17.3.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 79/19


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak COMP/M.6346 — APMT/Bolloré/Congo Terminal)

Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

2012/C 79/06

1.

Op 9 maart 2012 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat APM Terminals B.V. („APMT”), een volle dochteronderneming van A.P. Møller-Mærsk A/S („APMM”, Nederland), en „Bolloré Africa Logistics”, die onder de uiteindelijke zeggenschap staat van Bolloré SA („Bolloré”, Frankrijk), in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de EG-concentratieverordening de gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over Congo Terminal SA (Republiek Congo) door de verwerving van aandelen.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

APMT: dochteronderneming van APMM, houdt zich bezig met de ontwikkeling en exploitatie van containerterminals en aanverwante activiteiten over de gehele wereld, containerlijnvaart, binnenlands vervoer en logistieke dienstverlening, havensleepdiensten, tankers, exploratie en winning van aardolie en aardgas, kleinhandel en luchtvervoer,

Bolloré: dienst- en adviesverlening; goederenvervoer en logistieke dienstverlening; bevrachting en vervoer over zee en op de binnenwateren, over land en in de lucht; vervoer- en nevenactiviteiten, vrachtbehandeling en opslag, verwerving van aandelen in vennootschappen of ondernemingen,

Congo Terminal: beheer van de containerterminal in de haven van Pointe-Noire (Congo-Brazzaville) met een logistieke basis die in de nabijheid van de haven van Pointe-Noire is gevestigd.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde concentratie binnen het toepassingsgebied van de EG-concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens de EG-concentratieverordening (2).

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per faxbericht (+32 22964301), per e-mail naar COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu of per post, onder vermelding van zaaknummer COMP/M.6346 — APMT/Bolloré/Congo Terminal, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

J-70

1049 Brussel

BELGIË


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1 (de „EG-concentratieverordening”).

(2)  PB C 56 van 5.3.2005, blz. 32 („mededeling betreffende een vereenvoudigde procedure”).