17.7.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 180/16


Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte, der ydes i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1857/2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion af landbrugsprodukter og om ændring af forordning (EF) nr. 70/2001

(2008/C 180/08)

XA-nummer: XA 438/07

Medlemsstat: Eire/Ireland

Støtteordningens benævnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager en individuel støtte: Participants in the An Bord Bia Beef Quality Assurance Scheme and An Bord Bia Lamb Quality Assurance Scheme

Retsgrundlag: An Bord Bia Acts 1994 to 2004

Forventede årlige udgifter til ordningen eller det samlede individuelle støttebeløb, der ydes til virksomheden: Årlige udgifter 2,3 mio. EUR

Maksimal støtteintensitet: 100 %

Gennemførelsesdato:

Ordningens eller den individuelle støttes varighed: December 2011

Målet med støtten: Målet med støtten er at tilskynde til deltagelse i anerkendte, uafhængige kvalitetssikringsordninger ved at betale for inspektion og certificering gennem kvalitetssikringsordningen, som gennemføres af tredjemand. Støtten ydes i henhold til artikel 14, stk. 2, litra f), i forordning (EF) nr. 1857/2006

Berørt(e) sektor(er): (Oksekød/lammekød)

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse:

An Bord Bia, Clanwilliam Court

Lower Mount Street

Dublin 2

Ireland

Websted: http://www.bordbia.ie/Industry/Producers/

Andre oplysninger: Ordningerne, som forvaltes af Bord Bia, er certificeret ifølge EN 45001 standard og opfylder alle krav i artikel 32 i forordning (EF) nr. 1698/2005

Sag nr.: XA 54/08

Medlemsstat: Spanien

Region: Galicia

Støtteordningens benævnelse: Ayudas a Agrupaciones de Defensa Sanitaria (ADSG)

Retsgrundlag: Orden de … de … de …, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a las entidades reconocidas como Agrupaciones de Defensa Sanitaria (ADSG) de Galicia y se convocan para el año 2008

Forventede årlige udgifter til ordningen: 3 591 332 EUR

Maksimal støtteintensitet: 50 % af de samlede omkostninger ved ADSG-programmet

Gennemførelsesdato:

Ordningens eller den individuelle støttes varighed: Indtil 31. december 2008

Støttens formål: Formålet med støtten er at forbedre sundhedstilstanden i husdyrbrug i Galicien ved at gennemføre fælles programmer for forebyggelse og bekæmpelse af dyresygdomme.

Støtten omfatter både omkostninger til kontraherende veterinærteknikere og omkostninger til udstyr.

Ordningen er i overensstemmelse med artikel 10 i forordning (EF) nr. 1857/2006, hvori det fastsættes, at støtte som kompensation for landbrugeres omkostninger til forebyggelse og bekæmpelse af dyresygdomme er forenelig med fællesmarkedet

Berørt(e) sektor(er): Husdyravl

Navn og adresse på den støttetildelende myndighed: Xunta de Galicia. Consellería de Medio Rural

Dirección General de Producción, Industrias y Calidad Agroalimentaria

Websted: http://mediorural.xunta.es/externos/borrador_orde_axudas_adsg_2008.pdf

Andre oplysninger: E-mail adresse:

dxpica.mediorural@xunta.es

Maria.soledad.castro.diaz@xunta.es