12.5.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 138/33


Prasība, kas celta 2012. gada 10. februārī — ZZ/Komisija

(Lieta F-16/12)

2012/C 138/76

Tiesvedības valoda — franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvji — P. Nelissen Grade un G. Leblanc, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu vienpusēji mainīt prasītāja iecelšanu amatā

Prasītāja prasījumi:

atcelt iecelējinstitūcijas 2012 gada 1. februāra lēmumu iecelt prasītāju amatā D5 nodaļā, nevis A4 nodaļā;

piespriest Komisijai samaksāt prasītājam EUR 3 000 par morālo kaitējumu;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.