10.4.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LI 99/1


EIROPAS DATU AIZSARDZĪBAS UZRAUDZĪTĀJA LĒMUMS

(2019. gada 2. aprīlis)

par iekšējiem noteikumiem attiecībā uz datu subjektu noteiktu tiesību ierobežojumiem saistībā ar personas datu apstrādi darbībās, ko veic Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

EIROPAS DATU AIZSARDZĪBAS UZRAUDZĪTĀJS (EDAU),

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regulu (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti (turpmāk tekstā — Regula) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (1), un jo īpaši Regulas 25. pantu un VI nodaļu,

apspriežoties ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja sekretariātu par šo lēmumu saskaņā ar Regulas 41. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

EDAU tā darbības kontekstā var veikt administratīvas izmeklēšanas, pirmsdisciplināras, disciplināras un atstādināšanas procedūras, pamatojoties uz Eiropas Savienības Civildienesta noteikumu (2) 86. pantu un saskaņā ar to IX pielikumu, kā arī saskaņā ar EDAU 2015. gada 23. aprīļa Lēmumu, ar ko pieņem īstenošanas noteikumus par administratīvo izmeklēšanu un disciplināro procedūru izpildi, kā arī saskaņā ar Pakalpojumu līmeņa vienošanos par Eiropas Komisijas Cilvēkresursu un drošības ĢD un EDAU sadarbību, kas parakstīta 2016. gada 29. janvārī, un var paziņot par lietām Izmeklēšanas un disciplinārlietu birojam (IDOC) vai Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai (OLAF), kas ietver informācijas, tostarp personas datu, apstrādi.

(2)

EDAU darbinieku pienākums ir ziņot par iespējamām nelikumīgām darbībām, tostarp krāpšanu vai korupciju, kas kaitē Savienības interesēm, vai par rīcību, kura saistīta ar profesionālo pienākumu izpildi un kuras rezultātā var ievērojami tikt pārkāptas Savienības ierēdņu saistības. To regulē ar EDAU 2016. gada 14. jūnija Lēmumu par iekšējiem noteikumiem saistībā ar trauksmes celšanu.

(3)

EDAU ir izstrādājis politiku, lai novērstu, kā arī efektīvi un produktīvi risinātu esošos vai potenciālos psiholoģiskas aizskaršanas vai seksuālas uzmākšanās darbavietā gadījumus, kā paredzēts tā 2014. gada 10. decembra Lēmumā, ar ko pieņem īstenošanas pasākumus attiecībā uz Civildienesta noteikumu 12. panta a) punktu un 24. pantu par uzmākšanās novēršanas procedūru. Lēmumā paredzēta neformāla procedūra, kurā iespējamais aizskaršanas vai uzmākšanās upuris var sazināties ar EDAU konfidenciālajiem konsultantiem.

(4)

Saskaņā ar Regulas 57. panta 1. punkta e) apakšpunktu EDAU izskata tādas sūdzības par apstrādes darbībām, ko iesniegušas Eiropas iestādes, struktūras, biroji un aģentūras. Šajā kontekstā EDAU var veikt izmeklēšanu par sūdzības priekšmetu.

(5)

Saskaņā ar Regulas 57. panta 1. punkta f) apakšpunktu EDAU veic izmeklēšanu par Regulas piemērošanu, lai pārbaudītu ES iestāžu, struktūru, biroju un aģentūru atbilstību.

(6)

EDAU var veikt izmeklēšanu par iespējamiem ES klasificētas informācijas (ESKI) pārkāpumiem, pamatojoties uz EDAU 2014. gada 18. februāra Lēmumu, ar ko groza tā noteikumus par ESKI drošību.

(7)

EDAU var veikt tā darbību revīziju. To šobrīd veic Eiropas Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (turpmāk tekstā –– IAS), pamatojoties uz atjaunoto pakalpojumu līmeņa vienošanos, kas parakstīta 2012. gada 1. jūnijā. To var arī veikt iekšējās kontroles koordinators savu pilnvaru ietvaros.

(8)

Iepriekš 1.–7. apsvērumā aprakstīto uzdevumu kontekstā EDAU var sniegt palīdzību citām Savienības iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām, saņemt palīdzību no tām un sadarboties ar tām, kā nosaka attiecīgas pakalpojumu līmeņa vienošanās, saprašanās memorandi un sadarbības nolīgumi.

(9)

EDAU var sniegt palīdzību trešo valstu iestādēm un starptautiskām organizācijām, saņemt palīdzību no tām un sadarboties ar tām pēc to pieprasījuma vai pēc savas iniciatīvas, kā noteikts Regulas 51. pantā.

(10)

EDAU var sniegt palīdzību ES dalībvalstu valsts iestādēm, saņemt palīdzību no tām un sadarboties ar tām pēc to pieprasījuma vai pēc paša iniciatīvas.

(11)

Pamatojoties uz Regulas 58. panta 4. punktu EDAU var iesaistīties lietās Eiropas Savienības Tiesā, vai nu nododot lietu Tiesai vai aizstāvot EDAU apstrīdētos lēmumus, vai iestājoties lietās, kas attiecas uz tā pienākumiem.

(12)

Iepriekš minēto darbību kontekstā EDAU vāc un apstrādā attiecīgu informāciju un vairāku kategoriju personas datus, tostarp fiziskas personas identifikācijas datus, kontaktinformāciju, amatus un amata pienākumus, informāciju par privātu un profesionālu rīcību un sniegumu un finanšu datus. EDAU darbojas kā datu pārzinis.

(13)

Ir ieviesti atbilstoši pasākumi, lai aizsargātu personas datus un novērstu nejaušu vai nelikumīgu piekļuvi tiem vai to pārsūtīšanu gan tad, ja tos uzglabā fiziskā, gan elektroniskā vidē. Pēc apstrādes datus glabā saskaņā ar piemērojamiem EDAU glabāšanas noteikumiem, kā noteikts datu aizsardzības reģistros, pamatojoties uz Regulas 31. pantu. Glabāšanas perioda beigās ar lietu saistīto informāciju, tostarp personas datus, dzēš, anonimizē vai nodod vēsturiskajos arhīvos.

(14)

Šajā kontekstā EDAU pienākums ir izpildīt tā saistības sniegt informāciju datu subjektiem saistībā ar iepriekš minētajām apstrādes darbībām un ievērot datu subjektu tiesības, kā noteikts Regulā.

(15)

Saskaņā ar Regulu var būt nepieciešams līdzsvarot datu subjektu tiesības ar iepriekš minēto darbību vajadzībām, vienlaikus pilnībā ievērojot citu datu subjektu pamattiesības un brīvības. Šajā nolūkā Regulas 25. pantā ar stingriem nosacījumiem ir paredzēta iespēja ierobežot 14.–20. panta, 35. un 36. panta piemērošanu, kā arī 4. panta piemērošanu, ciktāl tā noteikumi atbilst 14.–20. pantā noteiktajām tiesībām un pienākumiem. Šajā gadījumā ir nepieciešams pieņemt iekšējus noteikumus, saskaņā ar kuriem EDAU var ierobežot šīs tiesības atbilstoši minētajam Regulas pantam.

(16)

Tas īpaši var attiekties gadījumos, kad datu subjektam tiek sniegta informācija par personas datu apstrādi administratīvās izmeklēšanas sākotnējā novērtējuma posmā vai izmeklēšanas laikā, pirms lietas iespējamas noraidīšanas vai pirmsdisciplināro procedūru posmā. Noteiktos gadījumos šādas informācijas sniegšana var būtiski ietekmēt EDAU spēju veikt efektīvu izmeklēšanu, ja, piemēram, pastāv risks, ka iesaistītā persona iznīcinās pierādījumus vai sazināsies ar potenciālajiem lieciniekiem, pirms viņi ir intervēti. Turklāt EDAU var būt nepieciešams aizsargāt savas tiesības un brīvības, kā arī citu iesaistīto personu tiesības un brīvības.

(17)

Tam var būt nepieciešams aizsargāt tāda liecinieka vai trauksmes cēlēja konfidencialitāti, kurš lūdzis nenorādīt viņa identitāti. Šādā gadījumā EDAU var nolemt ierobežot piekļuvi trauksmes cēlēja un citu iesaistīto personu identitātei, paziņojumiem un citiem personas datiem, lai aizsargātu viņu tiesības un brīvības.

(18)

Var būt nepieciešams aizsargāt tā darbinieka konfidencialitāti, kurš ir sazinājies ar EDAU konfidenciālajiem konsultantiem aizskaršanas vai uzmākšanās procedūras kontekstā. Šādā gadījumā EDAU var nolemt ierobežot piekļuvi iespējamā upura, iespējamā vainīgā un citu iesaistīto personu identitātei, paziņojumiem un citiem personas datiem, lai aizsargātu viņu tiesības un brīvības.

(19)

Izskatot tādas sūdzības par apstrādes darbībām, ko iesniegušas Eiropas iestādes, struktūras, biroji un aģentūras, EDAU var būt nepieciešams noteiktos gadījumos saglabāt tā izmeklēšanu efektivitāti un, ja nepieciešams, aizsargāt iesaistītās personas un viņu tiesības un brīvības.

(20)

Veicot izmeklēšanas par Regulas piemērošanu, lai pārbaudītu ES iestāžu, struktūru, biroju un aģentūru atbilstību Regulai, EDAU var būt nepieciešams noteiktos gadījumos saglabāt tā izmeklēšanu efektivitāti un, ja nepieciešams, aizsargāt iesaistītās personas un viņu tiesības un brīvības.

(21)

Veicot izmeklēšanas par ESKI informācijas iespējamiem pārkāpumiem, EDAU var būt nepieciešams noteiktos gadījumos saglabāt tā izmeklēšanu efektivitāti un, ja nepieciešams, aizsargāt Savienības iestāžu, struktūru, biroju un aģentūru iekšējo drošību, tostarp to elektronisko sakaru tīklus, kā arī iesaistīto datu subjektu tiesības un brīvības.

(22)

Sniedzot palīdzību citām Savienības iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām, ES dalībvalstu valsts iestādēm, trešo valstu iestādēm un starptautiskām organizācijām, saņemot palīdzību no tām un sadarbojoties ar tām iepriekš minēto darbību kontekstā, EDAU var būt nepieciešams noteiktos gadījumos saglabāt tā izmeklēšanu efektivitāti vai to izmeklēšanu efektivitāti, ko veic tā sadarbības struktūra, un, ja nepieciešams, aizsargāt iesaistītās personas un viņu tiesības un brīvības.

(23)

Nododot lietas Eiropas Savienības Tiesai vai iestājoties lietās, kas tiek izskatītas Tiesā, EDAU var būt nepieciešams saglabāt tādos dokumentos ietverto personas datu konfidencialitāti, ko ieguvušas puses vai lietā iestājušās personas attiecīgās lietas kontekstā.

(24)

EDAU jāpiemēro ierobežojumi tikai tad, ja tie attiecas uz pamattiesību un brīvību būtību un ja tā ir absolūti nepieciešama un samērīga darbība demokrātiskā sabiedrībā. EDAU jāsniedz pamatojums, izskaidrojot šo ierobežojumu iemeslus.

(25)

Pamatojoties uz pārskatatbildības principu, EDAU jāreģistrē ierobežojumu piemērošana.

(26)

Apstrādājot ar citām organizācijām kopīgotus personas datus tā pienākumu kontekstā, EDAU jāapspriežas ar šīm organizācijām un šīm organizācijām jāapspriežas ar EDAU par iespējamiem attiecīgiem ierobežojumu noteikšanas pamatojumiem un ierobežojumu nepieciešamību un samērīgumu, ja vien tie nekaitēs EDAU darbībām.

(27)

Regulas (ES) 2018/1725 25. panta 6. punktā datu pārzinim noteikts pienākums informēt datu subjektus par galvenajiem iemesliem, kas ir pamatā ierobežojuma piemērošanai, kā arī par viņu tiesībām iesniegt sūdzību EDAU.

(28)

Saskaņā ar Regulas 25. panta 8. punktu EDAU var atlikt, izlaist vai atteikt informācijas sniegšanu par ierobežojuma piemērošanas iemesliem datu subjektam, ja tā rezultātā ierobežojums vairs nebūtu iedarbīgs. EDAU katrā atsevišķā gadījumā jānovērtē, vai, paziņojot ierobežojumu, tas vairs nebūtu iedarbīgs.

(29)

EDAU jāatceļ ierobežojums, tiklīdz vairs nepastāv ierobežojumu pamatojošie apstākļi, un šie apstākļi regulāri jānovērtē.

(30)

Lai nodrošinātu datu subjektu tiesību un brīvību maksimālu aizsardzību un saskaņā ar Regulas 44. panta 1. punktu, datu aizsardzības speciālists pienācīgi un laikus ir jāinformē par jebkādiem piemērotajiem ierobežojumiem, un viņam ir jāpārbauda to atbilstība šim lēmumam.

(31)

Iepriekš minēto ierobežojumu piemērošana neskar 16. panta 5. punkta un 17. panta 4. punkta noteikumu iespējamu piemērošanu saistībā ar attiecīgi tiesībām uz informāciju, ja dati nav iegūti no datu subjekta, un datu subjekta tiesībām piekļūt informācijai.

IR PIEŅĒMIS ŠO LĒMUMU.

1. pants

Priekšmets un darbības joma

Šajā lēmumā paredzēti noteikumi par nosacījumiem, saskaņā ar kuriem EDAU var ierobežot Regulas 14.–20. panta, 35. un 36. panta, kā arī 4. panta piemērošanu, pamatojoties uz Regulas 25. pantu.

2. pants

Ierobežojumi

1.   Saskaņā ar Regulas 25. panta 1. punktu EDAU var ierobežot 14.–20. panta, 35. un 36. panta piemērošanu, kā arī 4. panta piemērošanu, ciktāl tā noteikumi atbilst 14.–20. pantā paredzētajām tiesībām un pienākumiem:

a)

veicot administratīvas izmeklēšanas, pirmsdisciplināras, disciplināras un atstādināšanas procedūras, pamatojoties uz Eiropas Savienības Civildienesta noteikumu (3) 86. pantu un saskaņā ar to IX pielikumu, kā arī saskaņā ar EDAU 2015. gada 23. aprīļa lēmumu, un var paziņot par lietām IDOC vai OLAF. Attiecīgu ierobežojumu pamatā var būt Regulas 25. panta 1. punkta c), g) un h) apakšpunkts;

b)

nodrošinot, ka EDAU darbinieki var konfidenciāli ziņot par faktiem, kas, viņuprāt, ir nopietni pārkāpumi, kā to regulē EDAU 2016. gada 14. jūnija Lēmums par iekšējiem noteikumiem saistībā ar trauksmes celšanu. Attiecīgu ierobežojumu pamatā var būt Regulas 25. panta 1. punkta h) apakšpunkts;

c)

nodrošinot, ka EDAU darbinieki var konfidenciāli ziņot konfidenciālajiem konsultantiem aizskaršanas vai uzmākšanās procedūras kontekstā, kā noteikts ar EDAU 2014. gada 10. decembra lēmumu. Attiecīgu ierobežojumu pamatā var būt Regulas 25. panta 1. punkta h) apakšpunkts;

d)

veicot izmeklēšanas saistībā ar tādām sūdzībām par apstrādes darbībām, ko iesniegušas Eiropas iestādes, struktūras, biroji un aģentūras, saskaņā ar Regulas 57. panta 1. punkta e) apakšpunktu. Attiecīgu ierobežojumu pamatā var būt Regulas 25. panta 1. punkta c), g) un h) apakšpunkts;

e)

veicot izmeklēšanas par Regulas piemērošanu, lai pārbaudītu ES iestāžu, struktūru, biroju un aģentūru atbilstību, saskaņā ar Regulas 57. panta 1. punkta f) apakšpunktu. Attiecīgu ierobežojumu pamatā var būt Regulas 25. panta 1. punkta c), g) un h) apakšpunkts;

f)

veicot izmeklēšanas par ESKI informācijas iespējamiem pārkāpumiem, pamatojoties uz EDAU 2014. gada 18. februāra Lēmumu, ar ko groza tā noteikumus par ESKI drošību. Attiecīgu ierobežojumu pamatā var būt Regulas 25. panta 1. punkta c), d), g) un h) apakšpunkts;

g)

veicot iekšējas revīzijas saistībā ar visām EDAU darbībām un struktūrvienībām. Attiecīgu ierobežojumu pamatā var būt Regulas 25. panta 1. punkta c), g) un h) apakšpunkts;

h)

sniedzot palīdzību citām Savienības iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām, saņemot palīdzību no tām un sadarbojoties ar tām iepriekš minēto darbību kontekstā, kā nosaka attiecīgas pakalpojumu līmeņa vienošanās, saprašanās memorandi un sadarbības nolīgumi. Attiecīgu ierobežojumu pamatā var būt Regulas 25. panta 1. punkta c), d), g) un h) apakšpunkts;

i)

sniedzot palīdzību trešo valstu iestādēm un starptautiskām organizācijām, saņemot palīdzību no tām un sadarbojoties ar tām pēc to pieprasījuma vai pēc paša iniciatīvas, kā noteikts Regulas 51. pantā. Attiecīgu ierobežojumu pamatā var būt Regulas 25. panta 1. punkta c), g) un h) apakšpunkts;

j)

sniedzot palīdzību ES dalībvalstu iestādēm, saņemot palīdzību no tām un sadarbojoties ar tām pēc to pieprasījuma vai pēc paša iniciatīvas. Attiecīgu ierobežojumu pamatā var būt Regulas 25. panta 1. punkta c), g) un h) apakšpunkts;

k)

apstrādājot personas datus dokumentos, ko ieguvušas puses vai lietā iestājušās personas attiecīgās lietas kontekstā, nododot lietas Eiropas Savienības Tiesai vai iestājoties lietās, kas tiek izskatītas Tiesā, pamatojoties uz Regulas 58. panta 4. punktu. Attiecīgu ierobežojumu pamatā var būt Regulas 25. panta 1. punkta e) apakšpunkts.

2.   Datu kategorijas ietver fiziskas personas identifikācijas datus, kontaktinformāciju, amatus un amata pienākumus, informāciju par privātu un profesionālu rīcību un sniegumu un finanšu datus.

3.   Jebkurā ierobežojumā ir ievērota pamattiesību un brīvību būtība, un tas ir nepieciešams un samērīgs demokrātiskā sabiedrībā.

4.   Nepieciešamības un samērīguma pārbaudi veic katrā gadījumā atsevišķi un pirms ierobežojumu piemērošanas. Ierobežojumi drīkst būt tikai tādi, kas ir absolūti nepieciešami noteikto mērķu sasniegšanai.

5.   Pārskatatbildības nolūkos EDAU izveido reģistru, aprakstot piemēroto ierobežojumu iemeslus, pamatojumus, kas pilnībā uzskaitīti 1. punktā, un nepieciešamības un samērīguma pārbaudes rezultātus. Šie reģistri ir daļa no ad hoc reģistra, ko dara pieejamu pēc EDAU pieprasījuma. Periodiski dara pieejamu ziņojumu par Regulas 25. panta piemērošanu.

6.   Apstrādājot ar citām organizācijām kopīgotus personas datus tā pienākumu kontekstā, EDAU apspriežas ar šīm organizācijām un šīs organizācijas apspriežas ar EDAU par iespējamiem attiecīgiem ierobežojumu noteikšanas pamatojumiem un ierobežojumu nepieciešamību un samērīgumu, ja vien tie nekaitēs EDAU darbībām.

3. pants

Riski datu subjektu tiesībām un brīvībām

Novērtējums par riskiem to datu subjektu tiesībām un brīvībām, uz kuru personas datiem var attiekties ierobežojumi, kā arī to glabāšanas periods ir norādīts reģistrā par attiecīgajām apstrādes darbībām saskaņā ar Regulas 31. pantu un, ja piemērojams, attiecīgajos novērtējumos par ietekmi uz datu aizsardzību, pamatojoties uz Regulas 39. pantu.

4. pants

Glabāšanas periodi un aizsardzības pasākumi

EDAU īsteno aizsardzības pasākumus, lai novērstu tādu personas datu ļaunprātīgu izmantošanu vai nelikumīgu piekļuvi tiem, vai to pārsūtīšanu, uz kuriem var attiekties ierobežojumi. Šie aizsardzības pasākumi ietver tehniskus un organizatoriskus pasākumus, un tie pēc nepieciešamības ir sīkāk izklāstīti EDAU iekšējos lēmumos, procedūrās un īstenošanas noteikumos. Aizsardzības pasākumi ietver šādus:

a)

amatu, atbildības un procedūras posmu atbilstoša definēšana;

b)

ja piemērojams, droša elektroniskā vide, kurā novērsts, ka nepilnvarotas personas nelikumīgi vai nejauši piekļūst elektroniskiem datiem vai tie viņām tiek pārsūtīti;

c)

ja piemērojams, papīra formāta dokumentu droša glabāšana un apstrāde;

d)

ierobežojumu pienācīga pārraudzība un periodiska pārskatīšana, kas jāveic vismaz reizi sešos mēnešos. Pārskatīšana jāveic arī tad, ja mainās būtiski attiecīgās lietas elementi. Ierobežojumus atceļ, tiklīdz vairs nav apstākļu, kas tos pamato.

5. pants

Informācija datu aizsardzības speciālistam un viņa veikta pārskatīšana

1.   EDAU datu aizsardzības speciālists (DPO) tiek nekavējoties informēts, ja datu subjekta tiesības ir ierobežotas saskaņā ar šo lēmumu, un DPO saņem piekļuvi reģistram un jebkādiem dokumentiem, kas ir faktisku un juridisku elementu pamatā.

2.   EDAU DPO var pieprasīt, lai tiktu pārskatīta ierobežojuma piemērošana. EDAU rakstiski informē DPO par prasītās pārskatīšanas rezultātiem.

3.   EDAU DPO iesaistīšanos ierobežojumu procedūrā, tostarp informācijas apmaiņu, pienācīgi dokumentē.

6. pants

Informācija datu subjektiem par viņu tiesību ierobežojumiem

1.   EDAU tā tīmekļa vietnē publicētajos paziņojumos par datu aizsardzību ietver vispārīgu informāciju datu subjektiem par visu datu subjektu tiesību potenciāliem ierobežojumiem, kas aprakstīti 2. panta 1. punktā. Informācija ietver ziņas par to, kādas tiesības var būt ierobežotas, ierobežojuma iemeslus un potenciālo ilgumu.

2.   EDAU arī nekavējoties un rakstiski individuāli informē datu subjektus par pašreizējiem vai turpmākiem viņu tiesību ierobežojumiem, kā turpmāk norādīts 7., 8. un 9. pantā.

7. pants

Datu subjektu tiesības saņemt informāciju un paziņojumus par datu pārkāpumiem

1.   Ja šajā lēmumā minēto darbību kontekstā EDAU pilnībā vai daļēji ierobežo datu subjektu tiesības, kas minētas Regulas 14.–16. un 35. pantā, datu subjektus informē par galvenajiem iemesliem, kas ir pamatā ierobežojuma piemērošanai, un par viņu tiesībām iesniegt sūdzību EDAU, kā arī vērsties Eiropas Savienības Tiesā.

2.   EDAU var atlikt, izlaist vai atteikt 1. punktā minētās informācijas sniegšanu par ierobežojuma piemērošanas iemesliem, ja tā rezultātā ierobežojums vairs nebūtu iedarbīgs. Šo novērtējumu veic katrā atsevišķā gadījumā.

8. pants

Datu subjektu tiesības piekļūt, labot, dzēst un ierobežot apstrādi

1.   Ja šajā lēmumā minēto darbību kontekstā EDAU pilnībā vai daļēji ierobežo tiesības piekļūt personas datiem, tiesības labot, dzēst un ierobežot apstrādi, kā minēts attiecīgi Regulas 17.–20. pantā, tas atbildē uz datu subjekta pieprasījumu informē iesaistīto datu subjektu par galvenajiem iemesliem, kas ir pamatā ierobežojuma piemērošanai, un par viņa tiesībām iesniegt sūdzību EDAU vai vērsties Eiropas Savienības Tiesā.

2.   Saskaņā ar Regulas 25. panta 7. punktu, ja ir pilnībā vai daļēji ierobežotas piekļuves tiesības, EDAU, izmeklējot sūdzību, informē datu subjektu tikai par to, vai dati ir apstrādāti pareizi un, ja nav, vai ir izdarīti vajadzīgie labojumi.

3.   EDAU var atlikt, izlaist vai atteikt 1. un 2. punktā minētās informācijas sniegšanu par ierobežojuma piemērošanas iemesliem, ja tā rezultātā ierobežojums vairs nebūtu iedarbīgs. Šo novērtējumu veic katrā atsevišķā gadījumā.

9. pants

Elektronisko sakaru konfidencialitāte

1.   EDAU izņēmuma apstākļos un saskaņā ar Direktīvas 2002/58/EK nosacījumiem un pamatojumu var ierobežot tiesības uz elektronisko sakaru konfidencialitāti, kā minēts Regulas 36. pantā. Šādā gadījumā EDAU sīki izklāsta apstākļus, pamatojumu, attiecīgos riskus un saistītos aizsardzības pasākumus specifiskos iekšējos noteikumos.

2.   Ja EDAU ierobežo tiesības uz elektronisko sakaru konfidencialitāti, tas atbildē uz datu subjekta pieprasījumu informē iesaistīto datu subjektu par galvenajiem iemesliem, kas ir pamatā ierobežojuma piemērošanai, un par viņa tiesībām iesniegt sūdzību EDAU vai vērsties Eiropas Savienības Tiesā.

3.   EDAU var atlikt, izlaist vai atteikt 1. un 2. punktā minētās informācijas sniegšanu par ierobežojuma piemērošanas iemesliem, ja tā rezultātā ierobežojums vairs nebūtu iedarbīgs. Šo novērtējumu veic katrā atsevišķā gadījumā.

10. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2019. gada 2. aprīlī

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja vārdā

Giovanni BUTTARELLI


(1)  OV L 295, 21.11. 2018., 39. lpp.

(2)  Padomes 1968. gada 29. februāra Regula (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 259/68, ar ko nosaka Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumus un pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību, kā arī paredz īpašus Komisijas ierēdņiem uz laiku piemērojamus pasākumus (OV L 56, 4.3.1968., 1. lpp.).

(3)  Padomes 1968. gada 29. februāra Regula (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 259/68, ar ko nosaka Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumus un pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību, kā arī paredz īpašus Komisijas ierēdņiem uz laiku piemērojamus pasākumus (OV L 56, 4.3.1968., 1. lpp.).