26.3.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 72/50


Invitație de a prezenta observații în temeiul articolului 1 alineatul (2) din partea I a Protocolului 3 la Acordul între statele AELS privind instituirea unei Autorități de Supraveghere și a unei Curți de Justiție cu privire la ajutorul de stat pentru impozitarea societăților de asigurare captive din Liechtenstein

(2009/C 72/05)

Prin Decizia nr. 620/08/COL din 24 septembrie 2008, reprodusă în versiunea lingvistică autentică în paginile care urmează acestui rezumat, Autoritatea de Supraveghere a AELS a inițiat procedura prevăzută la articolul 1 alineatul (2) din partea I a Protocolului 3 la Acordul între statele AELS privind instituirea unei Autorități de Supraveghere și a unei Curți de Justiție (denumit în continuare Protocolul 3). Autoritățile din Liechtenstein au fost informate prin intermediul unei copii a deciziei respective.

Prin prezenta, Autoritatea de Supraveghere a AELS invită statele AELS, statele membre ale UE și părțile interesate să prezinte observații privind măsura în cauză în termen de o lună de la data publicării prezentei comunicări, la adresa:

Autorité de surveillance AELE

Greffe

35, rue Belliard

1040 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Observațiile vor fi comunicate autorităților din Liechtenstein. Păstrarea confidențialității privind identitatea părții interesate care prezintă observațiile poate fi solicitată în scris, precizându-se motivele care stau la baza solicitării.

REZUMAT

Cazul a fost deschis odată cu trimiterea de către Autoritate a unei cereri de informații către autoritățile din Liechtenstein la data de 14 martie 2007.

În temeiul legii din 18 decembrie 1997 cu privire la modificarea legii statului Liechtenstein în materie de impozitare (1), autoritățile din Liechtenstein au introdus norme speciale de impozitare aplicabile în cazul societăților de asigurare captive.

În temeiul articolului 82 litera (a) alineatul (1) din legea privind impozitarea, societățile de asigurare captive plătesc impozit pe capital în valoare de 1 ‰ din capitalul propriu al societății. Pentru capitalul cu o valoare mai mare de 50 de milioane, nivelul de impozitare se reduce la 0,75 ‰, iar pentru capitalul cu o valoare mai mare de 100 milioane la 0,5 ‰. Nivelul standard de impozitare a capitalului este de 2 ‰.

În conformitate cu articolul 82 litera (a) coroborat cu articolul 73 din lege, societățile de asigurare captive nu plătesc impozit pe profit.

Mai mult, în temeiul articolului 88 litera (d) alineatul (3) din legea privind impozitarea, acțiunile sau părțile societăților de asigurare captive sunt scutite de la plata impozitului pe dobânzile aferente cupoanelor, care se percepe la nivelul de 4 %.

Potrivit opiniei preliminare a Autorității, societățile de asigurare captive sunt întreprinderi în sensul articolului 61 alineatul (1) din Acordul SEE. Acestea furnizează servicii unui singur grup sau unui grup strict delimitat de societăți. Asigurarea este un serviciu care, în principiu este o activitate cu caracter economic. O societate de asigurare captivă va obține, în mod normal, un venit pentru serviciile pe care le oferă. Faptul că serviciul este furnizat unui singur client sau unui grup restrâns de clienți nu înseamnă că nu reprezintă o activitate economică.

Scutirea de la impozitul pe profit și nivelul redus de impozitare a capitalului constituie, de asemenea, potrivit opiniei preliminare a Autorității, alte condiții pentru încadrarea în categoria ajutoarelor de stat în sensul articolului 61 alineatul (1) din Acordul SEE.

Scutirea parțială sau integrală de la plata impozitului reprezintă o reducere a resurselor statului. Societățile beneficiază de un avantaj, întrucât sunt scutite de cheltuieli care în mod normal ar fi suportate din bugetele lor. Societățile eligibile furnizează servicii care sunt comercializate între părțile contractante la Acordul SEE și astfel sunt deschise concurenței transfrontaliere. Măsurile sunt selective întrucât se aplică numai unui grup de întreprinderi bine determinat. Conform constatărilor Autorității, acest criteriu selectiv nu constituie o caracteristică inerentă a sistemului de impozitare.

În cazul impozitului pe dobânzile aferente cupoanelor, s-ar aplica un raționament similar celui de mai sus. Cu toate acestea, există o diferență care apare din faptul că impozitul pe dobânzile aferente cupoanelor se percepe prin reținere la sursă. Scutirea de la impozitul pe dobânzile aferente cupoanelor conferă, așadar, un avantaj proprietarilor societăților de asigurare captive. Proprietarii acestora sunt în general întreprinderile (mari). În consecință, întreprinderile de acest tip vor fi beneficiarii direcți ai măsurii de ajutor. Mai mult, se poate spune că societățile de asigurare captive beneficiază în mod indirect de pe urma scutirii de la impozitul pe dobânzile aferente cupoanelor. Aceste societăți vor fi mai atractive pentru investitori, iar în consecință măsura va înlesni accesul la capital.

Măsurile de sprijin prevăzute la articolul 61 alineatul (1) din Acordul SEE sunt în general incompatibile cu funcționarea Acordului SEE, cu excepția cazului în care îndeplinesc condițiile pentru acordarea unei derogări în temeiul articolului 61 alineatul (2) sau (3) din Acordul SEE. În opinia preliminară a Autorității, niciuna din derogările prevăzute prin aceste dispoziții nu pare a fi aplicabilă în cazul impozitării societăților de asigurare captive din Liechtenstein. Dat fiind că măsurile au fost puse în aplicare după aderarea statului Liechtenstein la Acordul SEE, ajutoarele incompatibile trebuie, în mod normal, recuperate.

Concluzii

Având în vedere considerentele prezentate anterior, Autoritatea a hotărât să deschidă procedura de investigație formală în conformitate cu articolul 1 alineatul (2) din partea I la Protocolul 3. Părțile interesate sunt invitate să-și prezinte observațiile în termen de o lună de la publicarea prezentei decizii în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.


(1)  Legea din 18 decembrie 1997 cu privire la modificarea legii Liechtenstein-ului în materie de impozitare, Monitorul Oficial nr. 36, 1998.