10.4.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

LI 99/1


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO DOZORNÉHO ÚRADNÍKA PRE OCHRANU ÚDAJOV

z 2. apríla 2019

o vnútorných pravidlách týkajúcich sa obmedzení určitých práv dotknutých osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov v rámci činností vykonávaných európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov

EURÓPSKY DOZORNÝ ÚRADNÍK PRE OCHRANU ÚDAJOV (ďalej len „EDPS“),

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“), ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (1), a najmä na jeho článok 25 a kapitolu VI,

po konzultáciách so sekretariátom európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov o tomto rozhodnutí v súlade s článkom 41 ods. 2 nariadenia,

keďže:

(1)

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov môže v kontexte svojho fungovania viesť administratívne vyšetrovania, úkony pred začatím disciplinárneho konania, disciplinárne konania a konania o pozastavení výkonu funkcie na základe článku 86 Služobného poriadku úradníkov Európskej únie (2) a v súlade s jeho prílohou IX, ako aj s rozhodnutím EDPS z 23 apríla 2015, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá týkajúce sa vykonávania administratívnych vyšetrovaní a disciplinárnych konaní, a dohodou o úrovni poskytovaných služieb týkajúcou sa spolupráce medzi Generálnym riaditeľstvom Európskej komisie pre ľudské zdroje a bezpečnosť a EDPS, podpísanou 29.1.2016, a môže oznamovať prípady službe IDOC alebo úradu OLAF, čo zahŕňa spracúvanie informácií vrátane osobných údajov.

(2)

Zamestnanci EDPS majú povinnosť nahlasovať možné nelegálne činnosti vrátane podvodu alebo korupcie, ktoré poškodzujú záujmy Únie, alebo informácie o správaní súvisiacom s vykonávaním pracovných povinností, ktoré môže predstavovať vážne porušenie povinností úradníkov Únie. Toto sa upravuje rozhodnutím EDPS o vnútorných pravidlách týkajúcich sa oznamovania protispoločenskej činnosti zo 14. júna 2016.

(3)

EDPS stanovil politiku na predchádzanie skutočným alebo potenciálnym prípadom psychického alebo sexuálneho obťažovania na pracovisku, ako aj na ich účinné a efektívne riešenie, ako je stanovené v jeho rozhodnutí z 10 decembra 2014, ktorým sa stanovujú vykonávacie opatrenia týkajúce sa článkov 12a a 24 služobného poriadku o postupe týkajúcom sa boja proti obťažovaniu. V rozhodnutí sa stanovuje neformálny postup, keď sa údajná obeť obťažovania môže obrátiť na dôverných poradcov EDPS.

(4)

EDPS v súlade s článkom 57 ods. 1 písm. e) nariadenia vybavuje sťažnosti týkajúce sa spracovateľských činností vykonávaných európskymi inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami. V tomto kontexte môže EDPS viesť vyšetrovania týkajúce sa predmetu sťažnosti.

(5)

EDPS v súlade s článkom 57 ods. 1 písm. f) nariadenia vedie vyšetrovania týkajúce sa uplatňovania nariadenia s cieľom overiť, či inštitúcie, orgány, úrady a agentúry EÚ dodržiavajú súlad s ním.

(6)

EDPS môže viesť vyšetrovania možných porušení ochrany utajovaných informácií EÚ, a to na základe rozhodnutia EDPS z 18. februára 2014, ktorým sa menia jeho pravidlá týkajúce sa bezpečnosti utajovaných informácií EÚ.

(7)

EDPS môže vykonávať audit svojich činností. V súčasnosti sa to vykonáva prostredníctvom útvaru pre vnútorný audit Európskej komisie na základe dohody o úrovni poskytovaných služieb, ktorá bola podpísaná 1. júna 2012 a obnovená. Audit môže v plnom rozsahu vykonať aj koordinátor pre vnútornú kontrolu.

(8)

V kontexte úloh opísaných v odôvodneniach 1 až 7 môže EDPS poskytovať pomoc a spoluprácu inštitúciám, orgánom, úradom a agentúram Únie a prijímať ju od nich, ako je stanovené v príslušných dohodách o úrovni poskytovaných služieb, memorandách o porozumení a dohodách o spolupráci.

(9)

EDPS môže poskytovať pomoc a spoluprácu vnútroštátnym orgánom tretích krajín a medzinárodným inštitúciám a prijímať ju od nich, a to na ich žiadosť alebo z vlastnej iniciatívy, ako je stanovené v článku 51 nariadenia.

(10)

EDPS môže poskytovať pomoc a spoluprácu orgánom verejnej moci členských štátov EÚ a prijímať ju od nich, a to na ich žiadosť alebo z vlastnej iniciatívy.

(11)

Na základe článku 58 ods. 4 nariadenia môže byť EDPS zapojený do konaní pred Súdnym dvorom Európskej únie, a to buď na účely postúpenia záležitosti Súdnemu dvoru, alebo na účely obhajoby napadnutých rozhodnutí EDPS, alebo vstúpiť do konaní týkajúcich sa jeho úloh.

(12)

V kontexte uvedených činností EDPS získava a spracúva relevantné informácie a viaceré kategórie osobných údajov vrátane identifikačných údajov fyzickej osoby, kontaktných údajov, údajov o pracovnom postavení a úlohách, informácií o správaní v súkromí, v zamestnaní, ako aj o výkone povolania a finančných údajov. EDPS vykonáva úlohu prevádzkovateľa údajov.

(13)

Sú zavedené primerané záruky na ochranu osobných údajov a predchádzanie náhodnému alebo nezákonnému prístupu k nim či ich prenosu, a to aj v prípade ich ukladania vo fyzickom aj v elektronickom prostredí. Po ukončení spracúvania sa údaje uchovávajú v súlade s platnými pravidlami uchovávania údajov EDPS, ako je vymedzené v záznamoch týkajúcich sa ochrany údajov na základe článku 31 nariadenia. Na konci obdobia uchovávania sa informácie týkajúce sa prípadu vrátane osobných údajov vymažú, anonymizujú alebo prenesú do historických archívov.

(14)

V tomto kontexte je EDPS viazaný povinnosťou poskytovať informácie dotknutým osobám týkajúce sa uvedených spracovateľských činností a rešpektovať práva dotknutých osôb, ako je stanovené v nariadení.

(15)

Môže byť nevyhnutné zosúladiť práva dotknutých osôb podľa nariadenia s potrebami v súvislosti s uvedenými činnosťami pri súčasnom plnom rešpektovaní základných práv a slobôd dotknutých osôb. Na tento účel sa v článku 25 nariadenia stanovuje, s výhradou splnenia prísnych podmienok, možnosť obmedziť uplatňovanie jeho článkov 14 až 20, článkov 35 a 36, ako aj článku 4, pokiaľ jeho ustanovenia zodpovedajú právam a povinnostiam stanoveným v článkoch 14 až 20. V takomto prípade je nevyhnutné prijať vnútorné pravidlá, na základe ktorých môže EDPS obmedziť tieto práva v súlade s uvedeným článkom nariadenia.

(16)

Môže ísť konkrétne o prípad, keď sa dotknutým osobám poskytujú informácie o spracúvaní osobných údajov vo fáze predbežného posúdenia administratívneho vyšetrovania alebo počas samotného vyšetrovania, pred možným zastavením prípadu alebo vo fáze pred začatím disciplinárneho konania. Za určitých okolností môže poskytnutie takýchto informácií vážne ovplyvniť schopnosť EDPS účinne viesť vyšetrovanie, a to napríklad keď existuje riziko, že dotknutá osoba zničí dôkazy alebo ovplyvní možných svedkov pred ich vypočutím. Okrem toho môže byť pre EDPS nevyhnutné chrániť ich práva a slobody, ako aj práva a slobody ďalších dotknutých osôb.

(17)

Môže byť nevyhnutné chrániť dôvernosť svedka alebo oznamovateľa protispoločenskej činnosti, ktorý požiadal o utajenie svojej identity. V takomto prípade sa EDPS môže rozhodnúť obmedziť prístup k identifikačným údajom, vyhláseniam alebo iným osobným údajom oznamovateľa protispoločenskej činnosti a iných dotknutých osôb s cieľom chrániť ich práva a slobody.

(18)

Môže byť potrebné chrániť dôvernosť zamestnanca, ktorý kontaktoval dôverných poradcov EDPS v kontexte postupu riešenia obťažovania. V takomto prípade sa EDPS môže rozhodnúť obmedziť prístup k identifikačným údajom, vyhláseniam alebo iným osobným údajom údajnej obete a iných dotknutých osôb s cieľom chrániť ich práva a slobody.

(19)

Pri vybavovaní sťažností týkajúcich sa spracovateľských činností vykonávaných európskymi inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami môže byť pre EDPS v určitých situáciách nevyhnutné zachovať účinnosť svojich vyšetrovaní a podľa potreby chrániť dotknuté osoby, ako aj ich práva a slobody.

(20)

Pri vedení vyšetrovaní týkajúcich sa uplatňovania nariadenia s cieľom overiť, že inštitúcie, orgány, úrady a agentúry EÚ s ním dodržiavajú súlad, môže byť pre EDPS v určitých situáciách nevyhnutné zachovať účinnosť svojich vyšetrovaní a podľa potreby chrániť dotknuté osoby, ako aj ich práva a slobody.

(21)

Pri vedení vyšetrovaní týkajúcich sa možných porušení ochrany utajovaných informácií EÚ môže byť pre EDPS v určitých situáciách nevyhnutné zachovať účinnosť svojich vyšetrovaní a podľa potreby chrániť vnútornú bezpečnosť inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie vrátane sietí elektronickej komunikácie, ako aj práva a slobody dotknutých osôb.

(22)

Pri poskytovaní alebo prijímaní pomoci a spolupráce iným inštitúciám, orgánom, úradom a agentúram Únie, orgánom verejnej moci členských štátov EÚ, vnútroštátnym orgánom tretích krajín a medzinárodným organizáciám v súvislosti s uvedenými činnosťami môže byť pre EDPS v určitých situáciách nevyhnutné chrániť účinnosť svojich vyšetrovaní alebo vyšetrovaní vedených subjektom, s ktorým spolupracuje, a podľa potreby chrániť dotknuté osoby, ako aj ich práva a slobody.

(23)

Pri postupovaní záležitosti Súdnemu dvoru Európskej únie alebo pri vstupe do konaní pred Súdnym dvorom môže byť pre EDPS nevyhnutné chrániť dôvernosť osobných údajov obsiahnutých v dokumentoch, ktoré získali účastníci konania alebo vedľajší účastníci v kontexte dotknutého prípadu.

(24)

EDPS by mal uplatňovať obmedzenia len v prípadoch, keď rešpektujú podstatu základných práv a slobôd a sú nevyhnutne potrebným a primeraným opatrením v demokratickej spoločnosti. EDPS by mal poskytovať odôvodnenia vysvetľujúce dôvody uloženia takýchto obmedzení.

(25)

Na základe zásady zodpovednosti by EDPS mal uchovávať záznam o uplatňovaní obmedzení.

(26)

Pri spracúvaní osobných údajov vymieňaných s inými organizáciami v kontexte svojich úloh by mal EDPS konzultovať s týmto organizáciami a tieto organizácie by mali konzultovať s EDPS v súvislosti s možnými relevantnými dôvodmi na uloženie obmedzení, ako aj nevyhnutnosti a primeranosti týchto obmedzení, pokiaľ sa tým neohrozia činnosti vykonávané EDPS.

(27)

Článkom 25 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2018/1725 sa ukladá prevádzkovateľovi povinnosť informovať dotknuté osoby o hlavných dôvodoch, pre ktoré sa obmedzenie uplatňuje, a o práve dotknutých osôb podať sťažnosť EDPS.

(28)

V súlade s článkom 25 ods. 8 nariadenia môže EDPS poskytnutie informácií o dôvodoch uplatnenia obmedzenia dotknutej osobe odložiť, môže od neho upustiť alebo ho môže zamietnuť, ak by sa poskytnutím informácií zrušil účinok tohto obmedzenia. EDPS by mal v jednotlivých prípadoch posúdiť, či by sa oznámením o uplatňovaní obmedzenia zrušil jeho účinok.

(29)

EDPS by mal obmedzenie zrušiť, hneď ako podmienky odôvodňujúce jeho uplatňovanie prestanú platiť, a tieto podmienky pravidelne posudzovať.

(30)

Na účely zabezpečenia ochrany práv a slobôd dotknutých osôb v čo najvyššej miere a v súlade s článkom 44 ods. 1 nariadenia by zodpovedná osoba mala byť včas informovaná o všetkých uplatňovaných obmedzeniach a overiť dodržiavanie súladu s týmto rozhodnutím.

(31)

Uplatňovaním uvedených obmedzení nie je dotknuté prípadné uplatňovanie ustanovení článku 16 ods. 5 v súvislosti s právom na informácie, keď údaje neboli získané od dotknutej osoby, a článku 17 ods. 4 v súvislosti s právom dotknutej osoby na prístup k údajom,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

Týmto rozhodnutím sa stanovujú pravidlá týkajúce sa podmienok, za ktorých môže EDPS na základe článku 25 nariadenia obmedziť uplatňovanie jeho článkov 14 až 20, článkov 35 a 36, ako aj článku 4.

Článok 2

Obmedzenia

1.   V súlade s článkom 25 ods. 1 nariadenia môže EDPS obmedziť uplatňovanie jeho článkov 14 až 20, článkov 35 a 36, ako aj jeho článku 4, pokiaľ jeho ustanovenia zodpovedajú právam a povinnostiam stanoveným v článkoch 14 až 20, a to pri:

a)

vedení administratívnych vyšetrovaní, úkonov pred začatím disciplinárneho konania, disciplinárnych konaní a konaní o pozastavení výkonu funkcie na základe článku 86 Služobného poriadku úradníkov Európskej únie (3) a v súlade s jeho prílohou IX, ako aj s rozhodnutím EDPS z 23. apríla 2015, a môže oznamovať prípady službe IDOC alebo úradu OLAF. Príslušné obmedzenia môžu byť založené na článku 25 ods. 1 písm. c), g) a h) nariadenia;

b)

zabezpečovaní, že zamestnanci EDPS môžu dôverne nahlasovať skutočnosti v prípade, že sa domnievajú, že existujú vážne nezrovnalosti, ako sa stanovuje v rozhodnutí EDPS o vnútorných pravidlách týkajúcich sa oznamovania protispoločenskej činnosti zo 14. júna 2016. Príslušné obmedzenia môžu byť založené na článku 25 ods. 1 písm. h) nariadenia;

c)

zabezpečovaní, že zamestnanci EDPS môžu dôverne nahlasovať skutočnosti dôverným poradcom v kontexte postupu riešenia obťažovania, ako je vymedzené v rozhodnutí EDPS z 10. decembra 2014. Príslušné obmedzenia môžu byť založené na článku 25 ods. 1 písm. h) nariadenia;

d)

vedení vyšetrovaní vo veciach sťažností týkajúcich sa spracovateľských činností vykonávaných európskymi inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami podľa článku 57 ods. 1 písm. e) nariadenia. Príslušné obmedzenia môžu byť založené na článku 25 ods. 1 písm. c), g) a h) nariadenia;

e)

vedení vyšetrovaní týkajúcich sa uplatňovania nariadenia na účely overenia, či inštitúcie, orgány, úrady a agentúry EÚ s ním dodržiavajú súlad, v zmysle článku 57 ods. 1 písm. f) nariadenia. Príslušné obmedzenia môžu byť založené na článku 25 ods. 1 písm. c), g) a h) nariadenia;

f)

vedení vyšetrovaní možných porušení ochrany utajovaných informácií EÚ, a to na základe rozhodnutia EDPS z 18. februára 2014, ktorým sa menia jeho pravidlá týkajúce sa bezpečnosti utajovaných informácií EÚ. Príslušné obmedzenia môžu byť založené na článku 25 ods. 1 písm. c), d), g) a h) nariadenia;

g)

vykonávaní vnútorných auditov v súvislosti so všetkými činnosťami a odbormi EDPS. Príslušné obmedzenia môžu byť založené na článku 25 ods. 1 písm. c), g) a h) nariadenia;

h)

poskytovaní pomoci a spolupráce inštitúciám, orgánom, úradom a agentúram Únie a jej prijímaní od nich v kontexte uvedených činností, ako je stanovené v príslušných dohodách o úrovni poskytovaných služieb, memorandách o porozumení a dohodách o spolupráci. Príslušné obmedzenia môžu byť založené na článku 25 ods. 1 písm. c), d), g) a h) nariadenia;

i)

poskytovaní pomoci a spolupráce vnútroštátnym orgánom tretích krajín a medzinárodným inštitúciám a jej prijímaní od nich, a to na ich žiadosť alebo z vlastnej iniciatívy, ako je stanovené v článku 51 nariadenia. Príslušné obmedzenia môžu byť založené na článku 25 ods. 1 písm. c), g) a h) nariadenia;

j)

poskytovaní pomoci a spolupráce orgánom verejnej moci členských štátov EÚ a jej prijímaní od nich, a to na ich žiadosť alebo z vlastnej iniciatívy. Príslušné obmedzenia môžu byť založené na článku 25 ods. 1 písm. c), g) a h) nariadenia;

k)

spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v dokumentoch, ktoré získali účastníci konania alebo vedľajší účastníci v kontexte dotknutého prípadu pri postupovaní záležitosti Súdnemu dvoru Európskej únie alebo pri vstupe do konaní pred Súdnym dvorom na základe článku 58 ods. 4 nariadenia. Príslušné obmedzenia môžu byť založené na článku 25 ods. 1 písm. e) nariadenia;

2.   Kategórie údajov zahŕňajú identifikačné údaje fyzickej osoby, kontaktné údaje, údaje o pracovnom postavení a úlohách, informácie o správaní v súkromí, v zamestnaní, ako aj o výkone povolania a finančné údaje.

3.   Každé obmedzenie rešpektuje podstatu základných práv a slobôd a je nevyhnutným a primeraným opatrením v demokratickej spoločnosti.

4.   Pred uplatnením obmedzení sa v jednotlivých prípadoch vykoná test nevyhnutnosti a primeranosti. Obmedzenia sa vzťahujú výhradne na to, čo je nevyhnutné na dosiahnutie stanovených cieľov.

5.   Na účely zodpovednosti EDPS uchová záznam s opisom dôvodov uplatňovaných obmedzení, ktoré sa uplatňujú z dôvodov uvedených v odseku 1, a výsledok testu nevyhnutnosti a primeranosti. Tieto záznamy sú súčasťou registra ad hoc, ktorý sa na základe žiadosti sprístupní EDPS. Správa o uplatňovaní článku 25 nariadenia sa sprístupňuje pravidelne.

6.   Pri spracúvaní osobných údajov vymieňaných s inými organizáciami v kontexte svojich úloh EDPS konzultuje s týmito organizáciami a tieto organizácie konzultujú s EDPS v súvislosti s možnými relevantnými dôvodmi na uloženie obmedzení, ako aj nevyhnutnosti a primeranosti týchto obmedzení, pokiaľ sa tým neohrozia činnosti vykonávané EDPS.

Článok 3

Riziká pre práva a slobody dotknutých osôb

Posúdenie rizík pre práva a slobody dotknutých osôb, ktorých osobné údaje môžu podliehať obmedzeniam, ako aj obdobie ich uchovávania, je uvedené v zázname o príslušných spracovateľských činnostiach v súlade s článkom 31 nariadenia a prípadne v príslušnom posúdení vplyvu na ochranu osobných údajov na základe článku 39 nariadenia.

Článok 4

Obdobie uchovávania a záruky

EDPS zavedie záruky na predchádzanie zneužívaniu údajov alebo nezákonnému prístupu k nim či ich prenosu. Tieto záruky zahŕňajú technické a organizačné opatrenia a sú podľa potreby podrobne opísané v interných rozhodnutiach, postupoch a vo vykonávacích pravidlách EDPS. Tieto záruky zahŕňajú:

a)

primerané vymedzenie úloh, zodpovedností a procesných krokov;

b)

v prípade potreby zabezpečené elektronické prostredie, ktorým sa predchádza nezákonnému alebo náhodnému prístupu k elektronickým údajom či ich prenosu nepovoleným osobám;

c)

v prípade potreby zabezpečené ukladanie a spracúvanie papierových dokumentov;

d)

riadne monitorovanie obmedzení a ich pravidelná revízia, ktorá sa vykonáva aspoň raz za šesť mesiacov. Keď sa zmenia základné prvky dotknutého prípadu, musí sa vykonať revízia. Obmedzenia sa zrušia, hneď ako okolnosti odôvodňujúce ich uplatňovanie prestanú platiť.

Článok 5

Poskytovanie informácií zodpovednej osobe a vykonanie preskúmania zodpovednou osobou

1.   Zodpovedná osoba EDPS sa bez zbytočného odkladu v súlade s týmto rozhodnutím informuje vždy, keď sú obmedzené práva dotknutých osôb, a poskytne sa jej prístup k záznamom a všetkým dokumentom obsahujúcim skutkové a právne prvky.

2.   Zodpovedná osoba EDPS môže požiadať o preskúmanie uplatňovania obmedzenia. EDPS písomne informuje svoju zodpovednú osobu o výsledku požadovaného preskúmania.

3.   Zapojenie zodpovednej osoby EDPS do postupu uplatňovania obmedzenia vrátane výmeny informácií sa riadnym spôsobom zdokumentuje.

Článok 6

Poskytovanie informácií dotknutým osobám o obmedzeniach ich práv

1.   EDPS zahŕňa do oznámení o ochrane údajov uverejnených na svojej webovej stránke všeobecné informácie pre dotknuté osoby týkajúce sa potenciálnych obmedzení všetkých práv dotknutých osôb opísaných v článku 2 ods. 1. Informácie sa týkajú práv, ktoré môžu byť obmedzené, dôvodov a možného trvania obmedzenia.

2.   Okrem toho EDPS informuje jednotlivé dotknuté osoby o súčasných alebo budúcich obmedzeniach ich práv bez zbytočného odkladu a písomne, ako je bližšie uvedené v článkoch 7, 8 a 9.

Článok 7

Právo na informácie poskytované dotknutým osobám a oznamovanie porušení ochrany údajov

1.   V prípade, že v kontexte činností uvedených v tomto rozhodnutí EDPS obmedzí, a to úplne alebo čiastočne, práva dotknutých osôb uvedené v článkoch 14 až 16 a článku 35 nariadenia, dotknutým osobám poskytne informácie o hlavných dôvodoch, na ktorých je obmedzenie založené, ako aj o ich práve podať sťažnosť EDPS a dožadovať sa súdneho prostriedku nápravy pred Súdnym dvorom Európskej únie.

2.   EDPS môže poskytnutie informácií o dôvodoch uplatňovania obmedzenia, na ktoré sa odkazuje v odseku 1, odložiť, môže od neho upustiť alebo ho môže zamietnuť, ak by sa ním zrušil účinok tohto obmedzenia. Toto posúdenie sa uskutoční v jednotlivých prípadoch.

Článok 8

Právo dotknutých osôb na prístup, opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania

1.   V prípade, že v kontexte činností uvedených v tomto rozhodnutí EDPS obmedzí, a to úplne alebo čiastočne, právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu, vymazanie, a obmedzenie spracúvania, ako je uvedené v článkoch 17 až 20 nariadenia, dotknutým osobám v odpovedi na ich žiadosť poskytne informácie o hlavných dôvodoch, na ktorých je obmedzenie založené, ako aj o ich práve podať sťažnosť EDPS a dožadovať sa súdneho prostriedku nápravy pred Súdnym dvorom Európskej únie.

2.   V prípade, že je právo na prístup úplne alebo čiastočne obmedzené, v súlade s článkom 25 ods. 7 nariadenia EDPS pri vyšetrovaní sťažnosti informuje dotknutú osobu iba o tom, či boli údaje spracúvané správne, a ak nie, či boli vykonané všetky potrebné opravy.

3.   EDPS môže poskytnutie informácií o dôvodoch uplatnenia obmedzenia, na ktoré sa odkazuje v odseku 1 a 2, odložiť, môže od neho upustiť alebo ho môže zamietnuť, ak by sa ním zrušil účinok tohto obmedzenia. Toto posúdenie sa uskutoční v jednotlivých prípadoch.

Článok 9

Dôvernosť elektronických komunikácií

1.   V mimoriadnych okolnostiach a v súlade s ustanoveniami a zdôvodneniami smernice 2002/58/ES môže EDPS obmedziť právo na dôvernosť elektronických komunikácií, na ktorú sa odkazuje v článku 36 nariadenia. V takomto prípade EDPS uvedie v špecifických vnútorných pravidlách podrobné informácie o okolnostiach, dôvodoch, príslušných rizikách a súvisiacich zárukách.

2.   V prípade, že v kontexte činností uvedených v tomto rozhodnutí EDPS obmedzí právo na dôvernosť elektronických komunikácií, dotknutým osobám v odpovedi na ich žiadosť poskytne informácie o hlavných dôvodoch, na ktorých je obmedzenie založené, ako aj o ich práve podať sťažnosť EDPS alebo dožadovať sa súdneho prostriedku nápravy pred Súdnym dvorom Európskej únie.

3.   EDPS môže poskytnutie informácií o dôvodoch uplatnenia obmedzenia, na ktoré sa odkazuje v odsekoch 1 a 2, odložiť, môže od neho upustiť alebo ho môže zamietnuť, ak by sa ním zrušil účinok tohto obmedzenia. Toto posúdenie sa uskutoční v jednotlivých prípadoch.

Článok 10

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť v deň jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 2. apríla 2019

Za európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov

Giovanni BUTTARELLI


(1)  Ú. v. L 295, 21.11. 2018, s. 39.

(2)  Nariadenie Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 z 29. februára 1968, ktorým sa ustanovuje Služobný poriadok spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev a prijímajú osobitné opatrenia dočasne uplatniteľné na úradníkov Komisie (Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1).

(3)  Nariadenie Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 z 29. februára 1968, ktorým sa ustanovuje Služobný poriadok spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev a prijímajú osobitné opatrenia dočasne uplatniteľné na úradníkov Komisie (Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1).