26.3.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 72/50


Покана за представяне на коментари съгласно член 1, параграф 2 от част I на Протокол 3 към Споразумението между държавите от ЕАСТ за създаване на надзорен орган и съд относно държавната помощ, засягаща данъчното облагане на „вътрешни“ застрахователни дружества, обслужващи дружеството майка в Лихтенщайн

(2009/C 72/05)

С Решение № 620/08/COL от 24 септември 2008 г., възпроизведено на автентичния език на страниците след това резюме, Надзорният орган на ЕАСТ откри процедура съгласно член 1, параграф 2 от част 1 на Протокол 3 към Споразумението между държавите от ЕАСТ за създаване на надзорен орган и съд. Властите на Лихтенщайн са информирани чрез изпращане на копие от решението.

С настоящото Надзорният орган на ЕАСТ уведомява държавите от ЕАСТ, държавите-членки на ЕС и заинтересованите страни да изпратят мненията си относно въпросната мярка в рамките на един месец от публикуването на настоящото уведомление на следния адрес:

EFTA Surveillance Authority

Registry

35, rue Belliard

1040 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Мненията ще бъдат предадени на властите на Лихтенщайн. Запазването в тайна на самоличността на заинтересована страна, която представя мнението, може да бъде поискано писмено, като се посочат причините за искането.

РЕЗЮМЕ

Делото бе открито от Надзорния орган, който изпрати искане за изпращане на информация до властите на Лихтенщайн на 14 март 2007 г.

По силата на Закона от 18 декември 1997 г. относно изменението на Закона за данъците на Лихтенщайн (1), властите на Лихтенщайн внесоха специални данъчни правила, които се прилагат за „вътрешни“ застрахователни дружества, обслужващи дружеството майка.

По силата на член 82, буква а), параграф 1 от Закона за данъците, „вътрешните“ застрахователни дружества, обслужващи дружеството майка плащат данък върху капитала от 1 % върху притежавания от дружеството капитал. За капитал, който надхвърля 50 милиона, размерът на данъка се намалява до 0,75 %, а за капитал, който надхвърля 100 милиона до 0,5 %. Нормалният размер на данъка върху капитала е 2 %.

Член 82а във връзка с член 73 от Закона предполага, че „вътрешните“ застрахователни дружества, обслужващи дружеството майка не плащат подоходен данък.

Освен това по силата на член 88, буква г), параграф 3 от Закона за данъците, дяловете или частите от „вътрешните“ застрахователни дружества, обслужващи дружеството майка се освобождават от плащането на данък върху държавни ценни книжа с лихвен купон, който по принцип възлиза на 4 %.

По предварително мнение на Надзорния орган на ЕАСТ „вътрешните“ застрахователни дружества, обслужващи дружеството майка представляват предприятия по смисъла на член 61, параграф 1 от Споразумението за ЕИП. Те предоставят услуги на едно или на точно определена група от дружества. Предоставянето на застраховка представлява услуга, която по принцип е икономическа дейност. По принцип едно „вътрешно“ застрахователно дружество, обслужващо дружеството майка реализира приходи от услугите, които предлага. Това, че услугата е предоставена единствено на един клиент или на ограничена група от клиенти не означава, че това не представлява икономическа дейност.

По предварителното мнение на Надзорния орган освобождаването от подоходен данък и намаляването на данъка върху капитала отговаря също така на другите условия, които определят тези мерки като държавна помощ по смисъла на член 61, параграф 1 от Споразумението за ЕИП.

Частичното или цялостно освобождаване от данъци води до изтичане на държавни средства. На дружествата се предоставят предимства посредством освобождаване от разходи, които по принцип следва да бъдат поети от техните бюджети. Допустимите дружества предоставят услуги, които се договарят между договарящите се страни по Споразумението за ЕИП и по този начин те са отворени за трансгранична конкуренция. Мерките са селективни, тъй като се прилагат единствено за определяна група от предприятия. Надзорният орган установи, че тази селективност може да представлява присъща логика на данъчната система.

По отношение на данъка върху държавни ценни книжа с лихвен купон се прилага подобна логика. Съществува разлика обаче, произтичаща от факта, че данъкът върху държавни ценни книжа с лихвен купон представлява данък, удържан при източника. По този начин освобождаването от данък върху държавни ценни книжа с лихвен купон предоставя предимства за притежателите на „вътрешни“ застрахователни дружества, обслужващи дружеството майка. По принцип тези притежатели са (големи) предприятия. Така този вид предприятия ще бъдат преките бенефициери от мярката за помощ. В допълнение може да се счита, че „вътрешните“ застрахователни дружества, обслужващи дружеството майка се възползват непряко от освобождаване от данък върху държавни ценни книжа с лихвен купон. Те ще привличат повече инвестиции и така мярката ще направи капитала по-лесно достъпен.

Мерките за помощ от член 61, параграф 1 от Споразумението за ЕИП по принцип са несъвместими с прилагането на Споразумението за ЕИП, освен ако те не са допустими за дерогация по смисъла на член 61, параграф 2 или 3 от Споразумението за ЕИП. По предварително мнение на Надзорния орган нито една от дерогациите, предвидени в тези разпоредби не е приложима за данъците, наложени на „вътрешните“ застрахователни дружества, обслужващи дружеството майка в Лихтенщайн. Тъй като мерките са били приложени след присъединяването на Лихтенщайн към Споразумението за ЕИП, всяка несъвместима помощ следва да бъде възстановена по принцип.

Заключение

С оглед на горепосочените съображения Надзорният орган реши да започне официална процедура по разследване в съответствие с член 1, параграф 2 от Споразумението за ЕИП. Заинтересованите страни се приканват да предоставят коментарите си в срок от един месец от публикуването на настоящето решение в Официален вестник на Европейския съюз.


(1)  Закон от 18 декември 1997 г. относно изменението на Закона за данъците на Лихтенщайн, Държавен вестник (Law Gazette) 1998 г., № 36.