1.6.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 155/4


Oznámenie Komisie o orgáne, ktorý je oprávnený vydávať osvedčenia o pôvode podľa nariadenia (ES) č. 891/2009

2012/C 155/05

Nariadením Komisie (ES) č. 891/2009 z 25. septembra 2009, uverejneným v Úradnom vestníku Európskej únie L 254 z 26. septembra 2009, sa otvorila colná kvóta na dovoz cukru s pôvodom na Kube.

V článku 10 nariadenia Komisie (ES) č. 891/2009 z 25. septembra 2009 sa uvádza, že prepustenie výrobkov dovezených v rámci tejto kvóty do voľného obehu je podmienené predložením osvedčenia o pôvode.

V rámci tohto nariadenia je oprávnený vydávať osvedčenia o pôvode tento orgán.

Camara de Comercio de la Republica de Cuba

Calle 21 no 661, Vedado, la Habana (4)

PO Box 370

Ciudad Habana

CUBA

Tel. +537 8302643

Fax +537 8333042

e-mail: jur_asesoria@camara.com.cu