23.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 86/30


Žaloba podaná 28. decembra 2012 — ZZ/EEA

(Vec F-162/12)

2013/C 86/51

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: S. Orlandi, J.-N. Louis a D. Abreu Caldas, advokáti)

Žalovaná: Európska environmentálna agentúra

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia o opätovnom prijatí žalobcu do služby po nemocenskej dovolenke po dátume, keď bol podľa lekárskeho stanoviska schopný pracovať

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie orgánu povereného uzatváraním zmlúv z 20. septembra 2012 o zamietnutí sťažnosti z 21. mája 2012 týkajúcej sa zrušenia rozhodnutia z 21. februára 2012 o opätovnom prijatí žalobcu do služby po nemocenskej dovolenke dňa 24. januára 2012,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.