13.8.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 238/29


Жалба, подадена на 10 юни 2011 г. — Schwenk Zement/Комисия

(Дело T-306/11)

2011/C 238/51

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Schwenk Zement KG (Улм, Германия) (представител: M. Raible, Rechtsanwalt)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени Решение на Комисията С(2011) 2367 окончателен от 30 март 2011 г. (преписка COMP/39.520 — Цимент и свързани продукти);

в съответствие с член 87, параграф 2 от Процедурния правилник на Общия съд да осъди Комисията да заплати съдебните разноски на жалбоподателя.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага пет правни основания.

1.

Първо правно основание: непропорционалност на формата на решението

Обжалваното решение нарушава принципа на пропорционалност, тъй като представлява първата мярка по разследване, насочена срещу жалбоподателя, а жалбоподателят е бил готов да предостави информация.

Несъмнено Регламент (ЕО) № 1/2003 (1) на Съвета не въвежда никакво степенуване по значимост между обикновено искане за предоставяне на информация и решение да се поиска информация. Това обаче не променя факта, че принципът на пропорционалност следва да се спазва, когато се избира мярка по разследване.

В сравнение с решение да се поиска информация по смисъла на член 18, параграф 3 от Регламент № 1/2003 искане за предоставяне на информация по смисъла на член 18, параграф 2 от Регламент № 1/2003 е по-благоприятният и ефикасен способ при наличие на готово да предоставя информация предприятие.

2.

Второ правно основание: нарушение на член 18, параграф 3 от Регламент № 1/2003

Обжалваното решение не отговаря на изискванията на правната база по член 18, параграф 3 от Регламент № 1/2003

Комисията не изтъква никакво конкретно твърдение и информацията, изисквана с искането за предоставяне на информация, до голяма степен не разкрива връзка с излаганото твърдение.

Следователно искането за предоставяне на информация не е необходимо за разследването на Комисията. Изискваната информация не може да представлява доказателство за нарушение на картелното право.

3.

Третото правно основание: непропорционалност на определения срок

Двуседмичният срок за даване на отговор по въпрос 11 не е бил достатъчен за жалбоподателя.

В сравнение с проекторешението, в обжалваното решение Комисията необосновано е съкратила от два месеца на две седмици срока за даване на отговор по въпрос 11.

Даването на отговор в срок е било невъзможно за жалбоподателя в рамките на двуседмичния срок. Въпреки това Комисията категорично е отказала удължаване на срока.

По-дълъг срок е бил абсолютно необходим вследствие обема на исканата информация, трудността по набавянето на информацията, както и индивидуалното положение на жалбоподателя.

4.

Четвърто правно основание: недостатъчна обосновка на обжалваното решение

Обжалваното решение не е правилно обосновано.

Обжалваното решение не излага твърденията, насочени срещу жалбоподателя. То също така не позволява да се разбере в каква връзка се намира исканата информация с излаганите твърдения.

Липсва също достатъчна обосновка за определянето на срока като цяло, както и за съкращаването на предвидения в проекторешението срок от два месеца до две седмици за даване на отговор по въпрос 11.

5.

Пето правно основание: нарушаване на правата на защита на жалбоподателя

В резултат на упражнявания от Комисията времеви натиск са били нарушени правата на защита на жалбоподателя, особено закрилата му от възможно самообвинение.


(1)  Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 година относно изпълнението на правилата на конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора (ОВ L 1, 2003 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 8, том 1, стр. 167).