11.9.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 245/3


SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 20. julija 2012

o izmenjavi podatkov pri gotovinskih storitvah

(ECB/2012/16)

(2012/502/EU)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti člena 128(1) in (2) Pogodbe,

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti člena 16 Statuta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Proizvodnja eurobankovcev je organizirana decentralizirano z združevanjem, tako da se letna proizvodnja različnih apoenov bankovcev združi med nacionalnimi centralnimi bankami držav članic, katerih valuta je euro (v nadaljnjem besedilu: NCB), v skladu z odstotnimi deleži NCB v vpisanem kapitalu Evropske centralne banke (ECB) za ustrezno poslovno leto, ki se izračunajo z uporabo ponderjev NCB v ključu za vpis kapitala iz člena 29.1 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke (v nadaljnjem besedilu: Statut ESCB).

(2)

V skladu z načelom decentralizacije, kot je določeno v členih 9.2 in 12.1 Statuta ESCB, so NCB pooblaščene za dajanje eurobankovcev v obtok in njihovo jemanje iz obtoka, vključno z bankovci, ki jih je izdala ECB. Skladno s tem načelom NCB izvajajo fizično obdelavo eurobankovcev. Glede na koncept decentralizirane proizvodnje z združevanjem k nemotenemu delovanju gotovinskega cikla v euroobmočju prispevajo učinkoviti čezmejni veliki prenosi eurobankovcev.

(3)

Svet ECB je februarja 2007 odobril časovnico in načrt za nadaljnjo konvergenco gotovinskih storitev NCB v srednjeročnem obdobju, in sicer z namenom, da se izboljšata harmonizacija in integracija, kar bi zainteresiranim (zlasti bančnemu sektorju in družbam za prevoz gotovine) omogočilo večje koristi od enotne valute, s tem pa se prispeva k enotnemu območju eurogotovine.

(4)

Izmenjava podatkov pri gotovinskih storitvah (Data Exchange for Cash Services - DECS) je namenjena nadaljnji harmonizaciji gotovinskih storitev v Eurosistemu. Maksimira učinkovitost oskrbe z gotovino in dvigovanja gotovine ter delovanja gotovinskega cikla v euroobmočju. Ker se gotovinske storitve, ki jih NCB trenutno ponujajo, močno razlikujejo, DECS zagotavlja medsebojno izmenljivost podatkov pri čezmejnih gotovinskih transakcijah in velikih prenosih eurobankovcev med NCB, ki uporabljajo različne sisteme za upravljanje z gotovino. DECS ne vpliva na zagotavljanje gotovinskih storitev NCB na domači ravni.

(5)

Glede na to, da bo proces konvergence gotovinskih storitev NCB zahteval nekaj prožnosti, je treba vzpostaviti poenostavljen postopek za tehnične spremembe te smernice. Zato je treba prenesti pooblastila za sprejetje takšnih sprememb na Izvršilni odbor –

SPREJEL NASLEDNJO SMERNICO:

Člen 1

Vsebina in področje uporabe

Ta smernica določa zahteve, ki jih morajo izpolnjevati NCB v zvezi z uporabo DECS. Ta smernica se uporablja zgolj za izmenjavo podatkov med NCB.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej smernici se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„DECS“ pomeni skupni vmesnik, ki komunicira s sistemom za upravljanje z gotovino NCB in omogoča vzporejanje, usmerjanje in preoblikovanje elektronskih podatkovnih sporočil med NCB, ki uporabljajo različne sisteme za upravljanje z gotovino ali specifikacije za upravljanje z gotovino, povezane z gotovinskimi transakcijami in velikimi prenosi;

(b)

„komunikacijski format“ pomeni niz datotek, ki temelji na komunikacijskem formatu Cash Single Shared Platform (CashSSP) ali Global Standards One (GS1) ali na drugih komunikacijskih formatih;

(c)

„sistem za upravljanje z gotovino“ pomeni informacijski sistem za logistično upravljanje z gotovino, ki ga uporablja NCB in temelji na komunikacijskem formatu CashSSP ali GS1 ali na drugih komunikacijskih formatih;

(d)

„specifikacije za upravljanje z gotovino“ pomenijo tehnične specifikacije posameznega sistema za upravljanje z gotovino;

(e)

„gotovina“ pomeni eurobankovce in eurokovance razen zbirateljskih kovancev;

(f)

„polog gotovine“ pomeni brezplačno čezmejno transakcijo pologa gotovine med stranko in tujo NCB;

(g)

„dvig gotovine“ pomeni brezplačno čezmejno transakcijo dviga gotovine med stranko in tujo NCB;

(h)

„gotovinska transakcija“ pomeni brezplačen čezmejni polog gotovine ali čezmejni dvig gotovine;

(i)

„velik prenos“ pomeni vsak čezmejni prenos eurobankovcev med dvema NCB ali med tiskarno in NCB, ki je sporočen v gotovinski informacijski sistem Currency Information System 2 (CIS 2) (1);

(j)

„domača NCB“ pomeni NCB, ki strankam, ustanovljenim v njeni državi članici, pri gotovinskih transakcijah zagotavlja vmesnik do svojega sistema za upravljanje z gotovino;

(k)

„tuja NCB“ pomeni NCB, ki sklene gotovinsko transakcijo s stranko, ustanovljeno zunaj njene države članice;

(l)

„NCB dobaviteljica“ pomeni NCB, ki je pri velikih prenosih eurobankovcev odgovorna za dobavo eurobankovcev NCB prejemnici iz: (i) proizvodnje, ki je dodeljena tej NCB dobaviteljici; (ii) logističnih zalog NCB dobaviteljice; (iii) Eurosistemove strateške zaloge;

(m)

„NCB prejemnica“ pomeni NCB, ki pri velikih prenosih eurobankovcev prejme eurobankovce od NCB dobaviteljice ali tiskarne;

(n)

„družba za prevoz gotovine“ pomeni subjekt, ki za kreditne institucije opravlja storitve prevoza, hrambe in obdelave bankovcev in kovancev;

(o)

„stranka“ pomeni kreditno institucijo, ki opravlja gotovinske storitve in ima sedež v državi članici, katere valuta je euro, ali, če je primerno, družbo za prevoz gotovine, ki ima sedež v državi članici, katere valuta je euro, ter je vpisana v zbirki podatkov domače NCB za uporabo njenega sistema za upravljanje z gotovino in DECS;

(p)

„sporočilo o naročilu transakcije“ pomeni sporočilo o transakciji, ki ga domača NCB/NCB dobaviteljica prek svojega sistema za upravljanje z gotovino in DECS prenese tuji NCB/NCB prejemnici. To sporočilo je: (i) pri dvigih gotovine „naročilo za dvig gotovine“, ki ga pošlje stranka; (ii) pri pologih gotovine „obvestilo o pologu“, ki ga pošlje stranka; (iii) pri velikih prenosih „sporočilo o velikem prenosu“, ki ga pošlje NCB dobaviteljica;

(q)

„povratno sporočilo o prejemu sporočila“ pomeni sporočilo o transakciji, ki ga tuja NCB/NCB prejemnica ob prejemu sporočila o naročilu transakcije pošlje domači NCB/NCB dobaviteljici prek DECS in sistema za upravljanje z gotovino domače NCB/NCB dobaviteljice;

(r)

„sporočilo o potrditvi transakcije“ pomeni sporočilo o transakciji, ki se po izvedbi transakcije prek DECS in sistema za upravljanje z gotovino domače NCB/NCB dobaviteljice pošlje: (i) pri gotovinskih transakcijah stranki; ali (ii) pri velikih prenosih NCB dobaviteljici. To sporočilo je: (i) pri dvigih gotovine „potrdilo o dvigu“, ki ga pošlje tuja NCB; (ii) pri pologih gotovine „potrdilo o pologu“, ki ga pošlje tuja NCB; (iii) pri velikih prenosih „potrdilo o velikem prenosu“, ki ga pošlje NCB prejemnica;

(s)

„sporočilo o transakciji“ pomeni sporočilo o naročilu transakcije, povratno sporočilo o prejemu sporočila in sporočilo o potrditvi transakcije;

(t)

„tiskarna“ pomeni tiskarno, ki je z NCB sklenila pogodbeni dogovor za proizvodnjo eurobankovcev;

(u)

„bodoča NCB Eurosistema“ pomeni nacionalno centralno banko države članice, ki je izpolnila pogoje za sprejetje eura in v zvezi s katero je bila sprejeta odločitev o odpravi odstopanja v skladu s členom 140(2) Pogodbe.

Člen 3

Obveznosti NCB

1.   NCB povežejo svoje sisteme za upravljanje z gotovino z DECS, da: (a) strankam omogočijo izmenjavo elektronskih podatkovnih sporočil o gotovinskih transakcijah s tujo NCB prek sistema za upravljanje z gotovino njihove domače NCB; in (b) olajšajo izmenjavo elektronskih podatkovnih sporočil o velikih prenosih med NCB ali, pod pogojem iz člena 1, med tiskarno in NCB prejemnico prek sistema za upravljanje z gotovino NCB dobaviteljice.

2.   Če NCB uporablja sistem za upravljanje z gotovino, ki ne temelji na komunikacijskem formatu CashSSP ali GS1, preoblikuje komunikacijski format tega sistema za upravljanje z gotovino v komunikacijski format CashSSP ali GS1, preden prenese elektronsko podatkovno sporočilo o gotovinskih transakcijah ali velikih prenosih v DECS.

3.   NCB zagotovijo, da elektronska podatkovna sporočila o gotovinskih transakcijah in velikih prenosih, izmenjana prek DECS, temeljijo na komunikacijskem formatu CashSSP ali GS1.

4.   NCB zagotovijo, da se sporočila o transakcijah hranijo najmanj 10 let.

5.   NCB vzpostavijo povezavo med svojimi sistemi za upravljanje z gotovino in DECS takoj, ko bodo to tehnično sposobne storiti.

Člen 4

Obveznosti domačih NCB v zvezi z gotovinskimi transakcijami

1.   Domače NCB morajo zagotoviti izpolnjevanje tehničnih zahtev za komunikacijo prek DECS.

2.   Domače NCB sklenejo pogodbene dogovore s svojimi strankami, v katerih določijo, da se bodo gotovinske transakcije, kot so opredeljene v tej smernici, obdelovale prek DECS.

3.   Domače NCB vzpostavijo, vzdržujejo in redno posodabljajo zbirko podatkov o strankah, ki se strinjajo z uporabo, pogoji in tehničnimi zahtevami DECS. Zagotoviti morajo, da jih stranke brez odlašanja obveščajo o vseh pomembnih spremembah.

4.   Preden domače NCB prenesejo sporočilo o naročilu transakcije od stranke do DECS, sprejmejo primerne ukrepe, s katerimi preverijo, ali je stranka vpisana v zbirki podatkov iz odstavka 3 in je sporočilo o naročilu transakcije poslal tehnični uporabnik, ki ga je stranka za to pooblastila.

5.   Domače NCB odgovarjajo zgolj za neizpolnitev svojih obveznosti po odstavku 4. Domače NCB ne odgovarjajo za vsebino sporočila o transakciji.

6.   Domače NCB niso stranke gotovinskih transakcij med strankami in tujimi NCB in zanje ne odgovarjajo.

Člen 5

Obveznosti tujih NCB v zvezi z gotovinskimi transakcijami

Tuje NCB takoj, ko je to operativno izvedljivo, sklenejo pogodbene dogovore s strankami domačih NCB, ki nameravajo s temi tujimi NCB sklepati gotovinske transakcije prek DECS. Ti pogodbeni dogovori urejajo zlasti:

(a)

pogoje in tehnične zahteve za obdelavo sporočil o transakciji prek DECS, vključno z morebitnim preklicem transakcij prek DECS;

(b)

fizično obdelavo gotovinskih transakcij, npr. splošne pogoje pakiranja in dobave;

(c)

pravila in postopke za finančno poravnavo med stranko in tujo NCB, vključno s preverjanjem dopustnosti izvedbe gotovinske transakcije;

(d)

izvajanje posamičnih pregledov verodostojnosti podatkov o obsegu gotovinskih transakcij.

Člen 6

Veliki prenosi

NCB zagotovijo, da tiskarne pri velikih prenosih uporabljajo komunikacijski format, določen v pogodbenih dogovorih med NCB in tiskarnami.

Člen 7

Zahteve za sporočila o transakciji

1.   Sporočila o transakciji se obdelujejo prek DECS, kot je določeno v Prilogi I.

2.   NCB v sporočilih o naročilu transakcije in sporočilih o potrditvi transakcije označijo lokalna datum in čas, razen če ju samodejno doda DECS, ki pri tem uporabi srednjeevropski čas.

3.   Sporočilo o naročilu transakcije mora zlasti:

(a)

biti poslano ločeno za vsako posamezno gotovinsko transakcijo;

(b)

zajemati postavke, ki se dobavijo samo eni podružnici stranke ali NCB;

(c)

vsebovati naročilo bodisi za eurobankovce bodisi eurokovance;

(d)

vsebovati postavke artiklov samo za posamične kose bankovcev in posamične kose kovancev;

(e)

izpolnjevati zahteve glede pakiranja iz Priloge II;

(f)

izpolnjevati zahteve glede najmanjše količine iz Priloge II;

(g)

izpolnjevati zahteve glede apoenov in serij bankovcev iz Priloge II;

(h)

izpolnjevati zahteve glede kakovosti iz Priloge II;

(i)

izpolnjevati zahteve glede označevanja iz Priloge II;

(j)

vsebovati minimalne postavke podatkov, določene v Prilogi III.

Člen 8

Izpolnjevanje zahtev DECS s strani bodočih NCB Eurosistema

NCB mora v pogodbene dogovore, ki jih sklene z bodočo NCB Eurosistema v skladu s členom 3(3) Smernice ECB/2006/9 z dne 14. julija 2006 o nekaterih pripravah za prehod na eurogotovino ter o preddobavi in posredni preddobavi eurobankovcev in eurokovancev zunaj euroobmočja (2) in ob upoštevanju člena 5 Smernice ECB/2008/8, vključiti posebne določbe, ki zahtevajo, da bodoča NCB Eurosistema izpolnjuje zahteve iz te smernice.

Člen 9

Sodelovanje NCB

NCB morajo skrbno sodelovati pri izmenjavi informacij o delovanju DECS, zlasti kadar se NCB sooči s potencialnim ali dejanskim sodnim sporom, ki ga sproži stranka v zvezi s transakcijo, ki je bila obdelana prek DECS.

Člen 10

Vloga Izvršilnega odbora

1.   V skladu s členom 17.3 Poslovnika Evropske centralne banke (3) se Izvršilnemu odboru podeli pooblastilo, da po upoštevanju mnenj Odbora za bankovce in Odbora za pravne zadeve sprejme tehnične spremembe prilog k tej smernici.

2.   Izvršilni odbor brez nepotrebnega odlašanja obvešča Svet ECB o vseh spremembah, ki jih sprejme v skladu z odstavkom 1, in upošteva vse odločitve Sveta ECB o zadevi.

Člen 11

Začetek veljavnosti

Ta smernica začne veljati 1. oktobra 2012.

Člen 12

Naslovniki

Ta smernica je naslovljena na NCB.

V Frankfurtu na Majni, 20. julija 2012

Za Svet ECB

Predsednik ECB

Mario DRAGHI


(1)  Smernica ECB/2008/8 z dne 11. septembra 2008 o zbiranju podatkov v zvezi z eurom in delovanju gotovinskega informacijskega sistema Currency Information System 2 (UL L 346, 23.12.2008, str. 89).

(2)  UL L 207, 28.7.2006, str. 39.

(3)  UL L 80, 18.3.2004, str. 33.


PRILOGA I

VRSTA IN TOK SPOROČIL O TRANSAKCIJAH, OBDELANIH PREK DECS

1.

Sporočilo o naročilu transakcije pošlje pri gotovinskih transakcijah stranka oziroma pri velikih prenosih nacionalna centralna banka (NCB) dobaviteljica in ga domača NCB/NCB dobaviteljica prek izmenjave podatkov pri gotovinskih storitvah (Data Exchange for Cash Services – DECS) prenese zadevni tuji NCB/NCB prejemnici.

2.

Po prejemu sporočila o naročilu transakcije tuja NCB/NCB prejemnica pošlje prek DECS povratno sporočilo o prejemu sporočila domači NCB/NCB dobaviteljici, ki ga ta nato pri gotovinskih transakcijah prenese stranki oziroma pri velikih prenosih NCB dobaviteljici.

3.

Po izvedbi transakcije tuja NCB/NCB prejemnica pošlje prek DECS sporočilo o potrditvi transakcije domači NCB/NCB dobaviteljici, ki ga ta nato pri gotovinskih transakcijah prenese stranki oziroma pri velikih prenosih NCB dobaviteljici.

Tabela 1a:   Vrsta in tok sporočil pri pologih gotovine

 

Cash Single Shared Platform (CashSSP)

Global Standards One (GS1)

1.

Sporočilo o naročilu transakcije: obvestilo o pologu

Notification For Deposit

Notification of Inpayment

2.

Povratno sporočilo o prejemu sporočila (ob prejemu sporočila o naročilu transakcije)

Feedback Validation

Service Message

3.

Sporočilo o potrditvi transakcije (po transakciji) (1): potrdilo o pologu

Feedback Notification For Deposit

Confirmation of Receipt


Tabela 1b:   Vrsta in tok sporočil pri dvigih gotovine

 

CashSSP

GS1

1.

Sporočilo o naročilu transakcije: naročilo za dvig gotovine

Order For Withdrawal

Cash Order

2.

Povratno sporočilo o prejemu sporočila (ob prejemu sporočila o naročilu transakcije)

Feedback Validation

Service Message

3.

Sporočilo o potrditvi transakcije (po transakciji) (1): potrdilo o dvigu

Feedback Order For Withdrawal

Confirmation of Delivery


Tabela 1c:   Vrsta in tok sporočil pri velikih prenosih

 

CashSSP

GS1

1.

Sporočilo o naročilu transakcije: sporočilo o velikem prenosu

Notification For Delivery

Bulk Transfer Message

2.

Povratno sporočilo o prejemu sporočila (ob prejemu sporočila o naročilu transakcije)

Feedback Validation

Service Message

3.

Sporočilo o potrditvi transakcije (po transakciji) (1): potrdilo o velikem prenosu

Feedback Notification For Delivery

Confirmation of Bulk Transfer


(1)  Če tuja NCB/NCB prejemnica prejme preveč pošiljk, se za višek pošiljk pošlje dodatno obvestilo o pologu/sporočilo o velikem prenosu. Če tuja NCB/NCB prejemnica prejme manj pošiljk, kot je bilo pričakovano, se po zaprtju zadevnega sporočila o naročilu transakcije in po tem, ko je bilo poslano povratno sporočilo o prejemu sporočila, pošlje novo obvestilo o pologu/sporočilo o velikem prenosu (če dobava ni sprejeta) ali pa se v potrditev transakcije vključijo zgolj prejete pošiljke (če je dobava delno sprejeta).


PRILOGA II

ZAHTEVE GLEDE PAKIRANJA IN KAKOVOSTI

1.   Zahteve glede pakiranja in kakovosti pri gotovinskih transakcijah

 

Dvigi gotovine

Pologi gotovine

Najmanjša količina

pri bankovcih se obdelajo zgolj pošiljke bankovcev, ki vsebujejo iste apoene

pri bankovcih z apoeni od 5 do 100 EUR 10 svežnjev (= 10 000 enot)

pri bankovcih z apoeni 200 in 500 EUR 1 paket (= 100 enot); nacionalne centralne banke (NCB) lahko v eno pošiljko zložijo več paketov (tudi mešano pakete z apoeni 200 in 500 EUR)

pri kovancih vsaj en zvitek, odvisno od pravil poslovanja vsake NCB

celoten dvig se izvrši naenkrat

pri bankovcih z apoeni od 5 do 100 EUR 10 svežnjev (= 10 000 enot); toda stranka lahko enkrat na dan pošlje nepopolne pošiljke, ki vsebujejo najmanj 1 sveženj (= 1 000 bankovcev) z enim apoenom in največ 5 svežnjev (= 5 × 1 000 bankovcev) z enim ali več apoeni

pri bankovcih z apoeni 200 in 500 EUR 1 paket (= 100 enot)

Serija bankovcev (ES1 ali ES2)

Označena v sporočilu o naročilu transakcije

Označena v sporočilu o naročilu transakcije. Pri mešanih svežnjih označbe temeljijo na strankini najboljši oceni. NCB lahko zavrnejo uporabo mešanih svežnjev.

Kakovost

Samo primerni bankovci in kovanci

Samo neobdelani bankovci

Ponovna uporaba identifikacijskih oznak transakcije

Tuja NCB odloči, ali in po kolikšnem času se ponovno uporabita zaporedna koda zabojnika (Serial Shipping Container Code – SSCC) in številka črtne kode komunikacijskega formata Cash Single Shared Platform (CashSSP). Tuja NCB odloči, ali in po kolikšnem času se ponovno uporabijo referenčne številke transakcije (= glavne SSCC).

Tuja NCB odloči, ali in po kolikšnem času se ponovno uporabita SSCC in številka črtne kode komunikacijskega formata CashSSP. Tuja NCB odloči, ali in po kolikšnem času se ponovno uporabijo referenčne številke transakcije (= glavne SSCC).

Pakiranje

Odobreni način pakiranja bankovcev

Odobreni način pakiranja bankovcev


2.   Zahteve glede pakiranja in kakovosti pri velikih prenosih

Najmanjša količina

Ena kartonska škatla (= 10 000 bankovcev).

Pri drugih relevantnih čezmejnih operacijah, ki se sporočajo v gotovinski informacijski sistem Currency Information System 2, ni spodnjih količinskih omejitev.

Serija bankovcev

Označena v sporočilu o naročilu transakcije. V primeru mešanih svežnjev označbe temeljijo na najboljši možni oceni NCB dobaviteljice.

Kakovost

Primerni, novi, neobdelani ali neprimerni bankovci.

Ponovna uporaba identifikacijskih oznak transakcije

NCB prejemnica odloči, ali in po kolikšnem času se ponovno uporabita SSCC in številka črtne kode komunikacijskega formata CashSSP. NCB prejemnica odloči, ali in po kolikšnem času se ponovno uporabijo referenčne številke transakcije (= glavne SSCC).

Označevanje

Škatle nosijo črtno kodo komunikacijskega formata Global Standards One (GS1) in črtno kodo komunikacijskega formata CashSSP, razen zalog bankovcev, ki nosijo samo črtno kodo komunikacijskega formata CashSSP. Pri prenosih pošiljk med NCB ni ponovnega označevanja, tj. ista številka črtne kode/SSCC se uporabi večkrat.

Pakiranje

odobreni način pakiranja

po en apoen na paleto in/ali škatlo

na paleti in/ali v škatli so lahko različne serije bankovcev

vsi artikli v škatli morajo biti enake vrste kakovosti

sporočila se nanašajo bodisi na palete, ki vsebujejo škatle, bodisi samo na škatle (ni palet)

združevanje palet in škatel v istem sporočilu ni možno


PRILOGA III

MINIMALNE POSTAVKE PODATKOV, KI SE VKLJUČIJO V ELEKTRONSKA PODATKOVNA SPOROČILA

1.   Minimalne zahteve v zvezi s pologi gotovine  (1)

 

Postavka podatkov

 

Pošiljatelj datoteke

 

Pošiljatelj sporočila

 

Prejemnik sporočila

 

Lastnik artikla

 

Prevozna družba

 

Pakiral

 

Plačnik

 

Prejemnik pologa

 

Podrobnosti o pošiljkah in artiklih, ki jih vsebujejo pošiljke:

identifikacijska številka

serija bankovcev

apoen

število postavk

vrednost

vrsta kakovosti

2.   Minimalne zahteve v zvezi z dvigi gotovine  (1)

 

Postavka podatkov

 

Pošiljatelj datoteke

 

Pošiljatelj sporočila

 

Prejemnik sporočila

 

Prevozna družba

 

Plačnik

 

Prevzemno mesto

 

Kraj dobave

 

Lastnik artikla

 

Podrobnosti o naročenih artiklih:

serija bankovcev

apoen

število postavk

3.   Minimalne zahteve v zvezi z velikimi prenosi

Sklic Evropske centralne banke za pošiljko

NCB dobaviteljica (tiskarna)

NCB prejemnica

Prevozna družba (letalska družba ali družba za prevoz gotovine)

Datum pošiljke

Skupno število palet

Skupno število škatel

Skupno število bankovcev

Skupna vrednost bankovcev (EUR)

Skupna teža letalskega prevoza (kg)

Podrobnosti o paletah:

Podrobnosti o škatlah:

identifikacijska številka (CashSSP)

identifikacijska številka (CashSSP)

identifikacijska številka (GS1)

identifikacijska številka (GS1)

apoen

apoen

število postavk

število postavk

vrednost

vrednost

 

kakovost

 

odgovorna NCB


(1)  Obvezne so lahko še dodatne informacije, odvisno od sistema za upravljanje z gotovino, ki ga uporablja pošiljatelj.


GLOSAR

Ta glosar opredeljuje tehnične izraze, ki se uporabljajo v tej smernici in njenih prilogah.

 

„Eurosistemova strateška zaloga“ (Eurosystem Strategic Stock) pomeni zalogo novih in primernih eurobankovcev, ki jo hranijo določene nacionalne centralne banke (NCB) za obvladovanje povpraševanja po eurobankovcih, ki ga ni mogoče zadovoljiti iz logističnih zalog (1);

 

„logistične zaloge“ (logistical stocks) pomenijo vse zaloge novih in primernih eurobankovcev, razen Eurosistemove strateške zaloge, ki jih imajo NCB ter, za namene Smernice ECB/2008/8, subjekti NHTO in banke ECI (2);

 

„neobdelani bankovci“ (unprocessed banknotes) pomenijo: (i) eurobankovce, ki so bili vrnjeni NCB, njihovi pristnost in primernost pa nista bili preverjeni v skladu z ločenim pravnim aktom Evropske centralne banke (ECB) o obdelavi bankovcev s strani NCB; ali (ii) eurobankovce, ki so bili vrnjeni kreditnim institucijam, vključno s subjekti NHTO in bankami ECI, njihovi pristnost in primernost pa nista bili preverjeni v skladu s Sklepom ECB/2010/14 z dne 16. septembra 2010 o preverjanju pristnosti in primernosti eurobankovcev ter njihovem ponovnem dajanju v obtok (3);

 

„neprimerni bankovci“ (unfit banknotes) pomenijo: (i) eurobankovce, ki so bili vrnjeni NCB, pa niso primerni za uporabo v obtoku v skladu z ločenim pravnim aktom ECB o obdelavi bankovcev s strani NCB; ali (ii) eurobankovce, ki so bili vrnjeni kreditnim institucijam, vključno s subjekti NHTO in bankami ECI, pa niso primerni za uporabo v obtoku v skladu z minimalnimi standardi za razvrščanje, določenimi v Sklepu ECB/2010/14;

 

„novi bankovci“ (new banknotes) pomenijo eurobankovce, ki jih NCB, subjekti NHTO ali banke ECI še niso dali v obtok ali jih bodoče NCB Eurosistema še niso preddobavile;

 

„odobreni način pakiranja“ (approved packaging type) pomeni varnostno vrečko, vrečko z možnostjo zatesnitve, škatlo za večkratno uporabo, kartonsko škatlo, evro paleto in polovično paleto, ki izpolnjujejo zahteve, kot jih določi Svet ECB;

 

„primerni bankovci“ (fit banknotes) pomenijo: (i) eurobankovce, ki so bili vrnjeni NCB in so primerni za uporabo v obtoku v skladu z ločenim pravnim aktom ECB o obdelavi bankovcev s strani NCB; ali (ii) eurobankovce, ki so bili vrnjeni kreditnim institucijam, vključno s subjekti NHTO in bankami ECI, in so primerni za uporabo v obtoku v skladu z minimalnimi standardi za razvrščanje, določenimi v Sklepu ECB/2010/14;

 

„program razširjene skrbniške hrambe“ (program ECI) (Extended custodial inventory programme (ECI programme)) pomeni program, ki vključuje pogodbene dogovore med ECB, NCB in posameznimi kreditnimi institucijami (bankami ECI), po katerih NCB: (i) dobavlja bankam ECI eurobankovce, ki so potem pri njih v hrambi zunaj Evrope za namen dajanja v obtok; in (ii) bankam ECI knjiži v dobro eurobankovce, ki jih položijo njihove stranke ter jim banke ECI preverijo pristnost in primernost, jih imajo v hrambi in jih javijo NCB. Bankovci, ki jih imajo v hrambi banke ECI, vključno s tistimi, ki so med prevozom med NCB in bankami ECI, so polno zavarovani, dokler jih banke ECI ne dajo v obtok oziroma dokler se ne vrnejo NCB. Bankovci, ki jih NCB prenese bankam ECI, so del ustvarjenih bankovcev NCB (postavka podatkov 1.1). Bankovci, ki jih imajo v hrambi banke ECI, niso del nacionalne neto izdaje bankovcev NCB;

 

„serija bankovcev“ (banknote series) pomeni več apoenov eurobankovcev, ki so opredeljeni kot serija v Sklepu ECB/2003/4 z dne 20. marca 2003 o apoenih, specifikacijah, reprodukciji, zamenjavi in jemanju eurobankovcev iz obtoka (4) ali v poznejšem pravnem aktu ECB. Prva serija eurobankovcev, uvedena 1. januarja 2002, obsega apoene 5 EUR, 10 EUR, 20 EUR, 50 EUR, 100 EUR, 200 EUR in 500 EUR. Eurobankovci s spremenjenimi tehničnimi specifikacijami ali spremenjeno oblikovno podobo (npr. z različnimi podpisi za različne predsednike ECB) tvorijo novo serijo bankovcev samo, če je tako določeno v spremembi Sklepa ECB/2003/4 ali v poznejšem pravnem aktu ECB;

 

„sistem notes-held-to-order“ ali „sistem NHTO“ (notes-held-to-order scheme ali NHTO scheme) pomeni sistem, ki je sestavljen iz posameznih pogodbenih dogovorov med NCB in enim ali več subjekti (subjekti NHTO) v sodelujoči državi članici te NCB in po katerem NCB: (i) dobavlja subjektom NHTO eurobankovce, ki so pri njih v hrambi zunaj prostorov NCB za namen dajanja v obtok; in (ii) neposredno knjiži v dobro ali v breme računa NCB, ki ga imajo subjekti NHTO ali kreditne institucije, ki so stranke subjektov NHTO, eurobankovce, ki jih subjekti NHTO ali njihove stranke položijo v hrambo ali dvignejo iz hrambe in jih javijo NCB. Bankovci, ki jih NCB prenese subjektom NHTO, so del ustvarjenih bankovcev NCB (postavka podatkov 1.1). Bankovci, ki jih imajo v hrambi subjekti NHTO, niso del nacionalne neto izdaje bankovcev NCB.


(1)  Kot je opredeljeno v ločenem pravnem aktu ECB o upravljanju z zalogami bankovcev.

(2)  Kot je opredeljeno v ločenem pravnem aktu ECB o upravljanju z zalogami bankovcev.

(3)  UL L 267, 9.10.2010, str. 1.

(4)  UL L 78, 25.3.2003, str. 16.