1.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 155/4


Съобщение на Комисията относно органа, упълномощен да издава сертификати за произход в рамките на Регламент (ЕО) № 891/2009

2012/C 155/05

С Регламент (ЕО) № 891/2009 на Комисията от 25 септември 2009 г., публикуван в Официален вестник на Европейския съюз L 254 от 26 септември 2009 г., се открива тарифна квота за вноса на захар с произход от Куба.

Съгласно член 10 от Регламент (ЕО) № 891/2009 на Комисията от 25 септември 2009 г., за допускането за свободно обращение на продукти, внесени в рамките на тази квота, се изисква представянето на сертификат за произход.

Следният орган е упълномощен да издава сертификати за произход в рамките на посочения регламент.

Camara de Comercio de la Republica de Cuba

Calle 21 no 661, Vedado, la Habana (4)

PO Box 370

Ciudad Habana

CUBA

Тел. +537 8302643

Факс +537 8333042

Електронна поща: jur_asesoria@camara.com.cu