13.8.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 238/29


Talan väckt den 10 juni 2011 — Schwenk Zement mot kommissionen

(Mål T-306/11)

2011/C 238/51

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Schwenk Zement KG (Ulm, Tyskland) (ombud: advokaten M. Raible)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara kommissionens beslut K(2001) 2367 slutlig av den 30 mars 2011 (ärende COMP/39.520 — Cement och cementprodukter),

med stöd av artikel 87.2 i tribunalens rättegångsregler förplikta kommissionen att ersätta sökandens rättegångskostnader.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fem grunder.

1.

Första grunden: Beslutsformen är oproportionerlig

Det angripna beslutet strider mot proportionalitetsprincipen, eftersom beslutet är den första utredningsåtgärd som riktas mot sökanden och sökanden är villig att lämna upplysningar.

I rådets förordning (EG) nr 1/2003 (1) görs visserligen ingen gradskillnad mellan en enkel begäran om upplysningar och ett beslut med krav på upplysningar, men proportionalitetsprincipen ska ändå beaktas vi valet mellan de båda metoderna.

En begäran om upplysningar enligt artikel 18.2 i förordning nr 1/2003 är en mindre ingripande åtgärd än ett beslut med krav på upplysningar och den är lika effektiv som ett beslut när det rör sig om ett företag som är villigt att lämna upplysningar.

2.

Andra grunden: Åsidosättande av artikel 18.3 i förordning nr 1/2003

Det angripna beslutet uppfyller inte villkoret i artikel 18.3 i förordning nr 1/2003 om angivande av den rättsliga grunden.

Kommissionen anger inga konkreta anklagelser, och de upplysningar som kommissionen har krävt in saknar till största delen samband med sökandens påstådda handlingar.

Beslutet är därför inte nödvändigt för kommissionens utredning. De begära upplysningarna kan inte utgöra bevisning för att konkurrensreglerna har åsidosatts.

3.

Tredje grunden: Oproportionerligt kort frist

Den tvåveckorsfrist som kommissionen gav sökanden för att besvara fråga 11 är inte tillräcklig.

Den frist för att besvara fråga 11, som i utkastet till beslut hade fastställts till två månader, har i det angripna beslutet utan grund förkortats till två veckor.

Det var omöjligt för sökanden att besvara frågan inom två veckor. Kommissionen har kategoriskt nekat sökanden förlängning av fristen.

En längre frist är helt nödvändig med hänsyn till den begärda informationens omfattning, svårigheterna att skaffa fram den och sökandens särskilda situation.

4.

Fjärde grunden: Otillräcklig motivering av det angripna beslutet

Det angripna beslutet är otillräckligt motiverat.

Det framgår inte av det angripna beslutet vad sökanden anklagas för. Det framgår inte heller vilket samband den begärda informationen har med de påstådda handlingarna.

Kommissionen har i det angripna beslutet inte i tillräcklig utsträckning angett vare sig skälen för den fastställda fristen eller varför tvåmånadersfristen för att besvara fråga 11 i beslutsutkastet ändrades till en tvåveckorsfrist i det angripna beslutet.

5.

Femte grunden: Åsidosättande av sökandens rätt till försvar

På grund av kommissionens krav i tidsmässigt hänseende har sökandens rätt till försvar, särskilt skyddet mot självangivelse, åsidosatts.


(1)  Rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget (EGT L 1, 2003, s. 1).