4.10.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

C 232/16


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva št. COMP/M.4913 – Euraleo/Capitoloquattro/Sirti)

Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku

(Besedilo velja za EGP)

(2007/C 232/09)

1.

Komisija je 25. septembra 2007 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetji Euraleo S.r.L („Euraleo“, Italija) in Capitoloquattro S.p.A. („Capitoloquattro“, Italija), katere končna matična družba je Edizione Holding, z nakupom delnic pridobita skupni nadzor nad podjetjem Sirti S.p.A. („Sirti“, Italija) v smislu člena 3(1)(b) Uredbe Sveta.

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

za Euraleo: naložbe zasebnega kapitala,

za Capitoloquattro: naložbe zasebnega kapitala,

za Sirti: zagotavljanje telekomunikacijskih omrežij in sistemov.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi priglašena transakcija lahko spadala v področje uporabe Uredbe (ES) št. 139/2004. Vendar končna odločitev o tej točki še ni sprejeta. Na podlagi Obvestila Komisije o poenostavljenem postopku obravnave določenih koncentracij v okviru Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (2) je treba opozoriti, da je ta zadeva primerna za obravnavo po postopku, določenem v Obvestilu.

4.

Komisija zainteresirane tretje stranke poziva, da ji predložijo svoje morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora prejeti pripombe najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pripombe lahko pošljete Komisiji po telefaksu (št. telefaksa: (32-2) 296 43 01 ali 296 72 44) ali pošti z navedbo sklicne številke COMP/M.4913 – Euraleo/Capitoloquattro/Sirti na naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1.

(2)  UL C 56, 5.3.2005, str. 32.