12.5.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 138/33


Žaloba podaná dne 10. února 2012 — ZZ v. Komise

(Věc F-16/12)

2012/C 138/76

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupci: P. Nelissen Grade a G. Leblanc, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí, kterým se jednostranně mění pracovní zařazení žalobce.

Návrhová žádání žalobce

Zrušit rozhodnutí OOJ ze dne 1. února 2012 o zařazení žalobce do oddělení D5 namísto oddělení A4;

uložit Komisi, aby žalobci zaplatila částku 3 000 eur jako náhradu nemajetkové újmy;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.