23.3.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 86/30


Talan väckt den 28 december 2012 — ZZ mot EEA

(Mål F-162/12)

2013/C 86/51

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna S. Orlandi, J.-N. Louis och D. Abreu Caldas)

Svarande: Europeiska miljöbyrån

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av beslutet om sökandens återinträde i tjänst efter sjukledighet efter att han, enligt läkarutlåtanden, ansågs arbetsför.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet som fattats av myndigheten som har befogenhet att sluta anställningsavtal den 20 september 2012 att avslå klagomålet av den 21 maj 2012, vilket syftade till att undanröja beslutet av den 21 februari 2012, varigenom fastslogs att sökanden skulle återinträda i tjänst den 24 januari 2012 efter sjukledighet, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.