NK Cooler

* BE 881, * DE 6880, * FR 12584, * NL 610

 

 

Noah

* IT x

 

 

Novir

* IT 1164

 

 

Numero

* IT 272

 

 

Orfeo

* NL 708

 

 

Panasem

* IT 1288

 

 

Pantan

* IT 1288

 

 

Patras

 

 

 

Polaire

* NL 738

 

 

Poya

 

* CH 41

 

Principe

* IT 426

 

 

PR33A04

* ES 142, * IT x

 

 

PR34N61

* FR 10858, * IT x

 

 

PR35F36

* ES 450, * IT x

 

 

PR36W61

* IT x

 

 

PR39B22

* IT x, * AT 77

 

 

P0159

* IT x

 

 

P0183

* IT x

 

 

P0222

* IT x

 

 

P0319

* IT x

 

 

P0547

* IT x

 

 

P0582

* IT x

 

 

P0735

* IT x

 

 

P0746

* IT x

 

 

P0891

* IT x

 

 

P1038

* IT x

 

 

P1114

* IT x

 

 

P1253

* IT x

 

 

P1374

* IT x

 

 

P1389

* IT x

 

 

P1421

* IT x

 

 

P1601

* IT x

 

 

P1615

* IT x

 

 

P1621

* IT x

 

 

P1743

* IT x

 

 

P1921

* IT x

 

 

P8659

* IT x

 

 

P8735

* IT x

 

 

P8753

* IT x

 

 

P8871

* IT x

 

 

P9248

* IT x

 

 

P9292

* IT x, * AT 77

 

 

P9317

* IT x

 

 

P9494

* IT x, * AT 77

 

 

Quad

* IT 272

 

 

Ranki CS

* IT 345

 

 

Sephora

 

 

 

Sistema

* IT 278

 

 

SNH8605

* IT 95

 

 

Squadra

 

 

 

Starki CS

* IT 345

 

 

Stimul

* IT 1125

 

 

Studio

 

 

 

Sudoku

* HU 106465, * NL 737

 

 

Sunny

* NL 737

 

 

Supresto

* NL 737

 

 

Surco

* IT 278

 

 

Suriga

* NL 737

 

 

Surion

* NL 737

 

 

SY Adapto

* IT 1164

 

 

SY Applause

* DK 219

 

 

SY Dikara

* IT 1164

 

 

SY Forvia

* IT 1164

 

 

SY Gustoso

* IT 1164

 

 

SY Luminoso

* IT 1164

 

 

SY Lutetia

* IT 1164

 

 

SY Marilyn

* IT 1164

 

 

SY Merlot

* IT 1164

 

 

SY Nepal

* IT 1164

 

 

SY Octavo

* IT 1164

 

 

SY Ondina

* IT 1164

 

 

SY Rocky

* IT 1164

 

 

SY Silver

* IT 1164

 

 

SY Veralia

* IT 1164

 

 

SY Verdemax

* IT 1164

 

 

Tango

* LT 84, * NL 737

 

 

Tavascan

* IT 336

 

 

Teofila

* IT 370

 

 

Toulal

* IT 345

 

 

Traci CS

* IT 345

 

 

Ushuaia

* IT 426

 

 

ZP341

* IT 1289

 

 

89MAY70

* IT 1292

 

 

 

87.   SOLANUM TUBEROSUM L. - POTATO

1

2

3

4

Accent

* DE 7633, * NL 544, * PT 759, * SK 44, * UK 6223

 

(mod.)

Bursztyn

* PL 308

 

(add.)

Gawin

* PL 27

 

(add.)

Gustaw

* PL 27

 

(add.)

Harlequin

* UK 1759

 

(mod.)

Jeannette

* NL 734

 

(add.)

Komtesa

* SK 174

 

(mod.)

Kordoba

 

 

(del.)

Korela

* SK x

 

(mod.)

Lady Rosetta

(*) DE x, * HU 108074, * IE 4, * LT 66, (*) LU 21025, * NL 524, * SK 44, * FI 6115, * SE 10

 

(mod.)

Legenda

* PL 308

 

(add.)

Michalina

* PL 617

 

(add.)

Nikoleta

 

 

(del.)

Opava

 

 

(del.)

Stasia

* PL 617

 

(add.)

Viviana

* PL 875

 

(add.)

Zenia

* PL 617

 

(add.)

94F2042

(*) FR 10711, * NL 740

 

(mod.)(32)