02/Sv. 002

HR

Službeni list Europske unije

169


31993R1969


L 180/9

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

19.07.1993.


UREDBA VIJEĆA (EEZ) br. 1969/93

od 19. srpnja 1993.

o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi

VIJEĆE EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice, a posebno njegov članak 113.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

budući da se Uredbom (EEZ) br. 2658/87 (1) uspostavlja nomenklatura robe nazvana „kombinirana nomenklatura”;

budući da je Komisija uspostavila integriranu tarifu Europskih zajednica, nazvanu „TARIC”, koja se temelji na kombiniranoj nomenklaturi;

budući da, prema člancima 3. i 5. gore navedene Uredbe, države članice mogu unijeti nacionalne statističke pododjeljke između oznaka koje se koriste za podbrojeve kombinirane nomenklature i oznaka za identifikaciju pododjeljaka TARIC-a koji se primjenjuju na razini Zajednice;

budući da razlike uzrokovane takvim uređenjem između nomenklatura vanjske trgovine i oznaka za robu država članica na razini Zajednice, stvaraju poteškoće pri računalnom vođenju carinskih postupaka i uporabi jedinstvene carinske deklaracije; budući da zbog tog treba ukinuti mogućnost umetanja nacionalnih statističkih pododjeljaka po kombiniranoj nomenklaturi;

budući da je, po sadašnjem pravu Zajednice, s druge strane prikladno zadržavanje mogućnosti, propisane člankom 5. stavkom 3. navedene Uredbe, korištenja nacionalnih pododjeljaka kako bi se državama članicama koje to žele omogućilo da raspolažu oznakama u skladu s nacionalnim potrebama;

budući da također treba uzeti u obzir prestanak važenja odredaba iz članka 5. stavka 4. navedene Uredbe te stupanje na snagu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 od 12. listopada 1992. o Carinskom zakoniku Zajednice (2),

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EEZ) br. 2658/87 ovime se mijenja kako slijedi:

(a)

U članku 3. stavci 2., 3. i 4. zamjenjuju se sljedećim:

„2.   Podrubrike TARIC-a identificiraju se 9. i 10. znamenkom koje, zajedno s kodnim brojevima iz stavka 1., čine TARIC kodne brojeve. U slučaju da ne postoje pododjeljci na razini Zajednice, 9. i 10. znamenka bit će ‚00’.

3.   Dodatne oznake TARIC od četiri znamenke iznimno se mogu koristiti za primjenu posebnih mjera Zajednice koje nisu kodirane ili nisu u cijelosti kodirane na razini 9. i 10. znamenke.”

(b)

U članku 5. stavci 3. i 4. zamjenjuju se sljedećim:

„3.   Države članice mogu koristiti pododjeljke koji su u skladu s nacionalnim potrebama; kodovi za identifikaciju takvim se pododjeljcima dodjeljuju u skladu s Uredbom (EEZ) br. 2913/92 (3).

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Ona se primjenjuje od 1. siječnja 1996.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. srpnja 1993.

Za Vijeće

Predsjednik

W. CLAES


(1)  SL L 256, 7.9.1987., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EEZ) br. 1891/93 (SL L 172, 15.7.1993., str. 1.).

(2)  SL L 302, 19.10.1992., str. 1.

(3)  SL L 302, 19.10.1992., str. 1.”