5.3.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 72/15


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāts (Läti Vabariik) 29. detsembril 2010 — Trade Agency Ltd versus Seramico Investments Ltd

(Kohtuasi C-619/10)

2011/C 72/25

Kohtumenetluse keel: läti

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāts

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Trade Agency Ltd

Vastustaja: Seramico Investments Ltd

Eelotsuse küsimused

1.

Kas juhul, kui välismaise kohtu otsusele on lisatud määruse nr 44/2001 (1) artikliga 54 ettenähtud tunnistus, kuid vaatamata sellele vaidlustab kostja selle väitega, et teda ei ole teavitatud otsuse teinud liikmesriigis algatatud menetlusest, on selle liikmesriigi kohus, kus täitmist taotletakse, kui ta analüüsib määruse nr 44/2001 artikli 34 lõikega 2 ettenähtud tunnustamisest keeldumise põhjust, pädev omal algatusel kontrollima tunnistuses sisalduva teabe vastavust tõenditele? Kas selle liikmesriigi kohtu, kus täitmist taotletakse, pädevuse selline ulatus on kooskõlas määruse nr 44/2001 põhjendustes 16 ja 17 nimetatud vastastikuse usalduse põhimõttega õigusemõistmisse?

2.

Kas tagaseljaotsus, millega lahendatakse vaidluse sisu, kontrollimata nõude eset ja selle alust, ning milles ei esitata ühtki argumenti nõude sisulise põhjendatuse kohta, on kooskõlas harta artikliga 47 ja kas see ei riku kostja õigust õiglasele kohtumenetlusele, mis on sätestatud nimetatud artikliga?


(1)  Nõukogu 22. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (EÜT L 12. lk 1; ELT eriväljaanne 19/04, lk 42).