17.3.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 79/19


Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám COMP/M.6346 – APMT/Bolloré/Congo Terminal)

Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

(EGT-vonatkozású szöveg)

2012/C 79/06

1.

2012. március 9-én a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikke szerint bejelentést kapott az A.P. Møller-Mærsk A/S (a továbbiakban: APMM, Hollandia) teljes tulajdonában álló leányvállalata, az APM Terminals B.V. (a továbbiakban: APMT), valamint végső soron a Bolloré SA (a továbbiakban: Bolloré, Franciaország) irányítása alá tartozó Bolloré Africa Logistics által tervezett összefonódásról, amely szerint e vállalkozások részesedés vásárlása útján közös irányítást szereznek az EK összefonódás-ellenőrzési rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében a Congo Terminal SA (Kongói Köztársaság) vállalkozás felett.

2.

Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő:

az APMT esetében: az APMM leányvállalata, a következő tevékenységekkel: konténerterminálok fejlesztése és működtetése, valamint kapcsolódó tevékenységek a világ különböző pontjain, konténeres vonalhajózás, szárazföldi fuvarozás és logisztika, kikötői vontatóhajózás, tartályhajók, olaj és gáz feltárása és kitermelése, kiskereskedelem és légi fuvarozás,

a Bolloré esetében: szolgáltatásnyújtás és tanácsadás; szállítmányozási és logisztikai szolgáltatások; tengeri, folyami, szárazföldi és légi charterezés és ömlesztett árukkal kapcsolatos szolgáltatások; szállítási és kiegészítő tevékenységek, árukezelés és raktározás; részesedésszerzés vállalatokban vagy vállalkozásokban,

a Congo Terminal esetében: konténerterminál irányítása a Pointe Noire (Congo-Brazzaville) kikötőben, melyhez a Pointe Noire kikötő közelében található logisztikai bázis tartozik.

3.

A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett összefonódás az EK összefonódás-ellenőrzési rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja. A Bizottság az EK összefonódás-ellenőrzési rendelet (2) szerinti egyes összefonódások kezelésére vonatkozó egyszerűsített eljárásról szóló közleménye szerint az ügyet egyszerűsített eljárásra utalhatja.

4.

A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az ügylet kapcsán esetlegesen felmerülő észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak.

Az észrevételeknek a közzétételt követő 10 napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az észrevételeket a COMP/M.6346 – APMT/Bolloré/Congo Terminal hivatkozási szám feltüntetése mellett lehet eljuttatni a Bizottsághoz faxon (+32 22964301), e-mailben a COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu címre, vagy postai úton a következő címre:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o. (EK összefonódás-ellenőrzési rendelet).

(2)  HL C 56., 2005.3.5., 32. o. (egyszerűsített eljárásról szóló közlemény).