3.7.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 179/60


14. mail 2010 esitatud hagi — Wilk versus komisjon

(Kohtuasi F-32/10)

2010/C 179/106

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Christian Wilk (Trier, Saksamaa) (esindaja: advokaat R. Adam)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsused, millega nõuti tagasi pool hagejale makstud sisseseadmistoetusest tulenevalt tema lahutusest, ja kahju hüvitamise nõue.

Hageja nõuded

tühistada komisjoni 20. augusti 2009. aasta ja 8. septembri 2009. aasta otsused nõuda tagasi väidetavalt rohkem makstud summa;

tühistada komisjoni 15. veebruari 2010. aasta otsus, mis kinnitab selle tagasinõudmise põhjendatust;

nõuda komisjonilt tagasi välja nõutud summa, millele lisanduvad intressid alates tagasinõudmisest kuni summa täieliku tasumiseni;

teise võimalusena jätta hagejale õigus nõuda hüvitist ja täiendavaid intresse talle tekitatud kahju eest;

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.