26.3.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 72/50


Poziv k predložitvi pripomb o državni pomoči v zvezi z obdavčenjem lastnih zavarovalnic v Lihtenštajnu v skladu s členom 1(2) dela I Protokola 3 k Sporazumu med državami Efte o ustanovitvi nadzornega organa in sodišča

(2009/C 72/05)

Z Odločbo št. 620/08/COL z dne 24. septembra 2008 v verodostojnem jeziku na straneh, ki sledijo temu povzetku, je Nadzorni organ Efte začel postopek v skladu s členom 1(2) dela I Protokola 3 k Sporazumu med državami Efte o ustanovitvi nadzornega organa in sodišča (v nadaljevanju: Protokol 3). Lihtenštajnski organi so bili obveščeni z izvodom odločbe.

Nadzorni organ Efte poziva države Efte, države članice EU in zainteresirane strani, naj pošljejo svoje pripombe o zadevnem ukrepu v enem mesecu od datuma objave tega obvestila na naslov:

EFTA Surveillance Authority

Registry

35, rue Belliard

1040 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Pripombe se predložijo lihtenštajnskim organom. Zainteresirana stran, ki predloži pripombe, lahko pisno zaprosi za zaupno obravnavo svoje identitete in navede razloge za to.

POVZETEK

Zadevo je sprožil Nadzorni organ, ko je 14. marca 2007 lihtenštajnskim organom poslal zahtevo za predložitev podatkov.

Na podlagi zakona z dne 18. decembra 1997 o spremembi lihtenštajnskega Zakona o obdavčenju (1) so lihtenštajnski organi uvedli posebna pravila za obdavčenje lastnih zavarovalnic.

V skladu s členom 82(a) odstavka 1 Zakona o obdavčenju so lastne zavarovalnice dolžne plačati davek na kapital v višini 1 ‰ lastnega kapitala. Kadar kapital presega 50 milijonov, je davčna stopnja znižana na 0,75 ‰, in kadar kapital presega 100 milijonov, na 0,5 ‰. Običajna stopnja davka na kapital je 2 ‰.

Iz člena 82(a) v povezavi s členom 73 Zakona izhaja, da lastne zavarovalnice niso dolžne plačevati davka na dobiček.

Poleg tega so na podlagi člena 88(d)(3) Zakona o obdavčenju delnice ali deli lastnih zavarovalnic oproščeni plačila davka na obresti od kuponskih obveznic, ki običajno znaša 4 %.

V skladu s predhodnim stališčem Nadzornega organa so lastne zavarovalnice podjetja v smislu člena 61(1) Sporazuma EGP. Opravljajo storitve za določeno podjetje ali za omejeno skupino podjetij. Sklepanje zavarovanja je storitev, ki se načeloma šteje za gospodarsko dejavnost. Lastna zavarovalnica bi navadno od storitev, ki jih nudi, ustvarila dohodek. Dejstvo, da te storitve opravljajo samo za eno stranko ali omejeno skupino strank, še ne pomeni, da v tem primeru ne gre za gospodarsko dejavnost.

Znižanje davka na dobiček in davka na kapital v skladu s predhodnim stališčem Nadzornega organa izpolnjuje tudi druge pogoje, ki ga uvrščajo v državno pomoč v smislu člena 61(1) Sporazuma EGP.

Delna ali popolna davčna oprostitev pomeni finančno obremenitev za državo. Podjetjem so priznane ugodnosti, saj jim ni treba plačati stroškov, ki bi jih sicer morala kriti iz lastnega proračuna. Upravičena podjetja opravljajo storitve, katerih menjava poteka med pogodbenicami Sporazuma EGP in so torej odprte za čezmejno konkurenco. Ti ukrepi so selektivni, saj se lahko sprejmejo samo za določeno skupino podjetij. Nadzorni organ meni, da ta selektivnost ne odraža notranje logike davčnega sistema.

Podobni zaključki veljajo tudi za davek na obresti od kuponskih obveznic. Kljub temu pa je ta davek drugačen primer, ker gre za davek, ki je odtegnjen pri viru. Torej oprostitev plačevanja davka na obresti od kuponskih obveznic daje ugodnost lastnikom lastnih zavarovalnic. Ti lastniki so običajno (velika) podjetja in taka podjetja bodo neposredni upravičenci do tega ukrepa pomoči. Poleg tega je mogoče reči, da bodo lastne zavarovalnice imele posredno korist od davka na obresti od kuponskih obveznic. Postale bodo namreč bolj zanimive za vlagatelje in tako jim bo ta ukrep olajšal dostop do kapitala.

Ukrepi podpore, zajeti v členu 61(1) Sporazuma EGP, so ponavadi nezdružljivi z delovanjem Sporazuma EGP, razen če izpolnjujejo pogoje za odstopanje iz člena 61(2) ali (3) Sporazuma EGP. Vendar v skladu s predhodnim stališčem Nadzornega organa nobenega izmed odstopanj, predvidenih v teh določbah, ni mogoče uporabiti pri obdavčenju lastnih zavarovalnic v Lihtenštajnu. Glede na to, da so bili ukrepi sprejeti po tem, ko je Lihtenštajn podpisal Sporazum EGP, bi vsaka pomoč, nezdružljiva s Sporazumom, praviloma morala biti vrnjena.

Sklepna ugotovitev

Glede na zgornje navedbe se je Nadzorni organ odločil, da sproži formalni postopek preiskave na podlagi člena 1(2) dela I Protokola 3. Zainteresirane stranke lahko predložijo svoje pripombe v enem mesecu od datuma objave te odločbe v Uradnem listu Evropske unije.


(1)  Zakon z dne 18. decembra 1997 o spremembi lihtenštajnskega Zakona o obdavčenju, Uradni list 1998 št. 36.