3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/60


Žaloba podaná dne 14. května 2010 — Wilk v. Komise

(Věc F-32/10)

2010/C 179/106

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Christian Wilk (Trevír, Německo) (zástupce: R. Adam, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí nařizující navrácení poloviny příspěvku na zařízení vyplaceného žalobci v důsledku jeho rozvodu, jakož i návrh na náhradu škody.

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí Komise ze dne 20. srpna 2009 a ze dne 8. září 2009 nařizující navrácení údajného přeplatku;

zrušit rozhodnutí Komise ze dne 15. února 2010 potvrzující opodstatněnost tohoto navrácení;

uložit Komisi vrácení navrácené částky spolu se zákonnými úroky za období od navrácení až do úplného vrácení;

uložit Komisi zaplatit náhradu škody za vážné poškození pověsti a dobrého jména žalobce;

podpůrně, vyhradit žalobci právo požadovat dodatečnou náhradu škody za utrpěnou újmu;

uložit Evropské komisi náhradu nákladů řízení.