23.2.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

CE 45/71


Retsbeskyttelse af voksne: grænseoverskridende konsekvenser

P6_TA(2008)0638

Europa-Parlamentets beslutning af 18. december 2008 med henstillinger til Kommissionen om grænseoverskridende konsekvenser af retsbeskyttelse af voksne (2008/2123(INI))

(2010/C 45 E/13)

Europa-Parlamentet,

der henviser til EF-traktatens artikel 192, stk. 2,

der henviser til Haagerkonventionen af 13. januar 2000 om international beskyttelse af voksne,

der henviser til De Forenede Nationers konvention af 13. december 2006 om handicappedes rettigheder,

der henviser til forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af De Forenede Nationers (FN's) konvention om handicappedes rettigheder (KOM(2008)0530),

der henviser til meddelelse af 10. maj 2005 fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet med titlen »Haag-programmet: Ti prioriteter for de næste fem år. Partnerskabet for fornyelse i EU inden for frihed, sikkerhed og retfærdighed« (KOM(2005)0184),

der henviser til forretningsordenens artikel 39 og 45,

der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A6-0460/2008),

A.

der henviser til, at Kommissionen i sin ovennævnte meddelelse om Haag-programmet som prioritet har fremhævet, at det er nødvendigt at garantere et effektivt europæisk område med retfærdighed for alle i civilretlig henseende, særlig hvad angår anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser,

B.

der henviser til, at der er gennemført bestræbelser og høringer på dette område vedrørende afgørelser om familieformueretlige forhold, arv og testamenter for at forberede nye forslag til retsakter,

C.

der henviser til, at det desuden er påkrævet at fremme anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser og administrative afgørelser, der træffes i forhold til personer, som bliver omfattet af beskyttelsesforanstaltninger,

D.

der henviser til, at det er nødvendigt at være opmærksom på de situationer, hvor skrøbelige og sårbare personer er omfattet af beskyttelsesforanstaltninger, og at træffe hurtige afgørelser ved behandlingen af anmodninger om samarbejde og oplysninger eller om anerkendelse og fuldbyrdelse,

E.

der henviser til, at gennemførelsen af en sådan retsbeskyttelse i et voksende antal tilfælde berører to eller flere medlemsstater,

F.

der henviser til, at der også er opstået situationer, hvor sager vedrørende retsbeskyttelse berører to eller flere medlemsstater og berører EU-medlemsstater og ikke-EU-medlemsstater, navnlig på grund af traditionelle migrationsstrømme (tidligere kolonier, USA og Canada),

G.

der henviser til, at der er opstået problemer på grund af den stadig større bevægelighed mellem medlemsstater, hvor der er en nettoudstrømning af pensionister, herunder sårbare voksne, og de medlemsstater, hvor der er en nettoindstrømning af pensionister,

H.

der henviser til, at behovet for og principperne for retsbeskyttelsen af sårbare voksne blev aftalt mellem alle medlemsstater i henstilling nr. R (99) 4 fra Europarådets Ministerkomité til medlemsstaterne om principperne for retsbeskyttelse af sårbare voksne, »Principles concerning the Legal Protection of Incapable Adults«, som blev vedtaget den 23. februar 1999,

I.

der henviser til, at retsbeskyttelsen af sårbare voksne skal være en af grundpillerne i personers ret til fri bevægelighed,

J.

der henviser til, at der er forskelle mellem medlemsstaternes lovgivninger hvad angår beskyttelsesforanstaltninger,

K.

der henviser til, at der bør tages hensyn til FN's konvention om handicappedes rettigheder,

L.

der henviser til, at Haagerkonventionens bestemmelser kan bidrage til at opfylde målsætningen om et område med retfærdighed, frihed og sikkerhed ved at gøre det lettere at anerkende og fuldbyrde afgørelser om beskyttelsesforanstaltninger, foretage lovvalg og gennemføre et samarbejde mellem centrale myndigheder,

M.

der henviser til, at det vil være hensigtsmæssigt at iværksætte særlige egnede foranstaltninger, herunder inspireret af instrumenterne i denne konvention, for at fremme et samarbejde mellem medlemsstaterne,

N.

der henviser til, at der kan indføres ensartede formularer på hele Fællesskabets område for at fremme udveksling af oplysninger om afgørelser om beskyttelsesforanstaltninger samt udbredelse, anerkendelse og fuldbyrdelse af sådanne afgørelser,

O.

der henviser til, at der kan indføres en ensartet EU-formular i forbindelse med fuldmagter vedrørende manglende retlig handleevne for at sikre, at sådanne fuldmagter gælder i alle medlemsstater,

P.

der henviser til, at der kan indføres mekanismer for let anerkendelse, registrering og anvendelse af vedvarende fuldmagter i hele EU,

1.   bifalder det franske formandskabs målsætning vedrørende situationen for sårbare voksne og deres grænseoverskridende retsbeskyttelse; lykønsker de medlemsstater, som har underskrevet og ratificeret Haagerkonventionen, og opfordrer de medlemsstater, der endnu ikke har underskrevet eller ratificeret denne konvention, til at gøre det;

2.   anmoder Kommissionen om, så snart der er gjort tilstrækkelige erfaringer med anvendelsen af Haagerkonventionen, på grundlag af EF-traktatens artikel 65 at forelægge Parlamentet et forslag til retsakt om at styrke samarbejdet mellem medlemsstaterne og forbedre anerkendelsen og fuldbyrdelsen af afgørelser om beskyttelse af voksne og fuldmagter vedrørende manglende retlig handleevne samt vedvarende fuldmagter i overensstemmelse med de detaljerede henstillinger nedenfor;

3.   opfordrer Kommissionen til at følge erfaringerne med anvendelsen af Haagerkonventionen og dens gennemførelse i medlemsstaterne og til at forelægge en beretning for Parlamentet og Rådet om problemer og bedste praksis i forbindelse med konventionens praktiske anvendelse — en beretning, som om nødvendigt indeholder forslag til fællesskabsbestemmelser, der supplerer Haagerkonventionen eller præciserer, hvordan konventionen skal anvendes;

4.   opfordrer Kommissionen til at vurdere muligheden for Fællesskabets tiltrædelse af Haagerkonventionen; foreslår, at dette kunne være et område for et forstærket samarbejde mellem medlemsstaterne;

5.   opfordrer alle medlemsstater, som endnu ikke har underskrevet eller ikke har ratificeret FN's konvention om handicappedes rettigheder, til at tiltræde denne konvention, eftersom dette ville forbedre beskyttelsen af sårbare voksne i EU;

6.   anmoder om, at Kommissionen finansierer en undersøgelse, der sammenligner medlemsstaters lovgivning om sårbare voksne og beskyttelsesforanstaltninger for at finde ud af, hvor der kunne opstå retlige spørgsmål, og hvilke foranstaltninger der ville være behov for på EU-plan eller i medlemsstaterne for at løse sådanne spørgsmål; mener, at undersøgelsen også bør beskæftige sig med spørgsmålet om institutionsanbragte voksne med mentale handicap vedrørende deres værgemål og muligheden for, at de kan udøve deres juridiske rettigheder; opfordrer Kommissionen til at arrangere en række konferencer for juridiske eksperter, der er direkte involveret i sådanne tilfælde, og til at tage resultaterne af undersøgelsen og de juridiske eksperters synspunkter i betragtning i fremtidig lovgivning;

7.   opfordrer medlemsstater til at sikre, at beskyttelsesforanstaltninger står i rimeligt forhold til de pågældende sårbare voksnes tilstand, således at individuelle EU-borgere ikke nægtes en juridisk rettighed, når de stadig har evnen til at udøve denne rettighed;

8.   opfordrer medlemsstaterne til at træffe foranstaltninger til at beskytte sårbare voksne imod at blive ofre for identitetstyveri eller svig eller andre strafbare handlinger, der begås via telefon eller internettet, herunder juridiske foranstaltninger til at forbedre beskyttelsen af og/eller begrænse adgangen til en sårbar voksens personoplysninger;

9.   støtter skabelsen af sikre mekanismer, der er underlagt stramme regler om beskyttelse af personoplysninger og regler om adgangsbegrænsning, til deling af bedste praksis og andre oplysninger vedrørende beskyttelsesforanstaltninger, der i øjeblikket er gældende mellem medlemsstaterne, herunder muligheden for at lade medlemsstaternes retssystemer dele oplysninger med hensyn til en sårbar voksens beskyttelsesstatus;

10.   minder Kommissionen og medlemsstaterne om, at ikke alle sårbare voksne er sårbare på grund af fremskreden alder, og anmoder om, at der tages skridt til at styrke retsbeskyttelsen og rettighederne ikke blot i forhold til de ældre sårbare voksne, men også i forhold til de voksne, som er sårbare på grund af alvorlige fysiske og/eller psykiske handicap, og til at tage deres behov i betragtning, når der træffes fremtidige sociale foranstaltninger til at sikre disse juridiske rettigheder;

11.   konstaterer, at disse henstillinger respekterer subsidiaritetsprincippet og borgernes grundlæggende rettigheder;

12.   mener, at det forslag, der anmodes om, ikke har økonomiske konsekvenser;

13.   pålægger sin formand at sende denne beslutning og de detaljerede henstillinger i bilaget til Kommissionen og Rådet samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.


BILAG

DETALJEREDE HENSTILLINGER VEDRØRENDE INDHOLDET AF DET FORSLAG, DER ANMODES OM

A.   FORSLAGETS PRINCIPPER OG MÅL

1.   At fremme anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser og administrative afgørelser, der træffes i forhold til personer, som bliver omfattet af beskyttelsesforanstaltninger.

2.   At vedtage bestemmelser, som kan bidrage til at opfylde målsætningen om tilvejebringelse af et område med retfærdighed, frihed og sikkerhed ved at gøre det lettere at anerkende og fuldbyrde afgørelser om beskyttelsesforanstaltninger, foretage lovvalg og gennemføre et samarbejde mellem centrale myndigheder.

3.   At iværksætte særlige egnede foranstaltninger, der er inspireret af instrumenterne i Haagerkonventionen, for at fremme et samarbejde mellem medlemsstaterne.

4.   At indføre ensartede formularer på hele Fællesskabets område for at fremme udveksling af oplysninger om afgørelser om beskyttelsesforanstaltninger samt udbredelse, anerkendelse og fuldbyrdelse af sådanne afgørelser.

5.   At indføre en ensartet EU-formular i forbindelse med fuldmagter vedrørende manglende retlig handleevne for at sikre, at sådanne fuldmagter gælder i alle medlemsstater.

B.   FORANSTALTNINGER, DER BØR INDGÅ I FORSLAGET

1.   Anmoder Kommissionen om, så snart der er gjort tilstrækkelige erfaringer med anvendelsen af Haagerkonventionen, på grundlag af EF-traktatens artikel 65 at forelægge Parlamentet et forslag til retsakt om at styrke samarbejdet mellem medlemsstaterne og forbedre anerkendelsen og fuldbyrdelsen af afgørelser om beskyttelse af voksne og fuldmagter vedrørende manglende retlig handleevne samt vedvarende fuldmagter.