23.3.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 86/30


Prasība, kas celta 2012. gada 28. decembrī — ZZ/EVA

(Lieta F-162/12)

2013/C 86/51

Tiesvedības valoda — franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvji — S. Orlandi, J.-N. Louis un D. Abreu Caldas, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Vides aģentūra

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu atjaunot prasītāju amatā pēc slimības atvaļinājuma pēc datuma, kurā viņš atbilstoši medicīniskajiem atzinumiem esot bijis spējīgs strādāt

Prasītāja prasījumi:

atcelt noraidošo lēmumu, ko 2012. gada 20. septembrī iecēlējinstitūcija pieņēmusi par 2012. gada 21. maija sūdzību, kurā bija lūgts atsaukt 2012. gada 21. februāra lēmumu pēc slimības atvaļinājuma viņu atjaunot amatā 2012. gada 24. janvārī;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.