4.10.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 232/16


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla COMP/M.4913 — Euraleo/Capitoloquattro/Sirti)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

(2007/C 232/09)

1.

2007 m. rugsėjo 25 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją, kai įmonė „Euraleo S.r.L“ (toliau — „Euraleo“, Italija) ir įmonė „Capitoloquatro S.p.A.“ (toliau — „Capitoloquatro“, Italija), kontroliuojama įmonės „Edizione Holding“, pirkdamos akcijas įgyja, kaip apibrėžta Tarybos reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, bendrą įmonės „Sirti S.p.A.“ (toliau — „Sirti“, Italija) kontrolę.

2.

Atitinkamų įmonių verslo veikla yra ši:

„Euraleo“: privataus kapitalo investicijos;

„Capitoloquatro“: privataus kapitalo investicijos;

„Sirti“: telekomunikacijų tinklų ir sistemų tiekimas.

3.

Remdamasi pradiniu pranešimo nagrinėjimu, Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį buvo pranešta, galėtų būti taikomas Reglamentas (EB) Nr. 139/2004. Komisijai paliekama teisė priimti galutinį sprendimą šiuo klausimu. Remiantis Komisijos komunikatu dėl supaprastintos procedūros, taikomos tam tikroms koncentracijoms pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 (2), reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti komunikate nurodyta tvarka.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis pateikti savo pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Jas Komisijai galima siųsti faksu (32 2) 296 4301 arba 296 72 44 arba paštu su nuoroda COMP/M.4913 — Euraleo/Capitoloquatro/Sirti šiuo adresu:

Commission européenne

Direction générale de la Concurrence

Greffe Fusions

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1.

(2)  OL C 56, 2005 3 5, p. 32.