2.10.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

CE 296/176


2011. április 6., szerda
Az EK és Egyiptom közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodás kereskedelmi rendelkezéseinek hatálya alá tartozó viták vitarendezési mechanizmusa ***

P7_TA(2011)0133

Az Európai Parlament 2011. április 6-i jogalkotási állásfoglalása Javaslat az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodás kereskedelmi rendelkezéseinek hatálya alá tartozó viták vitarendezési mechanizmusának létrehozásáról szóló, az Európai Unió és az Egyiptomi Arab Köztársaság között jegyzőkönyv formájában létrejött megállapodás aláírására való felhatalmazásról szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (13762/2010 – C7-0372/2010 – 2010/0229(NLE))

2012/C 296 E/32

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

tekintettel a tanácsi határozattervezetre (13762/2010),

tekintettel az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodás kereskedelmi rendelkezéseinek hatálya alá tartozó viták vitarendezési mechanizmusának létrehozásáról szóló, az Európai Unió és az Egyiptomi Arab Köztársaság között jegyzőkönyv formájában létrejött megállapodástervezetre (13975/2010),

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 207. cikke (4) bekezdésének első albekezdése és 218. cikke (6) bekezdésének második albekezdésének a) v. pontja értelmében a Tanács által benyújtott, hozzájárulásra irányuló kérelemre (C7-0372/2010),

tekintettel eljárási szabályzata 81. cikkére és 90. cikkének (8) bekezdésére,

tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság ajánlására és a Külügyi Bizottság véleményére (A7-0068/2011),

1.

egyetért a megállapodás megkötésével;

2.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve az Egyiptomi Arab Köztársaság kormányának és parlamentjének.