30.4.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

CA 111/18


ОБЩ КАТАЛОГ НА СОРТОВЕТЕ ОТ ЗЕМЕДЕЛСКИ РАСТИТЕЛНИ ВИДОВЕ

Четвърто допълнение към 28-ото пълно издание

2010/C 111 A/02

СЪДЪРЖАНИЯ

Легенда

Списък на земеделските видове

I.   Цвекло

1.

Beta vulgaris L. Захарно цвекло

II.   Фуражни куптури

12.

Dactylis glomerata L. Ежова главица

13.

Festuca arundinacea Schreber Тръстиковидна власатка

15.

Festuca ovina L. Ливадна власатка

16.

Festuca pratensis Huds. Ливадна власатка

17.

Festuca rubra L. Червена власатка

18.

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina Твърдолистна власатка

20.

Lolium multiflorum Lam. Многооткосен (италиански) райграс, вкл. вестерволдски райграс

1

Ssp. alternativum

2

Ssp. non alternativum

21.

Lolium perenne L. Райграс

22.

Lolium × boucheanum Kunth Хибриден райграс

25.

Phleum pratense L. Ливадна тимотейка

29.

Poa pratensis L. Ливадна метлица

36.

Lupinus angustifolius L. Теснолистна лупина

42.

Pisum sativum L. (Partim) Фуражен грах

44.

Trifolium hybridum L. Хибридна детелина

46.

Trifolium pratense L. Червена детелина

47.

Trifolium repens L. Бяла детелина

50.

Vicia faba L. (Partim) Бакла

III.   Масподайни и впакноайни куптури

59.

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs Репица

61.

Brassica napus L. (partim) Рапица

67.

Helianthus annuus L. Слънчоглед

68.

Linum usitatissimum L. Лен

IV.   Эърнени куптури

73.

Avena sativa L. (including A. byzantina K. Koch) Посевен овес и византийски овес

75.

Hordeum vulgare L. Ечемик

1

Ечемик двуреден

2

Ечемик шестреден

76.

Oryza sativa L. Ориз

78.

Secale cereale L. Ръж

79.

Sorghum bicolor (L.) Moench Сорго

82.

×Triticosecale Wittm. ex A. Camus хибриди, които са резултат от кръстосването на вид от рода Triticum с вид от рода Secale

83.

Triticum aestivum L. Мека пшеница

85.

Triticum spelta L. Спелта пшеница

86.

Zea mays L. Царевица

V.   Картофи

87.

Solanum tuberosum L. Картофи

ЛЕГЕНДА

1.

Настоящото четвърто допълнение към 28-ото пълно издание на общия каталог на сортовете от земеделски растителни видове (1) съдържа измененията, които бе необходимо да се направят, за да се вземе предвид информацията, получена в Комисията от държавите-членки.

2.

Настоящото допълнение следва структурата, приета в 28-ото пълно издание. За справка може да се използва легендата към настоящото издание.

3.

Настоящото допълнение се отнася за периода до 28 февруари 2010 година.

4.

Измененията на 28-ото пълно издание са посочени в колона 4 по следния начин:

— (доб.):

означава добавяне на нова позиция в общия каталог,

— (изм.):

означава изменение на съществуваща позиция. Указанията към тази позиция в настоящото допълнение заменят тези в 28-ото пълно издание,

— (зал.):

означава заличаване от общия каталог на позицията и всички указания към нея.

5.

Настоящото допълнение се отнася до сортовете, за които се прилагат разпоредбите на член 16, параграф 1 от Директива 2002/53/ЕО на Съвета (2).

6.

Ако кодът на стопанския работник не фигурира в 28-ото пълно издание, неговото име и адрес могат да бъдат получени от органа, който фигурира в списъка за заинтересованата държава-членка или страна от ЕАСТ.


(1)  ОВ C 302 A, 12.12.2009 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 193, 20.7.2002 г., стр. 1.


 

1.   BETA VULGARIS L. - SUGAR BEET

1

2

3

4

Bruno

* PL 906

 

P m (4) (mod.)

Carlos

* PL 906

 

D m (2) (mod.)

Danka KWS

* PL 52

 

D m (2) (add.)

Danuśka KWS

* PL 52

 

D m (2) (add.)

Delano

* PL 47

 

D m (2) (add.)

Farmer

* PL 833

 

D m (2) (add.)

Hella

* DK 28

 

D m (2) (add.)

Heracles

* BE 1703, * ES 6212, * NL 726

 

D m (2) (mod.)

Jagusia

* PL 36

 

D m (2) (add.)

Jambus

* PL 906

 

D m (2) (mod.)

Jonas

* PL 906, * SK 501

 

D m (2) (mod.)

Khazar

* ES 1041, * PL 906

 

P m (4) (mod.)

Lubna KWS

* PL 52

 

D m (2) (add.)

Lukas

* DE 214, * FR 13489, * PL 906

 

D m (2) (mod.)

Lupus

* ES 1041, * PL 906

 

P m (4) (mod.)

Luzon

* PL 36

 

D m (2) (add.)

Madicken

* LT 119

 

D m (2) (mod.)

Oliviera KWS

* PL 52

 

D m (2) (add.)

Pasja

* PL 833

 

D m (2) (add.)

Perfekta

* IT 1104

 

D m (1) (add.)

Schubert

* DE 105, * FR 13489, * HU 100418, * AT 848, * PL 906

 

D m (2) (mod.)

Silotta

* NL 726

 

D m (2) (mod.)

Silvetta

* HU 100528, * PL 478

 

D m (2) (mod.)

Sokrates

* PL 906

 

D m (2) (add.)

Splendor

* PL 833

 

D m (2) (add.)

 

12.   DACTYLIS GLOMERATA L. - COCKSFOOT

1

2

3

4

Ambassador

* CZ 1148, * ES 5070, * LU 21005, * LI 56, * AT 830, * PL 642

 

(mod.)

Amply

 

 

(del.)

Weidac

 

 

(del.)


13.   FESTUCA ARUNDINACEA SCHREBER - TALL FESCUE

1

2

3

4

Cleopatra

* IT 1143

 

(add.)


15.   FESTUCA OVINA L. - SHEEP'S FESCUE

1

2

3

4

Tadka

* PL 724

 

(add.)(1)(5)


16.   FESTUCA PRATENSIS HUDS. - MEADOW FESCUE

1

2

3

4

Leopard

 

 

f: 30.6.2012

Lipoche

* DE 8086, (*) LU 6039

 

(mod.)

Stella

* LU 21005, * LI 56, * NL 227

* NO 20

(mod.)


17.   FESTUCA RUBRA L. - RED FESCUE

1

2

3

4

Celianna

* FR 8116

 

(mod.)(1)(8)

Livinus

 

 

(del.)

Nawojka

* PL 321

 

(add.)(1)(7)

Tatjana

 

 

f: 30.6.2011


18.   FESTUCA TRACHYPHYLLA (HACK.) KRAJINA - HARD FESCUE

1

2

3

4

Beresta

* PL 724

 

(add.)(1)


20.   LOLIUM MULTIFLORUM LAM. - ITALIAN RYEGRASS (INCLUDING WESTERWOLD RYEGRASS)

1

2

3

4

1

Ssp. alternativum -

 

 

Baritmo

* FR 8016, (*) LU 21002

 

D (mod.)

Lemnos

* BE 218, * DE 61, * FR 8038, (*) LU 2001, * FI 6132

 

T (mod.)

2

Ssp. non alternativum -

 

 

Barelli

* BE 1401, (*) LU 21002, * NL 205, * UK 33

 

D (mod.)

Barextra

(*) FR 8016, * IT 590, (*) LU 21002

* IS 3, * NO 8

T (mod.)

Exalta

 

 

(del.)

Lubina

* CZ 201, * IT 918, * SK x

 

T (mod.)

Nabucco

* DE 8086, * FR 13084, (*) LU 6039, * NL 698

 

T (mod.)

Rangifer

(*) LU 5001, * AT 658

* CH 162

D (mod.)


21.   LOLIUM PERENNE L. - PERENNIAL RYEGRASS

1

2

3

4

Barnauta

* CZ 497, * DE 7663, (*) LU 21002, * NL x, * AT 581, * PL 302, * SK 8

 

T (mod.)

Gryps

* PL 871

 

D (add.)(1)

Herbie

* CZ 115, * DE 77, * FR 8116, * NL 444, * PL 161

 

D (mod.)

Livree

* SK 434

 

D (mod.)

Melvina

 

 

(del.)

Montando

* DE 283, * EE 13, * NL 444, * AT 729

 

T (mod.)

Napoleon

 

* NO 29

T (mod.)

Parcour

* NL x

 

D (mod.)

Score

 

 

(del.)

Session

 

 

(del.)

Terry

 

 

f: 30.6.2010

Yatsyn 1

 

 

(del.)


22.   LOLIUM × BOUCHEANUM KUNTH - HYBRID RYEGRASS

1

2

3

4

Daboya

 

* CH 162

(add.)(17)

Marmota

* DK 7, * FR 8372, * LU 5001, * NL 692, * AT 658, * UK 776

* CH 162

T (mod.)

Pirol

* DE 185, * LU 6019, * AT 508, * UK 1887

 

D (mod.)


25.   PHLEUM PRATENSE L. - TIMOTHY

1

2

3

4

Liphlea

 

 

(del.)

Skala

* PL 321

 

(mod.)


29.   POA PRATENSIS L. - SMOOTH-STALKED MEADOWGRASS

1

2

3

4

Barrister

* NL 739

 

(add.)(1)

Cynthia

* EE 13, * NL 444, * SK 542

 

(mod.)(1)(12)


36.   LUPINUS ANGUSTIFOLIUS L. - NARROW LEAVED LUPIN

1

2

3

4

Kadryl

* PL 1

 

(add.)


42.   PISUM SATIVUM L. (PARTIM) - FIELD PEA

1

2

3

4

Attika

* DE 1323, * AT 710, * RO 2111

 

(mod.)

Audit

* CZ 1207, * FR 13262

 

(mod.)

Fidelia

 

 

f: 30.6.2013

Neon

* UK 1252

 

(add.)

Santiago

* UK 224

 

(add.)

Set

 

 

f: 30.6.2013

Velvet

* CZ 172

 

(add.)


44.   TRIFOLIUM HYBRIDUM L. - ALSIKE CLOVER

1

2

3

4

Ermo

* DK 14

 

D (mod.)


46.   TRIFOLIUM PRATENSE L. - RED CLOVER

1

2

3

4

Renova

 

 

f: 30.6.2010

Témara

* LU 5001

 

f: 1.6.2011


47.   TRIFOLIUM REPENS L. - WHITE CLOVER

1

2

3

4

Retor

* HU 149336, * LT 64, * LU 21001, * NL 444

 

(mod.)


50.   VICIA FABA L. (PARTIM) - FIELD BEAN

1

2

3

4

Divine

* FR 8235

 

(mod.)(16)

Scirocco

* DE 147, * IE 212, * LT 44, * LI 48, * UK 581

 

(mod.)(16)

 

59.   BRASSICA RAPA L. VAR. SILVESTRIS (LAM.) BRIGGS - TURNIP RAPE

1

2

3

4

Pacer

* NL 722

 

(add.)


61.   BRASSICA NAPUS L. (PARTIM) - SWEDE RAPE

1

2

3

4

Arot

* PL 159

 

(add.)(15)(30)

Artoga

* CZ 1006, * FR 12846, * HU 106674, * PL 872, * UK 6169

 

H (mod.)(15)(30)

Belinda

* DE 4624, * EE 39, * PL 511, * UK 1936

 

H (mod.)(16)(30)

Bella

* DK 204, * EE 51

 

(mod.)(16)

Bellevue

* EE 39, * FR 11842, * PL 511

 

(mod.)(15)(30)

Cabestan

* FR 12161

 

(mod.)(15)(30)

Caledonia

 

 

(del.)

Canberra

* UK 1953

 

(mod.)(15)(30)

Caracas

* CZ 444, (*) FR 12161, * LT 125, * SK 217, * UK 1397

 

(mod.)(15)(30)

Cash

* DK 184, * FR 9084, * UK 1335

 

(mod.)(15)

Casoar

* AT 708, * PL 788, * UK 1397

 

(mod.)(15)(30)

Castille

(*) FR 12161, * AT 708, * PL 706, * UK 1397

 

(mod.)(15)(30)

Catana

* FR 12161, * PL 788, * UK 1397

 

(mod.)(15)(30)

Delight

* IT 2013, * PL 511, * UK 1936

 

H (mod.)(16)(30)

DK Example

* FR 12161, * PL 788

 

H (mod.)(15)(30)

DK Expower

* DK 178

 

H (add.)(15)

Dubai

 

 

(del.)

ES Alegria

* DK 129, * FR 12749, * PL 741

 

(mod.)(15)(30)

ES Domino

* PL 741

 

H (add.)(15)(30)

Extend

* FR 12161, * HU 132949, * PL 706, * BG 35

 

H (mod.)(15)(30)

Fenja

* DK 204, * EE 51, * PL 340

 

(mod.)(16)(30)

Ginger

* UK 1936

 

(add.)(15)

Gladius

* PL 787

 

H (add.)(15)(30)

Gloria

* PL 832, * UK 1791

 

(mod.)(15)(30)

Kaliber

* DE 147, * EE 31, * PL 159

 

H (mod.)(16)(30)

King

 

 

(del.)

King 10

* DK 16, * UK 1348

 

(mod.) ant. King(15)

Lunedie

* IT 256

 

(add.)(16)(30)

Markus

* PL 611

 

(add.)(16)(30)

Mirco CL

* IT 2013

 

H (add.)(16)(30)

MLCH089

 

 

(del.)

Mosaik

* EE 46, * SE 71

 

(mod.)(16)

MSP05

 

 

(del.)

NK Diamond

* CZ 711, * DE 8145, * PL 787, * SK 443, * UK 1791

 

(mod.)(15)(30)

NK Morse

* CZ 697, * HU 103431, * PL 787, * UK 1379

 

(mod.)(15)(30)

NX2213

* DK 215

 

(add.)(15)(32)

NX2214

* DK 215

 

(add.)(15)(32)

Osorno

* DK 44, * EE 31

 

H (mod.)(16)

PHS803 CMS

* IT 484

 

H (add.)(16)(21)(32)

Primus

* PL 205, * UK 1348

 

H (mod.)(15)(30)

Proximo

* EE 39, * PL 511

 

(mod.)(16)(30)

PR45W33

* DK 87

 

H (add.)(15)(32)

PR46W30

* DK 87, * UK 1891

 

H (mod.)(15)(32)

Ramon

 

 

(del.)

Rohan

* CZ 24, * EE 31, * PL 159, * SK 84, * BG 91

 

H (mod.)(15)(30)

Sesame

* FR 9295, * UK 182

 

(mod.)(15)

Sheriff

* DK 44, * FR 13099

 

H (mod.)(15)

Sherlock

* HU 149293, * PL 52

 

(mod.)(15)(30)

Sherpa

* DK 44

 

H (add.)(15)

Sinika

* DK 44, * EE 31

 

H (mod.)(16)

Sojus

 

 

f: 30.6.2013

Split

 

 

(del.)

SY Kolumb

* PL 787

 

H (add.)(15)(30)

Tamarin

* PL 217, * UK 1717

 

(mod.)(16)(30)

Tores

* DK 187

 

H (add.)(15)

Viking

* DE 147, * HU 106300, (*) LU 6016, * LI 48, * AT 532, * PL 159, * SK 63, * RO 2099

 

(mod.)(15)(30)

Visby

* DE 4316, * EE 31, * LU 6016, * AT 699, * PL 159

 

H (mod.)(15)(30)

V161OL

* FR 12161, * UK 1397

 

(mod.)(15)(32)

Xenon

* DK 44, * DE 147, * PL 159

 

H (mod.)(15)(30)


67.   HELIANTHUS ANNUUS L. - SUNFLOWER

1

2

3

4

Alexandra

* SK 219

 

H S (mod.)

Alliance

 

 

f: 30.6.2012

Aurasol

* DE 7029, * FR 12161, * AT 543, * RO 2080

 

H S (mod.)

Orasole

* CZ 711, * PT 556

 

 

Belem M

* CZ 711, * FR 12161

 

H S (mod.)

Floyd

* CZ 711, * HU 132927

 

H S (mod.)

Itanol

* CZ 711, * RO 2080

 

H S (mod.)

Jalisco

* ES 4904

 

S (mod.)(35)

Kadiz

 

 

(del.)

Kantaor

* ES 4904

 

H S (mod.)(35)

Kenitra

 

 

(del.)

Kodax

 

 

(del.)

MAS 95A

 

 

(del.)

Nardo

 

 

(del.)

NK Ladi

 

 

(del.)

Orasole

 

 

= Aurasol

Pedro

 

 

f: 30.6.2012

Pegasol

* CZ 711, * DE 7029, * FR 12161, * AT 543

 

H S (mod.)

Prodisol

* CZ 711, * FR 12161, * HU 132949, * SK 348

 

H S (mod.)

Rithmy

 

 

(del.)

Torero

 

 

f: 30.6.2012

Veracruz

* ES 4904

 

S (mod.)(35)


68.   LINUM USITATISSIMUM L. - FLAX, LINSEED

1

2

3

4

Chantal

* NL 736

 

(add.)(19)

Marylin

* BE 1423, * FR 9134, * NL 736

 

(mod.)(19)

Sofie

* BE 1423, * FR 9134, * NL 736

 

(mod.)(19)

Suzanne

* BE 1423, * FR 9134, * NL 736

 

(mod.)(19)

 

73.   AVENA SATIVA L. (INCLUDING A. BYZANTINA K. KOCH) - OAT AND RED OAT

1

2

3

4

Belinda

* LT 42, * FI 6124, * SE 71

* NO 159

(mod.)(16)

Effektiv

* LU 1001, * AT 5, * FI 6169

 

(mod.)(16)

Expander

* HU 100935, * AT 5

* CH 79

(mod.)(16)

Explorer

* AT 5

 

(mod.)(16)

Freja

* FI 6109

 

(mod.)(16)

Gigant

* NL 736

 

(mod.)(16)

Japeloup

* FR 9084

 

(mod.)(16)

Jumbo

* DE 149, * AT 26

 

(mod.)(16)

Moritz

* DK 117, * DE 7289, * AT 522

 

(mod.)(16)

Pergamon

* DK 77, * DE 149, * EE 75, * LU 6017

 

(mod.)(16)

Scorpion

* CZ 77, * DK 77, * DE 149, * EE 75, * PL 306

 

(mod.)(16)


75.   HORDEUM VULGARE L. - BARLEY

1

2

3

4

1

2-row barley

 

 

Amber

* EE 46, * FI 6124, * SE 71

 

(mod.)(16)

Annabell

* CZ 77, * DE 1, * EE 33, * HU 107747, * LI 47, * PL 306, * SK 295, * FI 6147, * RO 2107

* NO 191

(mod.)(16)

Auriga

* DE 1, * EE 33, * HU 107747, * LI 46, * FI 6166, * RO 2103

 

(mod.)(16)

Braemar

* CZ 1118, * DE 43, * HU 106849, * LT 141, (*) LU 6031, * SK 405, * FI 6163, * UK 897

 

(mod.)(16)

Calcule

* DK 217, * EE 81, * FR 8128, * HU 156404, * LT 149, * AT 523

 

(mod.)(16)

Columbus

* DK 35

 

(add.)(16)

Essential

 

 

(del.)

Gentle

* DK 221

 

(add.)(16)

Gladys

* FR 12814, * NL 705

 

(mod.)(16)

Halcyon

 

 

(del.)

Henrike

* CZ 77, * DE 149, * EE 33, * PL 306

 

(mod.)(16)

JB Flavour

* DE 2610, * EE 43, * FR 8359, * LT 56

 

(mod.)(16)

Katy

* DK 218

 

(add.)(16)

Mercada

* EE 6, * LT 41, * LU 6014, * LI 53, * PL 53

 

(mod.)(16)

Pasadena

* DE 129, * HU 107187, * LI 53, * SK 24

 

(mod.)(16)

Streif

* CZ 1150, * DE 4046, * EE 81, * AT 523, * FI 6164

 

(mod.)(16)

Temperament

 

 

(del.)

Venouska

* NL 705

 

(mod.)(16)

2

6-row barley

 

 

 

 

 

 


76.   ORYZA SATIVA L. - RICE

1

2

3

4

Antares

* IT 38

 

(add.)

Crono

* IT 94

 

(add.)

Dardo

* IT 94

 

(add.)

Gloria

* IT 158

 

(add.)

Orione

* IT 38

 

(add.)

Ronaldo

* IT 158

 

(add.)

Vulcano

* IT 38

 

(add.)


78.   SECALE CEREALE L. - RYE

1

2

3

4

Bonfire

* NL 727

 

(add.)


79.   SORGHUM BICOLOR (L.) MOENCH - SORGHUM

1

2

3

4

BMR Elite

* IT 1258

 

(mod.)

Express

* IT 1258

 

(mod.)

Sweet Caroline

* IT 1258

 

(mod.)

Sweet Virginia

* IT 1258

 

(mod.)


82.   ×TRITICOSECALE WITTM. EX A. CAMUS - HYBRIDS RESULTING FROM THE CROSSING OF A SPECIES OF THE GENUS TRITICUM AND A SPECIES OF THE GENUS SECALE

1

2

3

4

Hercules

* IT 1295

 

(mod.)

Trigold

* CZ 31, * DE 129, * PL 53

 

(mod.)(15)


83.   TRITICUM AESTIVUM L. - WHEAT

1

2

3

4

Agrestis

 

 

(del.)

Alora

* DE 7256, * EE 66, * AT 573

 

(mod.)(16)

Ararat

* DK 117, * EE 97

 

(mod.)(15)

Blixen

 

 

(del.)

Bristol

* NL 736

 

(mod.)(15)

Cassiopeia

 

 

(del.)

Delmare

* NL 705

 

(mod.)(15)

Granny

* CZ 172, * DE 7256, * EE 66, * SK 555

 

(mod.)(16)

Hewilla

* EE 29, * PL 321

 

(mod.)(16)

Julius

* BE 769, * DE 129, * EE 58, * NL 321

 

(mod.)(15)

KWS Bohinen

 

 

(del.)

Legron

 

 

(del.)

Lincoln

* NL 736

 

(mod.)(15)

Mulan

* BE 793, * CZ 77, * DE 149, * EE 33, * HU 107747, * LT 60, (*) LU 6017, * AT 500, * PL 306, * SE 41

 

(mod.)(15)

Orbit

* DK 225, * UK 1335

 

(mod.)(15)

Pasteur

* NL 736, * PL 523

 

(mod.)(16)

Penso

 

 

(del.)

Pentium

 

 

(del.)

Proventus

 

 

(del.)

Senat

 

 

(del.)

Shire

* UK 6103

 

(add.)(15)

Stalwart

 

 

(del.)

Sunnan

* NL 628

 

(mod.)(16)

Symbol

 

 

(del.)

Tulsa

* NL 736

 

(mod.)(15)

Watson

 

 

(del.)

Zohra

 

 

f: 30.6.2012


85.   TRITICUM SPELTA L. - SPELT WHEAT

1

2

3

4

Titan

 

* CH 56

(add.)


86.   ZEA MAYS L. - MAIZE

1

2

3

4

Aagenda

* BE 842, * DE 2244

 

 

Aapotheoz

* IT x

 

 

Aartener

* IT x

 

 

Abondance

* CZ 711, * NL 286

 

 

Agadir

* IT 336, * NL x

 

 

Alfa VSM

* IT 159

 

 

Ampezzo

* BE 842, (*) FR 12814, * NL 708

 

 

Arecibo

* IT 426

 

 

Ayrro

* BE 842, (*) FR 12814, * NL 708

 

 

Beta VSM

* IT 159

 

 

Borelli

* IT 345

 

 

Bressi CS

* IT 345

 

 

Cabernet

 

 

 

Cabrio

* CZ 1253, * NL 737

 

 

Canali CS

* IT 345

 

 

Ceolas

* IT 1125

 

 

Ciclixx Duo

* IT 1125

 

 

Codiflag

* IT 345

 

 

Codilac

* IT 345

 

 

Codimax

* IT 345

 

 

Codisk

* IT 345

 

 

DA Salomè

* IT 1252

 

 

DA Saola

* IT 1252

 

 

DA Siboney

* IT 1252

 

 

Damon VSM

* IT 159

 

 

DKC3301

* IT x

 

 

DKC4685

* IT x, * AT 708

 

 

DKC6101

* IT x

 

 

DKC6590

* IT x

 

 

DKC6903

* IT x

 

 

Dualto

* NL 738

 

 

Ducarat

* NL 738

 

 

Duconto

* NL 738

 

 

Duprecos

(*) FR 12679, * NL 738

 

 

Duvital

(*) FR 12679, * NL 738

 

 

Eltio

* IT 426

 

 

ES Barak

* IT 1171

 

 

ES Feria

* IT 1171

 

 

ES Quantum

* IT 1171

 

 

ES Rocket

* IT 1171

 

 

Espresso

* IT 272

 

 

Fadena

* IT 272

 

 

Fagretto

* IT 272

 

 

Farmant

* IT 272

 

 

Farmtop

* IT 272

 

 

Firsti CS

* IT 345

 

 

Gamma VSM

* IT 159

 

 

Gasti CS

* IT 345

 

 

GK Boglár

* SK 215

 

 

GK Bolgár

 

 

 

GL Torpedo

* IT 440

 

 

Harvey

* NL 708

 

 

Herkuli CS

* IT 345

 

 

Hillary

* IT x

 

 

ISH610

* IT 1170

 

 

ISH611

* IT 1170

 

 

ISH612

* IT 1170

 

 

ISH708

* IT 1170

 

 

Janett

* IT x

 

 

Kapitals

* IT x

 

 

Kedros

* IT x

 

 

Kimbos

* IT x

 

 

Klaros

* IT x

 

 

Kluni CS

* IT 345

 

 

Kopias

* IT x

 

 

Korimbos

* IT x

 

 

Korreos

* IT x

 

 

Kretas

* IT x

 

 

Kuskus

* IT x

 

 

Lagni CS

* IT 345

 

 

Lambic

 

 

 

LG 21.84

* NL 318

 

 

LG 22.36 Allstar

* NL 318

 

 

LG30218

* BE 842, * NL 708

 

 

LG30221

* NL 708

 

 

LG30495

* IT x

 

 

LG30597

* IT x

 

 

LG30642

* IT x

 

 

LG30688

* IT x

 

 

LG3197

* DE 1323, * NL 318

 

 

LG3218

(*) FR 12814, * NL 712

 

 

LG3224

 

 

 

LG3234

* BE 842

 

 

LG3266

* CZ 1136, * FR 12814, * IT x

 

 

LG3267

* FR 12814

 

 

LG3540 Waxy

* IT x

 

 

Malton

* IT 426

 

 

Marry

* IT x

 

 

MAS 17E

* BE 807, * FR 12208, * NL 213

 

 

MAS 41B

* IT 370

 

 

MAS 47P

* IT 370, * PT 560

 

 

MAS 55F

* IT 370

 

 

MAS 58M

* IT 370

 

 

MAS 59P

* IT 370

 

 

MAS 60D

* IT 370

 

 

MAS 62S

* IT 370

 

 

MAS 62T

 

 

 

MAS 63L

* IT 1164

 

 

MAS 64B

 

 

 

MAS 71V

* IT 370

 

 

Milka

* IT 272

 

 

Modetta

* IT 272

 

 

Mojaal

* IT 272

 

 

Mokka

* IT 272

 

 

Monara

* IT 272

 

 

Neos

* IT 1164

 

 

NK Cooler

* BE 881, * DE 6880, * FR 12584, * NL 610

 

 

Noah

* IT x

 

 

Novir

* IT 1164

 

 

Numero

* IT 272

 

 

Orfeo

* NL 708

 

 

Panasem

* IT 1288

 

 

Pantan

* IT 1288

 

 

Patras

 

 

 

Polaire

* NL 738

 

 

Poya

 

* CH 41

 

Principe

* IT 426

 

 

PR33A04

* ES 142, * IT x

 

 

PR34N61

* FR 10858, * IT x

 

 

PR35F36

* ES 450, * IT x

 

 

PR36W61

* IT x

 

 

PR39B22

* IT x, * AT 77

 

 

P0159

* IT x

 

 

P0183

* IT x

 

 

P0222

* IT x

 

 

P0319

* IT x

 

 

P0547

* IT x

 

 

P0582

* IT x

 

 

P0735

* IT x

 

 

P0746

* IT x

 

 

P0891

* IT x

 

 

P1038

* IT x

 

 

P1114

* IT x

 

 

P1253

* IT x

 

 

P1374

* IT x

 

 

P1389

* IT x

 

 

P1421

* IT x

 

 

P1601

* IT x

 

 

P1615

* IT x

 

 

P1621

* IT x

 

 

P1743

* IT x

 

 

P1921

* IT x

 

 

P8659

* IT x

 

 

P8735

* IT x

 

 

P8753

* IT x

 

 

P8871

* IT x

 

 

P9248

* IT x

 

 

P9292

* IT x, * AT 77

 

 

P9317

* IT x

 

 

P9494

* IT x, * AT 77

 

 

Quad

* IT 272

 

 

Ranki CS

* IT 345

 

 

Sephora

 

 

 

Sistema

* IT 278

 

 

SNH8605

* IT 95

 

 

Squadra

 

 

 

Starki CS

* IT 345

 

 

Stimul

* IT 1125

 

 

Studio

 

 

 

Sudoku

* HU 106465, * NL 737

 

 

Sunny

* NL 737

 

 

Supresto

* NL 737

 

 

Surco

* IT 278

 

 

Suriga

* NL 737

 

 

Surion

* NL 737

 

 

SY Adapto

* IT 1164

 

 

SY Applause

* DK 219

 

 

SY Dikara

* IT 1164

 

 

SY Forvia

* IT 1164

 

 

SY Gustoso

* IT 1164

 

 

SY Luminoso

* IT 1164

 

 

SY Lutetia

* IT 1164

 

 

SY Marilyn

* IT 1164

 

 

SY Merlot

* IT 1164

 

 

SY Nepal

* IT 1164

 

 

SY Octavo

* IT 1164

 

 

SY Ondina

* IT 1164

 

 

SY Rocky

* IT 1164

 

 

SY Silver

* IT 1164

 

 

SY Veralia

* IT 1164

 

 

SY Verdemax

* IT 1164

 

 

Tango

* LT 84, * NL 737

 

 

Tavascan

* IT 336

 

 

Teofila

* IT 370

 

 

Toulal

* IT 345

 

 

Traci CS

* IT 345

 

 

Ushuaia

* IT 426

 

 

ZP341

* IT 1289

 

 

89MAY70

* IT 1292

 

 

 

87.   SOLANUM TUBEROSUM L. - POTATO

1

2

3

4

Accent

* DE 7633, * NL 544, * PT 759, * SK 44, * UK 6223

 

(mod.)

Bursztyn

* PL 308

 

(add.)

Gawin

* PL 27

 

(add.)

Gustaw

* PL 27

 

(add.)

Harlequin

* UK 1759

 

(mod.)

Jeannette

* NL 734

 

(add.)

Komtesa

* SK 174

 

(mod.)

Kordoba

 

 

(del.)

Korela

* SK x

 

(mod.)

Lady Rosetta

(*) DE x, * HU 108074, * IE 4, * LT 66, (*) LU 21025, * NL 524, * SK 44, * FI 6115, * SE 10

 

(mod.)

Legenda

* PL 308

 

(add.)

Michalina

* PL 617

 

(add.)

Nikoleta

 

 

(del.)

Opava

 

 

(del.)

Stasia

* PL 617

 

(add.)

Viviana

* PL 875

 

(add.)

Zenia

* PL 617

 

(add.)

94F2042

(*) FR 10711, * NL 740

 

(mod.)(32)