23.3.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 86/30


Жалба, подадена на 28 декември 2012 г. — ZZ/ЕАОС

(Дело F-162/12)

2013/C 86/51

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: адв. S. Orlandi, адв. J. -N. Louis и адв. D. Abreu Caldas)

Ответник: Европейска агенция за околната среда (ЕАОС)

Предмет на производството

Отмяна на решение за връщане на жалбоподателя на работа от отпуск по болест след датата, от която той следва да се счита за работоспособен според медицинските становища

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението от 20 септември 2012 г., с което органът, оправомощен да сключва договори, отхвърля административната жалба от 21 май 2012 г., целяща оттегляне на решението от 21 февруари 2012 г. за връщане на жалбоподателя на работа, считано от 24 януари 2012 г., след отпуск по болест,

да се осъди ответникът да заплати съдебните разноски.