23.2.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

CE 45/71


Aikuisten edunvalvonta: valtioiden väliset vaikutukset

P6_TA(2008)0638

Euroopan parlamentin päätöslauselma 18. joulukuuta 2008 suosituksista komissiolle aikuisten edunvalvonnasta: valtioiden väliset vaikutukset (2008/2123(INI))

(2010/C 45 E/13)

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 192 artiklan toisen kohdan,

ottaa huomioon Haagissa 13. tammikuuta 2000 tehdyn yleissopimuksen aikuisten kansainvälisestä suojelusta,

ottaa huomioon 13. joulukuuta 2006 tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista,

ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (KOM(2008)0530),

ottaa huomioon komission 10. toukokuuta 2005 päivätyn tiedonannon ”Haagin ohjelma: kymmenen painopistettä seuraaviksi viideksi vuodeksi — Kumppanuus Euroopan uudistamiseksi vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alalla” (KOM(2005)0184),

ottaa huomioon työjärjestyksen 39 ja 45 artiklan,

ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A6-0460/2008),

A.

ottaa huomioon, että kyseisessä Haagin ohjelmaa koskevassa tiedonannossaan komissio korosti prioriteettinaan tarvetta taata todellinen eurooppalainen alue siviilioikeuden alalla etenkin tuomioistuimien päätösten tunnustamisen ja täytäntöönpanon osalta,

B.

ottaa huomioon tässä yhteydessä perheen omaisuutta, perintöjä tai testamentteja koskevat toimet ja kuulemiset uusien lainsäädäntöehdotusten tekemiseksi,

C.

ottaa huomioon tarpeen edistää myös edunvalvontatoimien kohteena olevia henkilöitä koskevien tuomioiden tai hallinnollisten päätösten tunnustamista ja täytäntöönpanoa,

D.

katsoo, että edunvalvontatoimien kohteena olevien henkilöiden haavoittuvaan ja vaikeaan tilanteeseen on kiinnitettävä huomiota sekä yhteistyötä, tiedonsaantia tai tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevia pyyntöjä on käsiteltävä kiireellisinä,

E.

ottaa huomioon sellaisten tilanteiden kehittymisen, joissa edunvalvonnan toteuttaminen koskee kahta tai useampaa jäsenvaltiota,

F.

ottaa huomioon, että on ilmennyt edunvalvontaan liittyviä tapauksia, jotka koskevat kahta tai useampaa jäsenvaltiota ja EU:n jäsenvaltioita sekä EU:n ulkopuolisia valtioita, mikä johtuu erityisesti perinteisistä muuttovirroista (entiset siirtomaat, Yhdysvallat ja Kanada),

G.

ottaa huomioon, että liikkuvuuden lisääntymisestä on aiheutunut ongelmia niiden jäsenvaltioiden välillä, joissa esiintyy eläkkeellä olevien henkilöiden, haavoittuvassa asemassa olevat aikuiset mukaan lukien, nettomaastamuuttoa, ja niiden, joissa esiintyy eläkeläisten nettomaahanmuuttoa,

H.

ottaa huomioon, että kaikki jäsenvaltiot olivat Euroopan neuvoston ministerikomitean 23. helmikuuta 1999 jäsenvaltioille antamassa suosituksessa n:o R (99) 4 yhtä mieltä haavoittuvassa asemassa olevien aikuisten edunvalvonnan tarpeesta ja sitä koskevista periaatteista,

I.

katsoo, että haavoittuvassa asemassa olevien aikuisten edunvalvonnan on oltava henkilöiden vapaan liikkuvuuden tukipilari,

J.

ottaa huomioon jäsenvaltioiden lainsäädännössä nykyisin olevat erot edunvalvontatoimien alalla,

K.

toteaa, että vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen määräykset on otettava huomioon,

L.

katsoo, että Haagin yleissopimuksen määräyksillä voidaan osallistua vapauteen, oikeuteen ja turvallisuuteen perustuvan alueen tavoitteen saavuttamiseen helpottamalla edunvalvontatoimia koskevien päätösten tunnustamista ja täytäntöönpanoa, sovellettavan lain määrittelyä sekä keskusviranomaisten välistä yhteistyötä,

M.

katsoo, että olisi toteutettava jäsenvaltioiden välisiä erityisiä ja asianmukaisia yhteistyötoimia, joissa voitaisiin ottaa mallia tämän yleissopimuksen välineistä,

N.

katsoo, että voitaisiin ottaa käyttöön yhteisön yhteisiä lomakkeita tiedonsaannin parantamiseksi edunvalvontapäätöksistä sekä niiden levittämisen, tunnustamisen ja täytäntöönpanon kehittämiseksi,

O.

katsoo, että tapauksissa, joissa on kyse vajaavaltaiseksi julistamisesta, voitaisiin laatia yhtenäinen lomake yhteisön tasolla, jotta varmistetaan sen pätevyys kaikissa jäsenvaltioissa,

P.

katsoo, että koko Euroopan unionissa voitaisiin ottaa käyttöön järjestelmä virallisesti vahvistamattoman valtuutuksen helppoa tunnustamista, rekisteröintiä ja käyttöä varten;

1.   pitää myönteisenä puheenjohtajavaltio Ranskan sitoutumista haavoittuvassa asemassa olevien aikuisten aseman ja rajat ylittävän edunvalvonnan parantamiseen; onnittelee niitä jäsenvaltioita, jotka ovat allekirjoittaneet ja ratifioineet Haagin yleissopimuksen, ja kannustaa niitä jäsenvaltioita, jotka eivät vielä ole allekirjoittaneet tai ratifioineet mainittua sopimusta, tekemään niin;

2.   pyytää komissiota, heti kun Haagin yleissopimuksen toiminnasta on saatu riittäviä kokemuksia, esittämään perustamissopimuksen 65 artiklan perusteella lainsäädäntöehdotuksen, jonka tarkoituksena on vahvistaa jäsenvaltioiden yhteistyötä sekä parantaa aikuisten edunvalvontaa, vajaavaltaiseksi julistamista ja virallisesti vahvistamatonta valtuutusta koskevien päätösten tunnustamista ja täytäntöönpanoa;

3.   kehottaa komissiota seuraamaan Haagin yleissopimuksen soveltamisesta ja sen täytäntöönpanosta jäsenvaltioissa saatavia kokemuksia ja esittämään parlamentille ja neuvostolle aikanaan selonteon, jossa esitetään käytännössä sovellettava yhteenveto ongelmista ja parhaista käytännöistä ja jossa voi tarvittaessa olla ehdotuksia yleissopimuksen soveltamista täydentäviksi tai täsmentäviksi yhteisön määräyksiksi;

4.   kehottaa komissiota arvioimaan yhteisön mahdollista liittymistä Haagin yleissopimukseen; ehdottaa, että jäsenvaltiot voisivat tehdä tehostettua yhteistyötä tällä alalla;

5.   kehottaa jäsenvaltioita, jotka eivät vielä ole allekirjoittaneet tai ratifioineet vammaisten oikeuksia koskevaa YK:n yleissopimusta, liittymään siihen, koska se parantaisi haavoittuvassa asemassa olevien aikuisten suojelua EU:ssa;

6.   pyytää komissiota rahoittamaan tutkimuksen, jossa vertaillaan haavoittuvassa asemassa oleviin aikuisiin sovellettavia ja heidän suojelemiseensa tarkoitettuja toimia koskevia jäsenvaltioiden säädöksiä, jotta saadaan selville, minkälaisissa tapauksissa oikeudellisia ongelmia ilmenee ja mitä toimia EU:ssa tai jäsenvaltioissa olisi toteutettava tällaisten ongelmien ratkaisemiseksi; katsoo, että tutkimuksessa olisi puututtava myös hoitolaitoksissa olevien älyllisesti vammaisten aikuisten holhoukseen ja heidän kykyynsä käyttää laillisia oikeuksiaan; kehottaa komissiota järjestämään konferensseja oikeusalan ammattilaisille, jotka joutuvat tekemisiin tällaisten tapausten kanssa, ja ottamaan tutkimuksen tulokset ja ammattilaisten mielipiteet huomioon tulevissa säädöksissä;

7.   kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että suojelutoimet ovat oikeasuhteisia kyseisten haavoittuvassa asemassa olevien aikuisten tilanteeseen nähden, jotta yksittäisiltä EU-kansalaisilta ei evätä heidän laillisia oikeuksiaan, niin kauan kuin he kykenevät käyttämään niitä;

8.   kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan toimia, joilla suojellaan haavoittuvassa asemassa olevia aikuisia joutumasta henkilötietojen anastamisen tai väärinkäytön tai muun puhelin- tai tietoverkkorikoksen uhriksi, mukaan lukien oikeudelliset toimet haavoittuvassa asemassa olevien aikuisten henkilötietojen suojelun parantamiseksi ja/tai niiden saatavuuden rajoittamiseksi;

9.   kannattaa turvallisten mekanismien, joissa on selkeät säännöt henkilötietojen suojelusta ja tietojen saatavuuden rajoittamisesta, luomista jäsenvaltioiden väliseen parhaiden käytäntöjen ja muiden nykyisin sovellettavia suojatoimia koskevien tietojen vaihtoon, mukaan lukien mahdollisuus haavoittuvassa asemassa olevalle aikuiselle määrättyä edunvalvontaa koskevien tietojen vaihtoon jäsenvaltioiden oikeusviranomaisten välillä;

10.   muistuttaa komissiota ja jäsenvaltioita siitä, etteivät kaikki haavoittuvassa asemassa olevat aikuiset tarvitse edunvalvontaa korkean ikänsä vuoksi, ja pyytää, haavoittuvassa asemassa olevien iäkkäiden aikuisten oikeudellisen suojelun ja oikeuksien parantamisen lisäksi, toteuttamaan toimia niiden aikuisten oikeuksien parantamiseksi, jotka ovat haavoittuvia vakavien fyysisten ja/tai psyykkisten vammojen takia, sekä ottamaan huomioon myös heidän tarpeensa toteuttaessaan sosiaalisia toimia laillisten oikeuksien takaamiseksi;

11.   toteaa, että suosituksissa noudatetaan toissijaisuusperiaatetta ja kunnioitetaan kansalaisten perusoikeuksia;

12.   katsoo, että pyydetyllä ehdotuksella ei ole rahoitusvaikutuksia;

13.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman sekä liitteenä olevat yksityiskohtaiset suositukset komissiolle ja neuvostolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.


LIITE

PYYDETYN EHDOTUKSEN SISÄLTÖÄ KOSKEVAT YKSITYISKOHTAISET SUOSITUKSET

A.   EHDOTUKSEN PERIAATTEET JA TAVOITTEET

1.   On edistettävä edunvalvontatoimien kohteena olevia henkilöitä koskevien oikeudellisten tai hallinnollisten päätösten tunnustamista ja täytäntöönpanoa.

2.   Määräyksillä on osallistuttava vapauteen, oikeuteen ja turvallisuuteen perustuvan alueen tavoitteen saavuttamiseen helpottamalla edunvalvontatoimia koskevien päätösten tunnustamista ja täytäntöönpanoa, sovellettavan lain määrittelyä sekä keskusviranomaisten välistä yhteistyötä.

3.   Olisi toteutettava jäsenvaltioiden välisiä täsmällisiä ja asianmukaisia yhteistyötoimia Haagin yleissopimuksen mukaisesti saatavilla olevien välineiden avulla.

4.   Yhteisön yhteiset lomakkeet tiedonsaannin parantamiseksi edunvalvontapäätöksistä sekä niiden levittämisen, tunnustamisen ja täytäntöönpanon kehittämiseksi.

5.   Euroopan unionin tasolla laadittava yhteisön yhtenäinen lomake tapauksissa, joissa on kyse vajaavaltaiseksi julistamisesta, jotta varmistetaan sen pätevyys kaikissa jäsenvaltioissa.

B.   EHDOTETTAVAT TOIMET

1.   Pyytää komissiota, heti kun Haagin yleissopimuksen toiminnasta on saatu riittäviä kokemuksia, esittämään EY:n perustamissopimuksen 65 artiklan perusteella lainsäädäntöehdotuksen, jonka tarkoituksena on vahvistaa jäsenvaltioiden yhteistyötä sekä parantaa aikuisten edunvalvontaa, vajaavaltaiseksi julistamista ja virallisesti vahvistamatonta valtuutusta koskevien päätösten tunnustamista ja täytäntöönpanoa.