26.3.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 72/50


Výzva na predloženie pripomienok v súlade s článkom 1 ods. 2 časti I protokolu 3 k Dohode medzi štátmi EZVO o zriadení dozorného orgánu a Súdneho dvora k štátnej pomoci týkajúcej sa zdaňovania kaptívnych poisťovní v Lichtenštajnsku

(2009/C 72/05)

Rozhodnutím č. 620/08/COL z 24. septembra 2008, ktoré je uvedené v autentickom jazyku za týmto zhrnutím, Dozorný orgán EZVO začal konanie podľa článku 1 ods. 2 časti I protokolu 3 k Dohode medzi štátmi EZVO o zriadení dozorného orgánu a Súdneho dvora (ďalej len „protokol 3“). Lichtenštajnské orgány boli informované prostredníctvom kópie rozhodnutia.

Dozorný orgán EZVO týmto oznamuje štátom EZVO, členským štátom EÚ a zainteresovaným stranám, že môžu predložiť pripomienky k predmetnému opatreniu v lehote do jedného mesiaca odo dňa uverejnenia tohto oznámenia na adresu:

EFTA Surveillance Authority

Registry

35, rue Belliard

1040 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Tieto pripomienky sa oznámia lichtenštajnským orgánom. Zainteresované strany môžu písomne s uvedením dôvodov požiadať o dôverné zaobchádzanie s údajmi o ich totožnosti.

ZHRNUTIE

Dozorný orgán začal konanie v tejto veci dňa 14. marca 2007 zaslaním žiadosti o predloženie informácií určenej lichtenštajnským orgánom.

Podľa zákona z 18. decembra 1997 o zmene a doplnení lichtenštajnského daňového zákona (1) zaviedli lichtenštajnské orgány osobitné daňové pravidlá uplatniteľné na kaptívne poisťovne.

Podľa článku 82 písm. a) ods. 1 daňového zákona kaptívne poisťovne platia daň z kapitálu vo výške 1 ‰ z vlastného kapitálu spoločnosti. Na kapitál presahujúci 50 mil. sa uplatňuje daňová sadzba vo výške 0,75 ‰ a na kapitál presahujúci 100 mil. sa uplatňuje daňová sadzba vo výške 0,5 ‰. Bežná daňová sadzba na kapitál je 2 ‰.

Z článku 82 písm. a) v spojení s článkom 73 zákona vyplýva, že kaptívne poisťovne neplatia daň z príjmu.

Podľa článku 88 písm. d) ods. 3 daňového zákona sú okrem toho akcie alebo časti kaptívnych poisťovní oslobodené od kupónovej dane, ktorej bežná sadzba predstavuje 4 %.

Podľa predbežného stanoviska dozorného orgánu sú kaptívne poisťovne podnikmi v zmysle článku 61 ods. 1 Dohody o EHP. Poskytujú služby jednej alebo osobitne vymedzenej skupine spoločností. Poskytovanie poistenia je službou, čo v podstate predstavuje hospodársku činnosť. Kaptívna poisťovňa by obvykle získala príjem za služby, ktoré poskytuje. To, že služba je poskytovaná iba jednému zákazníkovi alebo obmedzenej skupine zákazníkov, neznamená, že nepredstavuje hospodársku činnosť.

Úľava na dani z príjmu a znížená sadzba dane z kapitálu spĺňajú podľa predbežného stanoviska dozorného orgánu podmienky, ktoré ich klasifikujú ako štátnu pomoc v zmysle článku 61 ods. 1 dohody o EHP.

Čiastočné alebo úplné oslobodenie od daní predstavuje stratu v rámci štátnych zdrojov. Spoločnostiam sú poskytnuté výhody, pretože sú oslobodené od platieb, ktoré by obvykle museli uhradiť z vlastného rozpočtu. Oprávnené spoločnosti poskytujú služby, s ktorými sa obchoduje medzi zmluvnými stranami Dohody o EHP, a tým sú súčasťou cezhraničnej hospodárskej súťaže. Tieto opatrenia majú selektívny charakter, keďže sú uplatniteľné iba na určitú skupinu podnikov. Orgán nezistil, žeby táto selektívnosť predstavovala vnútornú logiku daňového systému.

Pokiaľ ide o kupónovú daň, uplatňuje sa podobná argumentácia. Existuje však rozdiel, ktorý vyplýva zo skutočnosti, že kupónová daň je zrážkovou daňou. Oslobodenie od kupónovej dane tak pre majiteľov kaptívnych poisťovní predstavuje výhody. Týmito majiteľmi sú obvykle (veľké) podniky. Tieto podniky sú tak priamymi príjemcami opatrení pomoci. Okrem toho môžu mať kaptívne poisťovne nepriame výhody z oslobodenia od kupónovej dane. Sú pre investorov atraktívnejšie a opatrenie by tak mohlo zabezpečiť ľahšiu dostupnosť kapitálu.

Opatrenia pomoci podľa článku 61 ods. 1 Dohody o EHP sú vo všeobecnosti nezlučiteľné s fungovaním Dohody o EHP, pokiaľ nespĺňajú podmienky pre výnimky podľa článku 61 ods. 2 alebo ods. 3 Dohody o EHP. Podľa predbežného stanoviska dozorného orgánu sa nezdá, aby bola niektorá z výnimiek podľa týchto ustanovení uplatniteľná na zdaňovanie kaptívnych poisťovní v Lichtenštajnsku. Keďže tieto opatrenia boli uzákonené po pristúpení Lichtenštajnska k Dohode o EHP, akákoľvek nezlučiteľná pomoc by mala byť zvyčajne vrátená.

Záver

Vzhľadom na uvedené úvahy sa dozorný orgán rozhodol začať konanie vo veci formálneho zisťovania v súlade s článkom 1 ods. 2 v časti I protokolu 3. Dozorný orgán vyzýva zainteresované strany, aby predložili svoje pripomienky do jedného mesiaca od uverejnenia tohto rozhodnutia v Úradnom vestníku Európskej únie.


(1)  Zákon z 18. decembra 1997 o zmene a doplnení lichtenštajnského daňového zákona, Law Gazette 1998 č. 36.