26.3.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 72/50


Výzva k předložení připomínek podle čl. 1 odst. 2 části I protokolu 3 k Dohodě mezi státy ESVO o zřízení Kontrolního úřadu a Soudního dvora ke státní podpoře týkající se zdaňování kaptivních pojišťoven v Lichtenštejnsku

(2009/C 72/05)

Rozhodnutím č. 620/08/KOL ze dne 24. září 2008 uvedeným v závazném znění na stránkách následujících za tímto shrnutím zahájil Kontrolní úřad ESVO řízení podle čl. 1 odst. 2 části I protokolu 3 k Dohodě mezi státy ESVO o zřízení Kontrolního úřadu a Soudního dvora (dále jen „protokol“). Kopie tohoto rozhodnutí byla pro informaci zaslána lichtenštejnským orgánům.

Kontrolní úřad ESVO tímto vyzývá státy ESVO, členské státy EU a zúčastněné strany, aby předložily připomínky týkající se daného opatření do jednoho měsíce od zveřejnění tohoto oznámení na adresu Kontrolního úřadu ESVO:

EFTA Surveillance Authority

Registry

35, rue Belliard

1040 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Připomínky budou sděleny lichtenštejnským orgánům. Zúčastněné strany podávající připomínky mohou písemně a s uvedením důvodů požádat o zachování důvěrnosti ohledně své totožnosti.

SHRNUTÍ

Tuto věc zahájil Kontrolní úřad zasláním žádosti o informace lichtenštejnským orgánům dne 14. března 2007.

Na základě zákona ze dne 18. prosince 1997, kterým se mění zákon o daních Lichtenštejnska (1), zavedly lichtenštejnské orgány zvláštní daňová pravidla týkající se kaptivních pojišťoven.

Podle čl. 82 písm. a) odst. 1 zákona o daních platí kaptivní pojišťovny kapitálovou daň ve výši 1 ‰ z vlastního kapitálu společnosti. Pokud kapitál přesáhne 50 milionů, sazba daně se sníží na 0,75 ‰, a pokud přesáhne 100 milionů, pak na 0,5 ‰. Běžná sazba kapitálové daně činí 2 ‰.

Z ustanovení čl. 82 písm. a) ve spojení s článkem 73 zákona vyplývá, že kaptivní pojišťovny neodvádějí žádnou daň z příjmů.

Navíc podle čl. 88 písm. d) bodu 3 zákona o daních jsou podíly nebo části kaptivních pojišťoven osvobozeny od daně z kupónu, která zpravidla činí 4 %.

Podle předběžného stanoviska Kontrolního úřadu jsou kaptivní pojišťovny podniky ve smyslu čl. 61 odst. 1 Dohody o EHP. Poskytují služby jedné společnosti nebo konkrétně vymezené skupině společností. Poskytování pojištění je služba, která je ve své podstatě hospodářskou činností. Kaptivní pojišťovna by za normálních okolností získávala příjmy z poskytovaných služeb. Skutečnost, že poskytuje služby pouze jednomu zákazníkovi nebo určené skupině zákazníků neznamená, že nevykonává hospodářskou činnost.

Podle předběžného stanoviska Kontrolního úřadu splňuje osvobození od daně z příjmů a snížení kapitálové daně také ostatní podmínky, na základě kterých by mohlo jít o státní podporu podle čl. 61 odst. 1 Dohody o EHP.

Částečné nebo úplně osvobození od daně s sebou nese ztrátu státních zdrojů. Společnosti jsou zvýhodněny osvobozením od poplatků, které by za normálních okolností odváděly ze svých rozpočtů. Způsobilé společnosti poskytují služby, se kterými obchodují smluvní strany Dohody o EHP a jsou tedy předmětem přeshraniční hospodářské soutěže. Opatření jsou selektivní, neboť jsou platná pouze pro určenou skupinu podniků. Kontrolní úřad neshledal, že by tato selektivnost představovala vnitřní logiku daňového systému.

Pokud jde o daň z kupónu, bylo by možné použít obdobné zdůvodnění. Mezi těmito dvěma druhy daní však existuje rozdíl plynoucí ze skutečnosti, že daň z kupónu je daní srážkovou. Osvobození od kupónové daně tedy zvýhodňuje vlastníky kaptivních pojišťoven. Těmi jsou obvykle (velké) podniky. Tyto druhy podniků tedy budou i přímými příjemci tohoto opatření podpory. Dále lze konstatovat, že kaptivní pojišťovny nepřímo těží z osvobození od daně z kupónu, protože budou atraktivnější pro investory a díky tomuto opatření jim proto bude i snadněji přístupný kapitál.

Opatření podpory spadající pod čl. 61 odst. 1 Dohody o EHP jsou obecně neslučitelná s Dohodou o EHP, pokud na ně nelze vztáhnout odchylku podle čl. 61 odst. 2 nebo 3 Dohody o EHP. Podle předběžného stanoviska Kontrolního úřadu na zdanění kaptivních pojišťoven v Lichtenštejnsku nelze uplatnit žádnou odchylku podle těchto ustanovení. Vzhledem k tomu, že opatření byla přijata potom, co Lichtenštejnsko přistoupilo k Dohodě o EHP, by měla být každá neslučitelná podpora vrácena.

Závěr

V souvislosti s uvedenými skutečnostmi se Kontrolní úřad rozhodl zahájit formální vyšetřovací řízení v souladu s čl. 1 odst. 2 části I protokolu 3. Zúčastněné strany mohou předložit své připomínky do jednoho měsíce od zveřejnění tohoto rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie.


(1)  Zákon ze dne 18. prosince 1997, kterým se mění zákon o daních Lichtenštejnska, Sbírka zákonů z r. 1998, č. 36.