17.3.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 79/19


Предварително уведомление за концентрация

(Дело COMP/M.6346 — APMT/Bolloré/Congo Terminal)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

2012/C 79/06

1.

На 9 март 2012 година Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятия APM Terminals B.V. („APMT“), дъщерно дружество, изцяло притежавано от A.P. Møller-Mærsk A/S („APMM“, Нидерландия), и Bolloré Africa Logistics, под крайния контрол на Bolloré SA („Bolloré“, Франция), придобиват по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията съвместен контрол над предприятие Congo Terminal SA (Република Конго) посредством покупка на акции.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за предприятие APMT: дъщерно дружество на APMM, което разработва и експлоатира контейнерни терминали и свързани с това дейности в световен мащаб, контейнерно линейно корабоплаване, вътрешен транспорт и логистика, пристанищна буксировка, танкери, сондиране и добив на петрол и газ, търговия на дребно и въздушен транспорт,

за предприятие Bolloré: предоставяне на услугите и консултантски дейности; спедиция и логистика; морски, речен, наземен и въздушен чартърен транспорт и групиране; транспорт и спомагателни дейности, обработване и складиране; придобиване на акции в предприятия,

за предприятие Congo Terminal: управление на терминала за контейнери на пристанището Pointe Noire в Конго Бразавил, което включва логистична база, разположена в близост до пристанище Pointe Noire.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламента на ЕО за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окон- чателно решение по тази точка. В съответствие с известието на Комисията относно опростената процедура за разглеждане на определени концентрации по Регламента на ЕО за сливанията (2), следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в известието.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по плани- раната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс (+32 22964301), по електронна поща на адрес: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu или по пощата с позоваване на COMP/M.6346 — APMT/Bolloré/Congo Terminal, на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент на ЕО за сливанията“).

(2)  ОВ C 56, 5.3.2005 г., стр. 32 („Известие за опростена процедура“).