27.12.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 464/2


Meddelande till de personer som är föremål för de restriktiva åtgärder som föreskrivs i rådets beslut 2013/184/Gusp, ändrat genom rådets beslut (Gusp) 2018/2054, och i rådets förordning (EU) nr 401/2013, genomförd genom rådets genomförandeförordning (EU) 2018/2053 om restriktiva åtgärder mot Myanmar/Burma

(2018/C 464/02)

Följande information lämnas för kännedom till de personer som anges i bilaga I till rådets beslut 2013/184/Gusp (1), ändrat genom rådets beslut (Gusp) 2018/2054 (2), och i bilaga IV till rådets förordning (EU) nr 401/2013 (3), genomförd genom rådets genomförandeförordning (EU) 2018/2053 (4) om restriktiva åtgärder mot Myanmar/Burma.

Europeiska unionens råd har beslutat att de personer som anges i de ovannämnda bilagorna ska föras upp på förteckningen över personer och enheter som är föremål för restriktiva åtgärder enligt beslut 2013/184/Gusp och förordning (EU) nr 401/2013 om restriktiva åtgärder mot Myanmar/Burma. Skälen till att de berörda personerna förs upp på förteckningen framgår av de relevanta posterna i bilagorna i fråga.

De berörda personerna uppmärksammas på möjligheten att vända sig till de behöriga myndigheter i medlemsstaten/medlemsstaterna i fråga som anges på webbplatserna i bilaga II till förordning (EU) nr 401/2013 om restriktiva åtgärder mot Myanmar/Burma med en ansökan om tillstånd att få använda frysta tillgångar för grundläggande behov eller särskilda betalningar (se artikel 4b i förordningen).

De berörda personerna kan före den 1 februari 2019 inkomma till rådet med en ansökan, åtföljd av styrkande handlingar, om omprövning av beslutet att föra upp dem på de ovannämnda förteckningarna. Ansökan ska sändas till:

Europeiska unionens råd

Generalsekretariatet

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat/Wetstraat 175

1048 Bryssel

BELGIEN

E-post: sanctions@consilium.europa.eu

Alla synpunkter som läggs fram kommer att beaktas vid rådets regelbundna översyn i enlighet med artikel 12 i beslut 2013/184/Gusp respektive artikel 4i.4 i förordning (EU) nr 401/2013.

De berörda personerna uppmärksammas också på möjligheten att väcka talan mot rådets beslut vid Europeiska unionens tribunal i enlighet med villkoren i artiklarna 275 andra stycket och 263 fjärde och sjätte styckena i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.


(1)  EUT L 111, 23.4.2013, s. 75.

(2)  EUT L 327 I, 21.12.2018, s. 5.

(3)  EUT L 121, 3.5.2013, s. 1.

(4)  EUT L 327 I, 21.12.2018, s. 1.