Partijen
Onderwerp
Overwegingen van het arrest
Beslissing inzake de kosten
Dictum

Partijen

IN ZAAK 294/81 ,

CONTROL DATA BELGIUM NV SA , NAAMLOZE VENNOOTSCHAP NAAR BELGISCH RECHT , TE 1130 BRUSSEL , RAKETSTRAAT 50 , VERTEGENWOORDIGD DOOR I . S . FORRESTER , ADVOCAAT BIJ DE SCHOTSE BALIE , GEINSTRUEERD DOOR OPPENHEIMER , WOLFF , FOSTER , SHEPARD & DONNELLY , SOLICITORS TE MINNEAPOLIS EN ST . PAUL , MINNESOTA ( VS ), EN TE BRUSSEL , DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG , BIJ J.-C . WOLTER , ADVOCAAT ALDAAR , RUE GOETHE 2 ,

VERZOEKSTER ,

TEGEN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN , VERTEGENWOORDIGD DOOR R . WAINWRIGHT , LID VAN HAAR JURIDISCHE DIENST , ALS GEMACHTIGDE , DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG , BIJ O . MONTALTO , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

VERWEERSTER ,

Onderwerp

BETREFFENDE EEN BEROEP TOT NIETIGVERKLARING VAN BESCHIKKING NR . 81/692 VAN DE COMMISSIE VAN 10 AUGUSTUS 1981 ( PB L 252 VAN 1981 , BLZ . 36 ) WAARBIJ WORDT VASTGESTELD DAT DE APPARATEN GENAAMD ' ' CONTROL DATA-CYBER 170-720 ; CYBER 170-750 ' ' NIET MET VRIJSTELLING VAN DE RECHTEN VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF MOGEN WORDEN INGEVOERD ,

Overwegingen van het arrest

1 BIJ VERZOEKSCHRIFT , NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN HET HOF OP 23 NOVEMBER 1981 , HEEFT DE CONTROL DATA BELGIUM NV SA KRACHTENS ARTIKEL 173 , TWEEDE ALINEA , EEG-VERDRAG BEROEP INGESTELD TOT NIETIGVERKLARING VAN BESCHIKKING NR . 81/692 VAN DE COMMISSIE VAN 10 AUGUSTUS 1981 , HOUDENDE VASTSTELLING DAT DE APPARATEN ' ' CONTROL DATA-CYBER 170-720 ; CYBER 170-750 ' ' NIET MET VRIJSTELLING VAN DE RECHTEN VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF MOGEN WORDEN INGEVOERD ( PB L 252 VAN 1981 , BLZ . 36 ).

2 DEZE BESCHIKKING WERD GEGEVEN IN HET KADER VAN VERORDENING NR . 1798/75 VAN DE RAAD VAN 10 JULI 1975 BETREFFENDE DE INVOER MET VRIJSTELLING VAN DE RECHTEN VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF VOOR VOORWERPEN VAN OPVOEDKUNDIGE , WETENSCHAPPELIJKE OF CULTURELE AARD ( PB L 184 VAN 1975 , BLZ . 1 ), GEWIJZIGD BIJ VERORDENING NR . 1027/79 VAN DE RAAD VAN 8 MEI 1979 ( PB L 134 VAN 1979 , BLZ . 1 ), EN VAN VERORDENING NR . 2784/79 VAN DE COMMISSIE VAN 12 DECEMBER 1979 HOUDENDE UITVOERINGSBEPALINGEN VAN VERORDENING NR . 1798/75 ( PB L 318 VAN 1979 , BLZ . 32 ). DEZE VERORDENINGEN HEBBEN TEN DOEL DE TOEPASSING DOOR DE GEMEENSCHAP TE VERZEKEREN , VAN DE OVEREENKOMST INZAKE DE INVOER VAN VOORWERPEN VAN OPVOEDKUNDIGE , WETENSCHAPPELIJKE OF CULTURELE AARD , TOT STAND GEKOMEN ONDER AUSPICIEN VAN DE UNESCO EN AANGENOMEN TE FLORENCE IN JULI 1950 ( REC . DES TRAITES , VOL . 131 , BLZ . 25 ), ZOALS AANGEVULD BIJ HET PROTOCOL VAN NAIROBI VAN 26 NOVEMBER 1976 , GOEDGEKEURD BIJ BESLUIT 79/505 VAN DE RAAD VAN 8 MEI 1979 ( PB L 134 VAN 1979 , BLZ . 13 ).

3 IN VOORNOEMDE VERORDENING NR . 1798/75 VAN DE RAAD BEPAALT ARTIKEL 3 , ZOALS HET WERD GEWIJZIGD BIJ VERORDENING NR . 1027/79 DAT , ONDER BEPAALDE VOORWAARDEN , DE INVOER VAN ' ' WETENSCHAPPELIJKE INSTRUMENTEN EN APPARATEN ' ' GESCHIEDT MET VRIJSTELLING VAN DE RECHTEN VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF , WANNEER ZIJ UITSLUITEND WORDEN INGEVOERD VOOR NIET-COMMERCIELE DOELEINDEN . VOLGENS HET DERDE LID VAN DAT ARTIKEL WORDT ONDER BEDOELDE UITDRUKKING VERSTAAN ' ' EEN INSTRUMENT OF APPARAAT DAT , VANWEGE ZIJN OBJECTIEVE TECHNISCHE KENMERKEN EN DE RESULTATEN WELKE ERMEE BEREIKT KUNNEN WORDEN , UITSLUITEND OF HOOFDZAKELIJK GESCHIKT IS VOOR DE VERWEZENLIJKING VAN WETENSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN . ' '

4 DE COMMISSIE HEEFT DEZE CRITERIA NOG VERDUIDELIJKT IN VOORNOEMDE VERORDENING NR . 2784/79 HOUDENDE UITVOERINGSBEPALINGEN VAN ' S RAADS VERORDENING . VOLGENS ARTIKEL 5 VAN DIE VERORDENING ' ' WORDT ONDER , OBJECTIEVE TECHNISCHE KENMERKEN ' VAN EEN WETENSCHAPPELIJK INSTRUMENT OF APPARAAT VERSTAAN DE KENMERKEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE BOUW VAN GENOEMD INSTRUMENT OF APPARAAT OF UIT DE WIJZIGINGEN DIE IN VERGELIJKING MET EEN INSTRUMENT OF APPARAAT VAN EEN GANGBAAR TYPE DAARIN ZIJN AANGEBRACHT WAARDOOR HET PRESTATIES KAN LEVEREN VAN HOOG NIVEAU DIE NIET VEREIST ZIJN VOOR INDUSTRIEEL OF COMMERCIEEL GEBRUIK . ' ' IS HET OP GROND VAN DEZE OBJECTIEVE TECHNISCHE KENMERKEN NIET MOGELIJK OP ONDUBBELZINNIGE WIJZE HET KARAKTER VAN EEN INSTRUMENT OF APPARAAT VAST TE STELLEN , DAN MOET VOLGENS DIT ARTIKEL WORDEN NAGEGAAN VOOR WELKE DOELEINDEN DE INSTRUMENTEN OF APPARATEN VAN DIT SOORT IN DE GEMEENSCHAP GEWOONLIJK WORDEN GEBRUIKT . WANNEER UIT DIT ONDERZOEK BLIJKT DAT HET INSTRUMENT OF APPARAAT WAARVOOR DE VRIJSTELLING WORDT GEVRAAGD , VOORNAMELIJK WORDT GEBRUIKT VOOR DE VERWEZENLIJKING VAN WETENSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN , WORDT HET GEACHT EEN WETENSCHAPPELIJK KARAKTER TE BEZITTEN .

5 VOLGENS ARTIKEL 7 VAN DE UITVOERINGSVERORDENING BESLIST DE BEVOEGDE NATIONALE AUTORITEIT OVER DE INVOER MET VRIJSTELLING INDIEN ZIJ OVER ALLE GEGEVENS BESCHIKT OM TE BEPALEN OF HET INSTRUMENT OF APPARAAT AL DAN NIET ALS WETENSCHAPPELIJK MOET WORDEN BESCHOUWD . ANDERS WORDT HET VERZOEK TOT VRIJSTELLING AAN DE COMMISSIE GEZONDEN , DIE HET ADVIES VAN DE LID-STATEN INWINT EN , ALS HUN ANTWOORD NEGATIEF IS , HET VERZOEK TER BEOORDELING VOORLEGT AAN EEN GROEP DESKUNDIGEN , BESTAANDE UIT VERTEGENWOORDIGERS VAN DE LID-STATEN , DIE BIJEENKOMT IN HET KADER VAN HET COMITE DOUANEVRIJSTELLINGEN . NA DIT ONDERZOEK GEEFT DE COMMISSIE EEN BESCHIKKING WAARVAN AAN ALLE LID-STATEN KENNIS MOET WORDEN GEGEVEN .

6 UIT HET DOSSIER BLIJKT DAT DE TWEE VRIJE UNIVERSITEITEN TE BRUSSEL MET VERZOEKSTER EEN CONTRACT OP HUURKOOPBASIS HEBBEN GESLOTEN VOOR DE AANSCHAF VAN TWEE IN DE VERENIGDE STATEN VERVAARDIGDE COMPUTERS VAN HET TYPE CYBER 170-720 EN CYBER 170-750 . OP 6 AUGUSTUS 1980 DIENDE VERZOEKSTER NAMENS DE UNIVERSITEITEN BIJ DE BELGISCHE DOUANE EEN VERZOEK IN OM DE COMPUTERS MET VRIJSTELLING VAN RECHTEN TE KUNNEN INVOEREN . BIJ HAAR VERZOEK VOEGDE ZIJ EEN UITGEBREID DOSSIER , DAT NA BESPREKINGEN MET DE AUTORITEITEN NOG WERD AANGEVULD .

7 OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 7 VAN GENOEMDE VERORDENING NR . 2784/79 HEBBEN DE BELGISCHE AUTORITEITEN HET VERZOEK EN HET DOSSIER AAN DE COMMISSIE DOORGEZONDEN . OMDAT DRIE LID-STATEN HET WETENSCHAPPELIJK KARAKTER VAN BEIDE COMPUTERS BETWISTTEN , LEGDE DE COMMISSIE DE ZAAK VOOR AAN HET COMITE DOUANEVRIJSTELLINGEN EN GAF DE BETWISTE BESCHIKKING CONFORM HET ADVIES .

8 DEZE BESCHIKKING IS UITSLUITEND GEBASEERD OP HET NIET-WETENSCHAPPELIJK KARAKTER VAN DE TWEE COMPUTERS . DAARBIJ IS DE VOLGENDE OVERWEGING BESLISSEND :

' ' OVERWEGENDE DAT UIT DIT ONDERZOEK IS GEBLEKEN DAT DE BEDOELDE APPARATEN COMPUTERS ZIJN ;

DAT DEZE APPARATEN GEEN OBJECTIEVE KENMERKEN BEZITTEN DIE ZE BIJZONDER GESCHIKT MAKEN VOOR HET WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK ; DAT BOVENDIEN SOORTGELIJKE APPARATEN HOOFDZAKELIJK GEBRUIKT WORDEN BIJ NIET-WETENSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN ; DAT HET GEBRUIK DAT ER IN DIT GEVAL VAN WORDT GEMAAKT ALS ZODANIG ONTOEREIKEND IS OM DEZE APPARATEN HET KARAKTER VAN EEN WETENSCHAPPELIJK APPARAAT TE VERLENEN ; DAT ZE DUS NIET ALS WETENSCHAPPELIJKE APPARATEN KUNNEN WORDEN BESCHOUWD ; DAT HET DIENTENGEVOLGE NIET GERECHTVAARDIGD IS BEDOELDE APPARATEN MET VRIJSTELLING IN TE VOEREN . ' '

9 DE ONTVANKELIJKHEID

DE COMMISSIE WERPT EEN EXCEPTIE VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID OP , STELLENDE DAT DE TOT DE LID-STATEN GERICHTE BESCHIKKING VERZOEKSTER NIET INDIVIDUEEL RAAKT IN DE ZIN VAN ARTIKEL 173 , TWEEDE ALINEA , EEG-VERDRAG . TE DIEN AANZIEN WIJST ZIJ OP DE ALGEMENE AARD VAN DE BESCHIKKING , DIE NIET ENKEL DE INVOER IN BELGIE VAN DE TWEE BETROKKEN COMPUTERS , MAAR DE INVOER VAN ALLE COMPUTERS VAN BEIDE MODELLEN IN DE HELE GEMEENSCHAP BETREFT . SLECHTS DE PRODUCENT VAN DEZE COMPUTERS OF DE ' ' CONTROL DATA GROUP ' ' ALS EXCLUSIEF IMPORTEUR IN DE GEMEENSCHAP KAN DUS EEN BEROEP KRACHTENS ARTIKEL 173 , TWEEDE ALINEA , INSTELLEN . DEZE RECHTSINGANG STAAT NIET OPEN VOOR DE AFZONDERLIJKE LEDEN VAN DIE GROEP .

10 DEZE EXCEPTIE KAN NIET WORDEN AANVAARD . VERZOEKSTER IS EEN VOLLEDIGE DOCHTERMAATSCHAPPIJ VAN DE PRODUCERENDE VENNOOTSCHAP , CONTROL DATA CORPORATION OF MINNEAPOLIS ; ZIJ IS EXCLUSIEF IMPORTEUR VOOR BELGIE , EN HEEFT HET VERZOEK INGEDIEND WAAROP DE BETWISTE BESCHIKKING IS GEGEVEN . HET ZOU DUS VAN EEN OVERDREVEN FORMALISME BLIJK GEVEN , TE EISEN DAT DE MOEDERMAATSCHAPPIJ , OF VERZOEKSTER TEZAMEN MET DE ANDERE IN DE GEMEENSCHAP IMPORTERENDE FILIALEN , DE VORDERING BIJ HET HOF INSTELLEN .

TEN GRONDE

11 VERZOEKSTER DOET IN HOOFDZAAK TWEE MIDDELEN GELDEN :

A ) SCHENDING VAN WEZENLIJKE VORMVOORSCHRIFTEN ;

B)SCHENDING VAN DE GEMEENSCHAPSREGELS WAARIN HET WETENSCHAPPELIJK KARAKTER VAN EEN INSTRUMENT OF APPARAAT WORDT OMSCHREVEN .

A ) SCHENDING VAN WEZENLIJKE VORMVOORSCHRIFTEN

12 VOOREERST VOERT VERZOEKSTER AAN , DAT DE BESCHIKKING NIET GENOEGZAAM MET REDENEN IS OMKLEED . DE HIERBOVEN GECITEERDE OVERWEGING HERHAALT SLECHTS EEN STEREOTIEPE FORMULE , GEBRUIKT IN ALLE BESCHIKKINGEN OVER COMPUTERS DIE DE COMMISSIE SINDS DE INWERKINGTREDING VAN DE VERORDENINGEN VAN 1979 HEEFT GEGEVEN . DEZE SUMMIERE MOTIVERING HOUDT HELEMAAL GEEN REKENING MET DE SPECIFIEKE KENMERKEN VAN DE BETROKKEN COMPUTERS , WAAROVER VERZOEKSTER EEN VOLLEDIG EN RUIMSCHOOTS OP TECHNISCHE ANALYSES GEBASEERD DOSSIER HAD OVERGELEGD .

13 DE COMMISSIE GEEFT TOE DAT DE MOTIVERING IN DE CONSIDERANS VAN DE BESCHIKKING KORT IS , MAAR ACHT ZE TOCH VOLDOENDE . DE ADRESSATEN VAN DE BESCHIKKING , TE WETEN DE LID-STATEN , HEBBEN AAN DE PROCEDURE DEELGENOMEN EN KENDEN ZEER GOED DE BEWEEGREDENEN VAN DE COMMISSIE . WAT VERZOEKSTER BETREFT BLIJKT UIT HAAR BETOOG ZELF , DAT ZIJ HET BELEID VAN DE COMMISSIE ZEER GOED KENT , MAAR TOCH VAN MENING IS DAT HAAR COMPUTERS NIET ALS GEWONE COMPUTERS MOGEN WORDEN BEHANDELD .

14 TE DEZEN ZIJ NOGMAALS EROP GEWEZEN , DAT ARTIKEL 190 EEG-VERDRAG , BEPALENDE DAT DE COMMISSIE HAAR BESCHIKKINGEN MET REDENEN DIENT TE OMKLEDEN , NIET SLECHTS OP FORMELE GRONDEN BERUST , DOCH TEN DOEL HEEFT PARTIJEN IN STAAT TE STELLEN VOOR HUN RECHTEN OP TE KOMEN , HET HOF IN STAAT TE STELLEN ZIJN TAAK UIT TE OEFENEN EN DE LID-STATEN EN HUN EVENTUEEL BELANGHEBBENDE ONDERDANEN IN STAAT TE STELLEN NA TE GAAN OP WELKE WIJZE DE COMMISSIE HET VERDRAG HEEFT TOEGEPAST .

15 ZO VOLSTAAT HET NIET DAT DE LID-STATEN , ALS ADRESSATEN VAN DE BESCHIKKING , DE GRONDEN HIERVAN KENNEN DOOR HUN DEELNEMING AAN DE VOORBEREIDENDE PROCEDURE EN DAT VERZOEKSTER , ALS RECHTSTREEKS EN INDIVIDUEEL GERAAKT PERSOON , ZE KAN AFLEIDEN UIT EEN VERGELIJKING VAN DE BETROKKEN BESCHIKKING MET SOORTGELIJKE VROEGERE BESCHIKKINGEN . TEVENS IS VEREIST DAT VERZOEKSTER DAADWERKELIJK DE GELEGENHEID KRIJGT OM HAAR RECHTEN TE DOEN GELDEN EN DAT HET HOF OP GROND VAN DE MOTIVERING EEN NUTTIGE CONTROLE KAN UITOEFENEN . DE VRAAG OF DE MOTIVERING IN BEIDE OPZICHTEN VOLSTAAT , KAN IN CASU HET BEST SAMEN MET HET MIDDEL SUB B WORDEN BEANTWOORD .

16 VOORTS STELT VERZOEKSTER DAT , MET NAME GELET OP DE STEREOTIEPE MOTIVERING VAN DE BESCHIKKING , DE WERKWIJZE VAN DE COMMISSIE HIER VOLKOMEN ONBEVREDIGEND IS OMDAT ZIJ GEEN GEDACHTENWISSELING AANVAARDT EN DE BETROKKEN PARTIJEN NIET IN DE GELEGENHEID STELT , OVER EVENTUELE GESCHILPUNTEN TE WORDEN GEHOORD OF ZELFS MAAR TOELICHTINGEN TE VERSTREKKEN VOORDAT DE BESCHIKKING WORDT GEGEVEN .

17 DIT ONDERDEEL VAN HET EERSTE MIDDEL KAN NIET WORDEN AANVAARD . ZOALS VERZOEKSTER ZELF TOEGEEFT , HEEFT DE COMMISSIE DE TERZAKE VOORGESCHREVEN PROCEDURE GEVOLGD . OOK STAAT VAST DAT VERZOEKSTER IN DEZE PROCEDURE AL HAAR MIDDELEN BETREFFENDE HET WETENSCHAPPELIJK KARAKTER VAN DE BETROKKEN COMPUTERS HEEFT KUNNEN UITEENZETTEN IN HET DOSSIER DAT ZIJ BIJ DE BELGISCHE AUTORITEITEN HEEFT INGEDIEND EN WAARVAN ZOWEL HET COMITE DOUANEVRIJSTELLINGEN ALS DE COMMISSIE KENNIS HEBBEN KUNNEN NEMEN .

B ) SCHENDING VAN DE GEMEENSCHAPSREGELS WAARIN HET WETENSCHAPPELIJK KARAKTER VAN EEN INSTRUMENT OF APPARAAT WORDT OMSCHREVEN

18 TE DEZEN STELT VERZOEKSTER , DAT DE COMMISSIE ZICH HELEMAAL NIETS HEEFT AANGETROKKEN VAN DE SPECIFIEKE KENMERKEN VAN DE TWEE COMPUTERS , WAARDOOR ZIJ ZEKER ALS WETENSCHAPPELIJK INSTRUMENT OF APPARAAT IN DE ZIN VAN DE GEMEENSCHAPSREGELING KUNNEN WORDEN AANGEMERKT . DERHALVE VRAAGT ZIJ HET HOF NIET ENKEL OM NIETIGVERKLARING VAN DE BESTREDEN BESCHIKKING , MAAR OOK OM VASTSTELLING VAN HET WETENSCHAPPELIJK KARAKTER VAN DE BETROKKEN COMPUTERS .

19 AL KAN HET HOF IN HET KADER VAN EEN BEROEP TOT NIETIGVERKLARING NIET TOT ZULK EEN VASTSTELLING KOMEN , HET MOET ER WEL OP TOEZIEN OF DE DOOR DE COMMISSIE GEHANTEERDE CRITERIA AAN DE GEMEENSCHAPSREGELING VOLDOEN EN OF DE COMMISSIE , BIJ DE TOEPASSING VAN DEZE CRITERIA , DE OBJECTIEVE KENMERKEN VAN DE IN DE BESCHIKKING BEDOELDE COMPUTERS IN AANMERKING HEEFT GENOMEN . MITSDIEN MOETEN DE CRITERIA WORDEN GETOETST DIE UIT DE BESCHIKKING ZELF BLIJKEN , OF DOOR DE COMMISSIE IN DE LOOP VAN HET GEDING WERDEN VERMELD .

20 NA TE HEBBEN VASTGESTELD DAT DE BEDOELDE APPARATEN COMPUTERS ZIJN , VERVOLGT DE BESCHIKKING DAT ZIJ GEEN OBJECTIEVE KENMERKEN BEZITTEN DIE ZE BIJZONDER GESCHIKT MAKEN VOOR HET WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK EN DAT SOORTGELIJKE APPARATEN HOOFDZAKELIJK WORDEN GEBRUIKT BIJ NIET-WETENSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN . UIT DE BESCHIKKING BLIJKT NIET DUIDELIJK OF DEZE OPMERKINGEN BETREKKING HEBBEN OP COMPUTERS IN HET ALGEMEEN , DAN WEL SPECIFIEK OP DE TWEE HIER BEDOELDE MODELLEN . IN DE LOOP VAN HET GEDING HEEFT DE COMMISSIE ECHTER GESTELD DAT ALTHANS DE LAATSTE OPMERKING COMPUTERS IN HET ALGEMEEN BETROF , EN DAT GEEN COMPUTER KAN WORDEN GEACHT WETENSCHAPPELIJK TE ZIJN TENZIJ HIJ DEEL UITMAAKT VAN EEN GROTER GEHEEL DAT WEL DIE HOEDANIGHEID HEEFT .

21 DE COMMISSIE HEEFT GEPRECISEERD DAT EEN COMPUTER GEEN WETENSCHAPPELIJK INSTRUMENT IS OMDAT MEN DAARMEE GEEN FYSISCHE DIMENSIE OF EIGENSCHAP KAN METEN , ONTHULLEN , OMVORMEN OF VERWERKEN . HIJ KAN OOK NIET ALS EEN WETENSCHAPPELIJK INSTRUMENT OF APPARAAT WORDEN AANGEMERKT OMDAT BEREKENINGEN ALS ZODANIG GEEN WETENSCHAPPELIJKE ACTIVITEIT ZIJN .

22 VOLGENS VERZOEKSTER ZIJN DEZE DEFINITIES VOLKOMEN ACHTERHAALD DOOR DE MODERNE WETENSCHAP . IN VERSCHEIDENE SECTOREN , WAARONDER DE FYSICA EN DE THEORETISCHE SCHEIKUNDE , IS DE COMPUTER IN FEITE HET ENIGE WERKTUIG VAN DE ONDERZOEKER , EN LIGGEN DE BIJZONDER INGEWIKKELDE VERGELIJKINGEN DIE SLECHTS MET EEN COMPUTER SNEL GENOEG ZIJN OP TE LOSSEN , AAN DE BASIS VAN DE ONDERZOEKRESULTATEN .

23 DEZE ARGUMENTEN VAN VERZOEKSTER MOETEN WORDEN AANVAARD . DE RESTRICTIEVE UITLEGGING DIE DE COMMISSIE VOORSTAAT , VINDT GEEN STEUN IN DE TEKST VAN VORENBEDOELDE BEPALINGEN VAN DE GEMEENSCHAPSREGELING . DE ETYMOLOGIE VAN DE WOORDEN ' ' INSTRUMENT ' ' OF ' ' APPARAAT ' ' , NOCH HUN BETEKENIS IN HET ALGEMEEN SPRAAKGEBRUIK RECHTVAARDIGT IMMERS DE STRIKTE DEFINITIES DIE DE COMMISSIE GEEFT .

24 BOVENDIEN STELT DE COMMISSIE , DAT INDIEN EEN COMPUTER ALS WETENSCHAPPELIJK APPARAAT IS AAN TE MERKEN , DIT KOMT DOOR ZIJN TOEPASSINGSPROGRAMMATUUR EN NIET DOOR ZIJN ARCHITECTUUR ( DE APPARATUUR OF ' ' HARDWARE ' ' ) OF ZIJN SYSTEEM PROGRAMMATUUR . ZIJ VERGELIJKT HEM MET EEN GELEID PROJECTIEL . IN LEGE STAAT KAN DIT NOOIT ALS EEN WETENSCHAPPELIJK APPARAAT WORDEN BESCHOUWD . SLECHTS MET WETENSCHAPPELIJKE INSTRUMENTEN AAN BOORD KRIJGT HET EEN WETENSCHAPPELIJKE BESTEMMING . WELNU , DE TOEPASSINGSPROGRAMMATUUR IS UITWISSELBAAR ZOALS DE INSTRUMENTEN IN HET PROJECTIEL . OOK DAAROM KAN EEN COMPUTER OP ZICHZELF NOOIT EEN WETENSCHAPPELIJK APPARAAT WORDEN GENOEMD .

25 VERZOEKSTER ANTWOORDT DAT DE CYBER-COMPUTERS JUIST DOOR HUN ARCHITECTUUR VOOR WETENSCHAPPELIJK GEBRUIK ZIJN BESTEMD . ZIJ WERDEN ONTWORPEN OM ZEER INGEWIKKELDE WISKUNDIGE VERGELIJKINGEN OP TE LOSSEN MET EEN NAUWKEURIGHEID EN SNELHEID DIE DE NORMALE COMMERCIELE GEBRUIKER NOOIT NODIG HEEFT . DAARENTEGEN ZIJN ZIJ DOOR HUN ONTWERP HELEMAAL NIET GESCHIKT VOOR HET VERWERKEN OF VERGELIJKEN VAN EEN GROOT AANTAL OPGESLAGEN GEGEVENS , DAT WIL ZEGGEN VOOR DE TAKEN DIE VOOR DE COMMERCIELE GEBRUIKER MEESTAL NODIG ZIJN . QUA TOEPASSINGSPROGRAMMATUUR KUNNEN DE CYBER-COMPUTERS ZEER GOED WERKEN MET DE VOORNAAMSTE WETENSCHAPPELIJKE PROGRAMMEERTAAL , FORTRAN ( FORMULA TRANSLATION ). EEN DEEL VAN ELKE COMPUTER IS ZELFS UITSLUITEND VOOR DERGELIJKE PROGRAMMA ' S GERESERVEERD . DAARTEGENOVER STAAT , DAT ZIJ NAGENOEG NIET KUNNEN WERKEN MET DE VOORNAAMSTE COMMERCIELE PROGRAMMEERTAAL , COBOL ( COMMON BUSINESS ORIENTED LANGUAGE ). TENSLOTTE ZIJN DE CYBER-COMPUTERS ZO GEBOUWD , DAT EEN LOPEND PROGRAMMA NIET KAN WORDEN ONDERBROKEN VOOR DE INBRENG VAN NIEUWE GEGEVENS - EEN VOOR DE COMMERCIELE GEBRUIKER BELANGRIJKE MOGELIJKHEID - . OM AL DEZE REDENEN BETWIST VERZOEKSTER HET STANDPUNT VAN DE COMMISSIE , DAT SLECHTS DE TOEPASSINGSPROGRAMMATUUR DEZE COMPUTERS EEN WETENSCHAPPELIJKE BESTEMMING KAN GEVEN .

26 GELET OP DEZE MENINGSVERSCHILLEN KAN HET HOF DE MOGELIJKHEID NIET UITSLUITEN DAT EEN CRITERIUM GEBASEERD OP HET VERSCHIL TUSSEN DE ARCHITECTUUR ( DE APPARATUUR OF ' ' HARDWARE ' ' ) EN DE PROGRAMMATUUR ( ' ' SOFTWARE ' ' ) VAN EEN COMPUTER BEANTWOORDT AAN DE GEMEENSCHAPSREGELING VOOR DE INVOER MET VRIJSTELLING , VAN WETENSCHAPPELIJKE INSTRUMENTEN EN APPARATEN . UIT DE MOTIVERING VAN DE BETWISTE BESCHIKKING NOCH UIT DE PROCEDURE VOOR HET HOF KAN ECHTER WORDEN AFGELEID DAT DE COMMISSIE MET HET OOG OP HET GEVEN VAN DEZE BESCHIKKING DAADWERKELIJK ZULK EEN WELOMSCHREVEN CRITERIUM HEEFT GEHANTEERD . BOVENDIEN BLIJKT NERGENS , DAT DE COMMISSIE , INDIEN ZIJ EEN DERGELIJK CRITERIUM HEEFT GEHANTEERD , DAARBIJ DE OBJECTIEVE KENMERKEN VAN DE TWEE COMPUTERS , ZOWEL QUA ARCHITECTUUR ALS QUA SYSTEEMPROGRAMMATUUR , GENOEGZAAM IN AANMERKING HEEFT GENOMEN .

27 VOOR HET GEVAL DAT HET HOF MOCHT AANNEMEN DAT EEN COMPUTER ALS ZODANIG EEN WETENSCHAPPELIJK INSTRUMENT OF APPARAAT KAN ZIJN , STELT DE COMMISSIE DAT DE SPECIFIEKE KENMERKEN VAN DE CYBER-COMPUTER DAARTOE NIET VOLSTAAN . OVER HET ALGEMEEN ZIJN COMPUTERS POLYVALENTE MACHINES . ZIJ LENEN ZICH ZOWEL VOOR COMMERCIEEL GEBRUIK ALS VOOR WETENSCHAPPELIJK WERK EN WORDEN IN DE PRAKTIJK HOOFDZAKELIJK VOOR COMMERCIELE DOELEINDEN GEBRUIKT . OMDAT ZIJ COMPLEXE , NAUWKEURIGE EN SNELLE BEREKENINGEN KUNNEN MAKEN , ZIJN DE CYBER-COMPUTERS DUIDELIJK ZEER GESCHIKT VOOR WETENSCHAPPELIJK REKENWERK , MAAR ZIJ LENEN ZICH EVENZEER VOOR COMMERCIELE DOELEINDEN , MET NAME OP HET VLAK VAN DE SPEERPUNTTECHNOLOGIE . AL ZIJN ZIJ MINDER GESCHIKT VOOR COMMERCIELE TAKEN VAN ADMINISTRATIEVE AARD , TOCH KUNNEN ZIJ ZE UITVOEREN EN BLIJVEN HET DUS POLYVALENTE MACHINES .

28 VOLGENS DE COMMISSIE VINDT DEZE VASTSTELLING STEUN IN HET FEIT DAT DE VOOR DE VRIJE UNIVERSITEITEN TE BRUSSEL INGEVOERDE COMPUTERS OOK VOOR ADMINISTRATIEVE DOELEINDEN WERDEN GEBRUIKT . DAARENBOVEN DIENEN VAN DE 13 TOT NOG TOE IN FRANKRIJK GEIMPORTEERDE CYBER-COMPUTERS ER SLECHTS VIER HOOFDZAKELIJK VOOR ONDERZOEK , ZES VOOR TECHNISCHE ADMINISTRATIE EN WETENSCHAPPELIJKE BEREKENINGEN , EN DRIE VOOR ALLERLEI GEBRUIK ZOALS BOEKHOUDING , FACTURERING EN LOONADMINISTRATIE .

29 OM DEZE NIEUWE ARGUMENTEN VAN DE COMMISSIE TE KUNNEN BEOORDELEN , MOET WORDEN HERINNERD AAN DE HIERVOOR AANGEHAALDE RELEVANTE GEMEENSCHAPSBEPALINGEN . AFGEZIEN VAN HET ONDERSCHEID TUSSEN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK EN WERKZAAMHEDEN OP HET VLAK VAN DE SPEERPUNTTECHNOLOGIE , DAT DE COMMISSIE - OVERIGENS ZONDER ENIGE PRECISERING - HEEFT GEMAAKT , BLIJKEN DEZE ARGUMENTEN NIET ERAAN IN DE WEG TE STAAN DE HIER BEDOELDE COMPUTERS AAN TE MERKEN ALS APPARATEN DIE ' ' HOOFDZAKELIJK GESCHIKT ( ZIJN ) VOOR DE VERWEZENLIJKING VAN WETENSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN ' ' ( ARTIKEL 3 VAN VERORDENING NR . 1798/75 , ZOALS NADIEN GEWIJZIGD ) OF ' ' PRESTATIES ( KUNNEN ) LEVEREN VAN HOOG NIVEAU DIE NIET VEREIST ZIJN VOOR INDUSTRIEEL OF COMMERCIEEL GEBRUIK ' ' ( ARTI- KEL 5 VAN VERORDENING NR . 2784/79 ).

30 WAT BETREFT HET ONDERZOEK NAAR DE DOELEINDEN WAARVOOR DERGELIJKE APPARATEN GEWOONLIJK WORDEN GEBRUIKT , DAT ARTIKEL 5 VAN VERORDENING NR . 2784/79 VOOR SCHRIJFT WANNEER DE OBJECTIEVE TECHNISCHE KENMERKEN VAN HET INGEVOERDE APPARAAT HET NIET MOGELIJK MAKEN ZIJN KARAKTER OP ONDUBBELZINNIGE WIJZE VAST TE STELLEN , ZIJ EROP GEWEZEN DAT DIT DE GEHELE GEMEENSCHAP EN NIET EEN ENKELE LID-STAAT MOET OMVATTEN . BOVENDIEN IS VOLGENS DIT ARTIKEL HET FEIT DAT BLIJKENS HET ONDERZOEK ' ' DIT INSTRUMENT OF APPARAAT VOORNAMELIJK WORDT GEBRUIKT VOOR DE VERWEZENLIJKING VAN WETENSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN ' ' VOLDOENDE OM HET WETENSCHAPPELIJK KARAKTER TE ERKENNEN .

31 MITSDIEN MOET WORDEN GECONCLUDEERD , DAT HET HOF OP GROND VAN DE MOTIVERING VAN DE BETWISTE BESCHIKKING , EN VAN DE DOOR DE COMMISSIE IN DE LOOP VAN HET GEDING AANGEVOERDE ARGUMENTEN NIET KAN VASTSTELLEN DAT DE COMMISSIE BIJ HET GEVEN VAN DE BESCHIKKING WELOMSCHREVEN , AAN DE GEMEENSCHAPSREGELING BEANTWOORDENDE CRITERIA HEEFT GEHANTEERD EN ZODOENDE DE BIJZONDERE OBJECTIEVE KENMERKEN VAN DE TWEE BETROKKEN COMPUTERS GENOEGZAAM IN AANMERKING HEEFT GENOMEN .

32 DERHALVE MOET DE BESCHIKKING WORDEN NIETIGVERKLAARD EN MOET HET VRAAGSTUK OPNIEUW DOOR DE COMMISSIE WORDEN BEOORDEELD .

Beslissing inzake de kosten

KOSTEN

33 INGEVOLGE ARTIKEL 69 , PARAGRAAF 2 , VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING MOET DE IN HET ONGELIJK GESTELDE PARTIJ IN DE KOSTEN WORDEN VERWEZEN . AANGEZIEN VERWEERSTER IN HET ONGELIJK IS GESTELD , MOET ZIJ IN DE KOSTEN WORDEN VERWEZEN .

Dictum

HET HOF VAN JUSTITIE ( TWEEDE KAMER ),

RECHTDOENDE :

1 . VERKLAART NIETIG BESCHIKKING NR . 81/692 VAN DE COMMISSIE VAN 10 AUGUSTUS 1981 WAARBIJ WORDT VASTGESTELD DAT DE APPARATEN GENAAMD ' ' CONTROL DATA-CYBER 170-720 ; CYBER 170-750 ' ' NIET MET VRIJSTELLING VAN DE RECHTEN VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF MOGEN WORDEN INGEVOERD ( PB L 252 VAN 1981 , BLZ . 36 ).

2.VERWIJST DE COMMISSIE IN DE KOSTEN VAN HET GEDING .