17.6.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 159/26


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/978

zo 14. júna 2019,

ktorým sa mení príloha k nariadeniu (EÚ) č. 579/2014, ktorým sa udeľuje výnimka z určitých ustanovení prílohy II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, pokiaľ ide o prepravu kvapalných olejov a tukov v námornej doprave

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (1), a najmä na jeho článok 13 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení Komisie (EÚ) č. 579/2014 (2) sa za určitých podmienok stanovuje výnimka z bodu 4 kapitoly IV prílohy II k nariadeniu (ES) č. 852/2004, pokiaľ ide o prepravu kvapalných olejov a tukov v námorných plavidlách, ktoré sú určené alebo budú pravdepodobne použité na ľudskú spotrebu.

(2)

Dané podmienky sa týkajú vybavenia lodí a postupov prepravy, ako aj kritérií pre látky, ktoré sú v námornom plavidle prepravované ako predchádzajúci náklad. Látky, ktoré spĺňajú dané kritériá, sú uvedené v prílohe k nariadeniu (EÚ) č. 579/2014 (zoznam prijateľných predchádzajúcich nákladov).

(3)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) hodnotil vo svojom vedeckom stanovisku z 24. novembra 2016 (3) metylacetát, etyl-terc-butyl-éter, síran amónny a lignosulfonát vápenatý ako predchádzajúci náklad. Úrad dospel k záveru, že metylacetát a etyl-terc-butyl-éter spĺňajú kritériá prijateľnosti ako predchádzajúci náklad, že v prípade síranu amónneho spĺňajú kritériá prijateľnosti iba potravinárske výrobky a že lignosulfonát vápenatý tieto kritériá nespĺňa.

(4)

Preto je vhodné zmeniť zoznam prijateľných predchádzajúcich nákladov uvedených v prílohe k nariadeniu (EÚ) č. 579/2014.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (EÚ) č. 579/2014 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. júna 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 579/2014 z 28. mája 2014, ktorým sa udeľuje výnimka z určitých ustanovení prílohy II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, pokiaľ ide o prepravu kvapalných olejov a tukov v námornej doprave (Ú. v. EÚ L 160, 29.5.2014, s. 14).

(3)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2017) 15(1):4656.


PRÍLOHA

Príloha k nariadeniu (EÚ) č. 579/2014 sa mení takto:

1.

Za položku „2-etylhexanol“ sa vkladá táto položka:

„Etyl-terc-butyl-éter

637-92-3“

2.

Za položku „Metanol“ sa vkladá táto položka:

„Metylacetát

79-20-9“