27.6.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 173/42


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1091 НА КОМИСИЯТА

от 26 юни 2019 година

за изменение на приложение IV към Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за износа на продукти, съдържащи преработен животински протеин, получен от преживни и непреживни животни

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (1), и по-специално член 23, първа алинея и член 23а, буква м) от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 999/2001 се определят правила за превенция, контрол и ликвидиране на трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (ТСЕ) при животните. Той се прилага за производството и пускането на пазара на живи животни и продукти от животински произход, а в някои конкретни случаи — и за износа им.

(2)

Забраната за износ към трети страни на преработени животински протеини, получени от преживни животни, и на продукти, съдържащи такива преработени животински протеини, включително органични торове и подобрители на почвата, беше въведена първоначално с Регламент (ЕО) № 1234/2003 на Комисията (2), за да се предотврати предаването на спонгиформни енцефалопатии по говедата (СЕГ) в трети страни чрез потенциално заразени преработени животински протеини и да се предотврати рискът от повторното им внасяне в Съюза.

(3)

През юни 2018 г. Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) актуализира количествената оценка на риска от СЕГ, дължащ се на преработени животински протеини (3). ЕОБХ заключи, че общата инфекциозност от СЕГ, породена от преработени животински протеини, през 2018 г. е била четири пъти по-ниска от прогнозираната през 2011 г. стойност.

(4)

Съгласно становището на ЕОБХ по отношение на преработения животински протеин е целесъобразно органичните торове или подобрителите на почвата, съдържащи преработен животински протеин, получен от преживни животни, да бъдат включени в дерогацията, предвидена в глава V, раздел Д, точка 2 от приложение IV към Регламент (ЕО) № 999/2001, ако не съдържат материал от категория 1 и продукти, получени от него, или от материал от категория 2 и продукти, получени от него, различни от преработен оборски тор.

(5)

Поради това глава V, раздел Д, точка 2 от приложение IV към Регламент (ЕО) № 999/2001, с която се забранява износът на продукти, съдържащи преработен животински протеин, получен от преживни животни, следва да бъде съответно изменена.

(6)

В глава V, раздел Д, точка 3 от приложение IV към Регламент (ЕО) № 999/2001 се определят условията, при които се разрешава износът на преработен животински протеин, получен единствено от непреживни животни, или на комбиниран фураж, съдържащ такъв протеин. Условията за износ на органични торове или подобрители на почвата, съдържащи преработени животински протеини, получени от непреживни животни, обаче не са установени. Поради това в глава V, раздел Д от приложение IV към Регламент (ЕО) № 999/2001 следва да бъде добавена нова точка 5, в която да се определят тези условия.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение IV към Регламент (ЕО) № 999/2001 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 26 юни 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 147, 31.5.2001 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 1234/2003 на Комисията за изменение на приложения I, IV и ХI към Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 1326/2001 по отношение на трансмисивните спонгиформни енцефалопатии и храненето на животните (ОВ L 173, 11.7.2003 г., стр. 6).

(3)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2018;16(7):5314.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение IV към Регламент (ЕО) № 999/2001 се изменя, както следва:

1)

в глава V, раздел Д точка 2 се заменя със следното:

„2.

Без да се засягат разпоредбите на точка 1, износът на продукти, съдържащи преработен животински протеин, получен от преживни животни, се забранява.

Чрез дерогация тази забрана не се прилага за:

а)

преработени храни за домашни любимци, които съдържат преработен животински протеин, получен от преживни животни, които:

i)

са преработени в обекти или предприятия, одобрени в съответствие с член 24, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕО) № 1069/2009; и

ii)

са опаковани и етикетирани в съответствие със законодателството на Съюза;

б)

органични торове или подобрители на почвата съгласно определенията в член 3, точка 22 от Регламент (ЕО) № 1069/2009, които съдържат в своя състав преработени животински протеини, получени от преживни животни, или смес от преработени животински протеини от преживни и непреживни животни, при условие че:

i)

не съдържат материал от категория 1 и производни продукти или материал от категория 2 и производни продукти, различни от оборски тор съгласно определението в член 3, точка 20 от Регламент (ЕО) № 1069/2009, преработен в съответствие с правилата за пускане на пазара на преработен оборски тор, определени в глава I, раздел 2, букви а), б), г) и д) от приложение XI към Регламент (ЕС) № 142/2011 на Комисията;

ii)

преработените животински протеини, съдържащи се в органичните торове или подобрителите на почвата, са в съответствие със специфичните изисквания, описани в глава II, раздел 1 от приложение X към Регламент (ЕС) № 142/2011;

iii)

органичните торове или подобрителите на почвата могат да съдържат и други материали от категория 3, които са били преработени в съответствие с:

който и да е от методите на преработка 1—7, посочени в глава III от приложение IV към Регламент (ЕС) № 142/2011, или

изискванията, определени в глава III, раздел 1 от приложение V към Регламент (ЕС) № 142/2011, в случай на компост или остатъци от храносмилането от преобразуването на странични животински продукти в биогаз, или

специфичните изисквания, определени в приложение XIII към Регламент (ЕС) № 142/2011, когато тези материали могат да бъдат използвани за органични торове и подобрители на почвата в съответствие със същия регламент;

iv)

са произведени в обекти или предприятия, одобрени в съответствие с член 24, параграф 1, буква е) от Регламент (ЕО) № 1069/2009;

v)

са смесени с достатъчно голям дял от компонент, разрешен от компетентния орган на държавата членка, в която са произведени органичните торове или подобрителите на почвата, който придава на продукта неприятен вкус за животните или по друг начин ефективно предотвратява погрешната употреба на сместа за хранене на животни. Този компонент трябва да се смесва с органичните торове или подобрителите на почвата в предприятието, в което се произвежда, или в предприятие, регистрирано за тази цел в съответствие с глава II, раздел 1, точка 2 от приложение XI към Регламент (ЕС) № 142/2011.

Ако се изисква от компетентния орган на третата държава на местоназначение, компетентният орган на държавата членка, в която са произведени органичните торове или подобрителите на почвата, може да приеме използването на други компоненти или други методи за предотвратяване на използването на органичните торове или подобрителите на почвата като фураж, различни от тези, които са разрешени в тази държава членка, при условие че те не са в противоречие с правилата, определени член 22, точка 3 от Регламент (ЕС) № 142/2011 и глава II, раздел 1, точка 3 от приложение XI към същия регламент;

vi)

са били обработени, за да се гарантира обеззаразяване от патогени в съответствие с глава II, раздел 1, точка 5 от приложение XI към Регламент (ЕС) № 142/2011;

vii)

имат залепен върху опаковката или контейнера етикет, на който е изписан текстът „органични торове или подобрители на почвата/забранява се достъпът на селскостопански животни до пасищата или използването на посевите като растителна маса в рамките на поне 21 дни след прилагането“;

viii)

износът им се извършва в съответствие със следните условия:

транспортират се в запечатани съдове директно от предприятието, в което се произвеждат органичните торове или подобрителите на почвата, или от регистрираното предприятие, в което се добавя компонентът, който придава на продукта неприятен вкус за животните, до изходящия пункт на територията на Съюза, който е граничен контролен пункт, включен в приложение I към Решение 2009/821/ЕО на Комисията. Преди напускане на територията на Съюза операторът, който е отговорен за транспортирането на органичните торове или подобрителите на почвата, уведомява компетентния орган на граничния контролен пункт за пристигането на пратката на изходящия пункт,

пратката се придружава от надлежно попълнен търговски документ, изготвен по образеца, установен в глава III, точка 6 от приложение VIII към Регламент (ЕС) № 142/2011, и издаден посредством интегрираната компютризирана ветеринарна система (TRACES), въведена с Решение 2004/292/ЕО на Комисията. В търговския документ граничният контролен пункт трябва да се посочи като изходящ пункт в клетка I.28,

при пристигането на пратката на изходящия пункт компетентният орган на граничния контролен пункт проверява — въз основа на риска — пломбите на контейнерите, представени на граничния контролен пункт. Ако пломбата е проверена и резултатът от проверката не е задоволителен, пратката трябва да бъде унищожена или изпратена обратно до предприятието на произход, посочен в клетка I.12 от търговския документ,

компетентният орган на граничния контролен пункт уведомява чрез системата TRACES компетентния орган, посочен в клетка I.4 от търговския документ, за пристигането на пратката на изходящия пункт и, когато е приложимо, за резултата от проверката на пломбата и за евентуалните предприети корективни действия,

Компетентният орган, отговарящ за производственото предприятие на произход или регистрираното предприятие, в който е добавен компонентът, който придава на продукта неприятен вкус за животните, извършва основан на риска официален контрол с цел да се провери съответствието с първо и второ тире, както и дали за всяка изнасяна пратка с органични торове или подобрители на почвата, които съдържат в своя състав преработени животински протеини, получени от преживни животни, или смес от преработени животински протеини от преживни и непреживни животни, потвърждението за проверката, извършена на изходящия пункт, е получено от компетентния орган на граничния контролен пункт чрез системата TRACES.

Условията, посочени в точка 2, буква б), подточки v), vii) и viii), не се прилагат за органични торове или подобрители на почвата, които са в готови за продажба опаковки с тегло не повече от 50 kg и са предназначени за използване от крайния потребител.“;

2)

в глава V, раздел Д се добавя следната точка 5:

„5.

„За износа на органични торове или подобрители на почвата, които съдържат в своя състав преработени животински протеини, получени само от непреживни животни, и не съдържат никакъв материал с произход от преживно животно, трябва да се спазват следните условия:

а)

прилагат се изискванията, определени в точка 2, буква б), подточки i), ii), iii), iv), v), vi) и vii) от настоящия раздел. Условията, посочени в точка 2, буква б), подточки v) и vii), не се прилагат за органични торове или подобрители на почвата, които са в готови за продажба опаковки с тегло не повече от 50 kg и са предназначени за използване от крайния потребител;

б)

съдържащият се в тях преработен животински протеин, получен от непреживни животни, се произвежда в преработвателни предприятия, които отговарят на изискванията на глава IV, раздел Г, буква в) и са включени в списъци в съответствие с глава V, раздел А, точка 1, буква г);

в)

са произведени в обекти или предприятия, които са изключително предназначени за преработка на органични торове или подобрители на почвата от непреживни животни.

Чрез дерогация от това специфично условие компетентният орган може да разреши износа на посочените в настоящата буква органични торове или подобрители на почвата, произведени в обекти или предприятия, преработващи органични торове или подобрители на почвата, съдържащи материал от преживни животни, ако са въведени ефективни мерки за предотвратяване на кръстосаното замърсяване между органични торове или подобрители на почвата, съдържащи само материал от непреживни животни, и органични торове или подобрители на почвата, съдържащи материал от преживни животни;

г)

са транспортирани до изходящия пункт на територията на Съюза в нов опаковъчен материал или контейнери за насипен материал, които не се използват за транспортиране на материал с произход от преживни животни, или са били предварително почистени, за да се избегне кръстосано замърсяване, в съответствие с документирана процедура, която вече е била одобрена от компетентния орган.

Условията, посочени в точка 5, букви в) и г), не се прилагат за органични торове или подобрители на почвата, които са в готови за продажба опаковки с тегло не повече от 50 kg и са предназначени за използване от крайния потребител.“