2010R0265 — HR — 12.04.2016 — 001.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

UREDBA (EU) br. 265/2010 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 25. ožujka 2010.

o izmjeni Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma i Uredbe (EZ) br. 562/2006 u vezi s kretanjem osoba s vizom za dugotrajni boravak

( L 085 31.3.2010, 1)

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

UREDBA (EU) 2016/399 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 9. ožujka 2016.

  L 77

1

23.3.2016
▼B

UREDBA (EU) br. 265/2010 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 25. ožujka 2010.

o izmjeni Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma i Uredbe (EZ) br. 562/2006 u vezi s kretanjem osoba s vizom za dugotrajni boravakČlanak 1.

Schengenska se konvencija mijenja kako slijedi:

(1) Članak 18. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 18.

1.  Vize za boravak dulji od tri mjeseca (vize za dugotrajni boravak) nacionalne su vize koje izdaje jedna od država članica u skladu sa svojim nacionalnim pravom ili pravom Unije. Te se vize izdaju u jedinstvenome obrascu za vize kako je to navedeno u Uredbi Vijeća (EZ) br 1683/95 ( 18 ), pri čemu je u odgovarajućem polju vrsta vize označena slovom ‚D’. Vize se ispunjavaju u skladu s odgovarajućim odredbama iz Priloga VII. Uredbi (EZ) br. 810/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o osnivanju Zakonika Zajednice o vizama (dalje u tekstu: Zakonik o vizama) ( 19 ).

2.  Vize za dugotrajni boravak važe najdulje jednu godinu. Ako država članica strancu odobri boravak dulji od jedne godine, viza za dugotrajni boravak prije prestanka njezina važenja zamjenjuje se boravišnom dozvolom.

(2) Članak 21. mijenja se kako slijedi:

(a) stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.  Stranci koji imaju važeću boravišnu dozvolu, koju je izdala jedna od država članica, mogu se, na temelju te dozvole i važeće putne isprave, slobodno kretati do tri mjeseca tijekom svakoga šestomjesečnog razdoblja unutar područja drugih država, pod uvjetom da ispunjavaju uvjete ulaska iz članka 5. stavka 1. točaka (a), (c) i (e) Uredbe (EZ) br. 562/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o Zakoniku Zajednice o pravilima kojima se utvrđuje kretanje osoba preko granice (Zakonik o schengenskim granicama) ( 20 ) i koji nisu na nacionalnom popisu upozorenja dotične države članice.

(b) iza stavka 2. dodaje se sljedeći stavak:

„2.a  Pravo slobodnoga kretanja iz stavka 1. primjenjuje se i na strance koji imaju važeću vizu za dugotrajni boravak koju je izdala jedna od država članica kako je to navedeno u članku 18.”.

(3) Članak 25. mijenja se kako slijedi:

(a) stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.  Kad država članica razmatra izdavanje boravišne dozvole, mora provesti sustavno pretraživanje Schengenskog informacijskog sustava. Kad država članica razmatra izdavanje boravišne dozvole strancu, za kojeg je izdano upozorenje zbog zabrane ulaska, mora se najprije savjetovati sa zemljom koja je izdala upozorenje i pritom uzeti u obzir njezine interese; boravišna dozvola izdaje se samo zbog bitnih razloga, ponajprije humanitarnih ili zbog razloga koji proizlaze iz međunarodnih obveza.

Kad je izdana boravišna dozvola, država članica koja izdaje upozorenje povlači upozorenje, međutim, može ime stranca staviti na svoj nacionalni popis upozorenja.”;

(b) iza stavka 1. dodaje se sljedeći stavak:

„1.a  Prije izdavanja upozorenja u svrhu zabrane ulaska u smislu članka 96., države članice provjeravaju svoju nacionalnu evidenciju o izdanim vizama za dugotrajni boravak ili izdanim boravišnim dozvolama.”;

(c) dodaje se sljedeći stavak:

„3.  Stavci 1. i 2. primjenjuju se i na vize za dugotrajni boravak.”.

▼M1 —————

▼B

Članak 3.

Ova Uredba ne utječe na obvezu država članica da državljanima trećih zemalja izdaju boravišne dozvole kako je to predviđeno drugim instrumentima Unije.

Članak 4.

Komisija i države članice o ovoj Uredbi detaljno i precizno izvješćuju državljane trećih zemalja.

Članak 5.

Komisija do 5. travnja 2012. podnosi Europskom parlamentu i Vijeću izvješće o primjeni ove Uredbe. Ako je to potrebno, izvješću se prilaže prijedlog o izmjeni ove Uredbe.

Članak 6.

Ova Uredba stupa na snagu 5. travnja 2010.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama u skladu s Ugovorima.( 1 ) Stajalište Europskog parlamenta od 9. ožujka 2010. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 22. ožujka 2010.

( 2 ) SL L 239, 22.9.2000., str. 19.

( 3 ) SL L 105, 13.4.2006., str. 1.

( 4 ) SL L 164, 14.7.1995., str. 1.

( 5 ) Direktiva Vijeća 2005/71/EZ od 12. listopada 2005. o posebnom postupku za ulazak državljana trećih zemalja u svrhu znanstvenog istraživanja (SL L 289, 3.11.2005., str. 15.).

( 6 ) Direktiva Vijeća 2004/114/EZ od 13. prosinca 2004. o uvjetima za ulazak državljana trećih zemalja u svrhu studiranja, razmjene studenata, neplaćenog osposobljavanja ili volonterskog rada (SL L 375, 23.12.2004., str. 12.).

( 7 ) Direktiva 2004/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o pravu građana Unije i članova njihovih obitelji na slobodu kretanja i boravka na državnom području država članica (SL L 158, 30.4.2004., str. 77.; ispravljena verzija u SL L 229, 29.6.2004., str. 35.).

( 8 ) Direktiva Vijeća 2003/109/EZ od 25. studenoga 2003. o statusu državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravištem (SL L 16, 23.1.2004., str. 44.).

( 9 ) Direktiva Vijeća 2003/86/EZ od 22. rujna 2003. o pravu na spajanje obitelji (SL L 251, 3.10.2003., str. 12.).

( 10 ) SL L 348, 24.12.2008., str. 98.

( 11 ) SL L 176, 10.7.1999., str. 36.

( 12 ) SL L 176, 10.7.1999., str. 31.

( 13 ) SL L 53, 27.2.2008., str. 52.

( 14 ) SL L 53, 27.2.2008., str. 1.

( 15 ) SL L 83, 26.3.2008., str. 3.

( 16 ) SL L 131, 1.6.2000., str. 43.

( 17 ) SL L 64, 7.3.2002., str. 20.

( 18 ) SL L 164, 14.7.1995., str. 1.

( 19 ) SL L 243, 15.9.2009., str. 1.”.

( 20 ) SL L 105, 13.4.2006., str. 1.”.