16.9.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 312/43


Жалба, подадена на 22 юни 2019 г. — Heitec/EUIPO — Hetec Datensysteme (HEITEC)

(Дело T-520/19)

(2019/C 312/35)

Език на жалбата: немски

Страни

Жалбоподател: Heitec AG (Ерланген, Германия) (представител: G. Wagner, Rechtsanwalt)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Hetec Datensysteme GmbH (Гермеринг, Германия)

Данни за производството пред EUIPO

Притежател на спорната марка: жалбоподателят

Спорна марка: словна марка на Европейския съюз „HEITEC“ — марка на Европейския съюз № 774 331

Производство пред EUIPO: производство по отмяна

Обжалвано решение: решение на втори апелативен състав на EUIPO от 23 април 2019 г. по преписка R 1171/2018-2

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

да осъди EUIPO да заплати съдебните разноски.

Изложени основания

Нарушение на член 95, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета;

Нарушение на член 58, параграф 1, буква a) от Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с правило 40, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 2868/95 на Комисията и правило 22, параграфи 3 и 4 от Регламент (ЕО) № 2868/95 на Комисията.