4.10.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 232/16


Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám COMP/M.4913 – Euraleo/Capitoloquattro/Sirti)

Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2007/C 232/09)

1.

2007. szeptember 25-én a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikke szerint bejelentést kapott az Euraleo S.r.l. (a továbbiakban: Euraleo, Olaszország) és az Edizione Holding kizárólagos irányítása alá tartozó Capitoloquattro S.p.A. (a továbbiakban: Capitoloquattro, Olaszország) által tervezett összefonódásról, amely szerint az előbbiek utóbbiak részesedés vásárlása útján közös irányítást szereznek a tanácsi rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében a Sirti S.p.A. (a továbbiakban: Sirti, Olaszország) felett.

2.

Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő:

az Euraleo esetében: magántőke-befektetés,

a Capitoloquattro esetében: magántőke-befektetés,

a Sirti esetében: távközlési hálózatok és rendszerek szolgáltatása.

3.

A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett összefonódás a 139/2004/EK rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja. A Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet szerinti egyes összefonódások kezelésére vonatkozó egyszerűsített eljárásról szóló közleménye (2) szerint az ügyet egyszerűsített eljárásra utalhatja.

4.

A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az ügylet kapcsán esetlegesen felmerülő észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak.

Az észrevételeknek a közzétételt követő 10 napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az észrevételeket a COMP/M.4913 – Euraleo/Capitoloquattro/Sirti hivatkozási szám feltüntetése mellett lehet eljuttatni a Bizottsághoz faxon (fax: (32-2) 296 43 01 vagy 296 72 44) vagy postai úton a következő címre:

European Commission (Európai Bizottság)

Directorate-General for Competition (Versenypolitikai Főigazgatóság)

Merger Registry (Fúziós Iktatási Osztály)

J-70

B-1049 Brussels (Brüsszel)


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o.

(2)  HL C 56., 2005.3.5., 32. o.