17.3.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 79/19


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva COMP/M.6346 – APMT/Bolloré/Congo Terminal)

Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku

(Besedilo velja za EGP)

2012/C 79/06

1.

Komisija je 9. marca 2012 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetje APM Terminals B.V. („APMT“), odvisna družba v izključni lasti podjetja A.P. Møller-Mærsk A/S („APMM“, Nizozemska), in podjetje „Bolloré Africa Logistics“, ki je pod končnim nadzorom podjetja Bolloré SA („Bolloré“, Francija), z nakupom delnic pridobita v smislu člena 3(1)(b) Uredbe o združitvah skupni nadzor nad podjetjem Congo Terminal SA (Republika Kongo).

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

za APMT: odvisna družba podjetja APMM, ki se ukvarja z razvojem in upravljanjem terminalov za zabojnike in povezanih dejavnosti po celem svetu, linijskim prevozom zabojnikov, kopenskim prevozom in logistiko, luško vleko, tankerji, iskanjem in proizvodnjo nafte in zemeljskega plina, prodajo na drobno in zračnim prevozom,

za Bolloré: opravljanje storitev in dejavnosti svetovanja; špediterske in logistične storitve; storitve zakupa rednih morskih, rečnih, kopenskih in zračnih linij potniškega in tovornega prevoza; prevozna dejavnost in pomožne dejavnosti ter storitve pretovarjanja in skladiščenja; pridobivanje deležev v gospodarskih družbah ali podjetjih,

za Congo Terminal: upravljanje zabojniških terminalov v pristanišču Pointe Noire, Congo-Brazzaville, ki vključuje logistično bazo v bližini pristanišča Pointe Noire.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi priglašena transakcija lahko spadala v področje uporabe Uredbe ES o združitvah. Vendar končna odločitev o tej točki še ni sprejeta. Na podlagi Obvestila Komisije o poenostavljenem postopku obravnave določenih koncentracij v okviru Uredbe ES o združitvah (2) je treba opozoriti, da je ta zadeva primerna za obravnavo po postopku iz Obvestila.

4.

Komisija zainteresirane tretje osebe poziva, naj ji predložijo svoje morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora prejeti pripombe najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pripombe lahko pošljete Komisiji po telefaksu (+32 22964301), po elektronski pošti na naslov COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ali po pošti z navedbo sklicne številke COMP/M.6346 – APMT/Bolloré/Congo Terminal na naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1 (Uredba ES o združitvah).

(2)  UL C 56, 5.3.2005, str. 32 (Obvestilo o poenostavljenem postopku).