20.6.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 222/42


Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 4 maja 2016 r. – Bouvret/Komisja

(Sprawa F-42/12) (1)

((Służba publiczna - Urzędnicy - Emerytury - Artykuł 11 ust. 2 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego - Uprawnienia emerytalne nabyte przed rozpoczęciem służby w Unii w krajowym systemie emerytalnym - Przeniesienie do systemu emerytalnego Unii - Propozycja dotycząca liczby dodatkowych lat służby uprawniających do emerytury, przyjęta przez zainteresowanego i oparta na nowych ogólnych przepisach wykonawczych - Zarzut niedopuszczalności - Pojęcie aktu niekorzystnego - Artykuł 83 regulaminu postępowania))

(2016/C 222/54)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Florence Bouvret (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: początkowo adwokaci D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.N. Louis, É. Marchal i S. Orlandi, następnie adwokaci D. de Abreu Caldas, J.N. Louis i S. Orlandi, a wreszcie, adwokat J.N. Louis)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: początkowo D. Martin i J. Baquero Cruz, pełnomocnicy, następnie J. Currall i G. Gattinara, pełnomocnicy, następnie G. Gattinara, pełnomocnik, a wreszcie G. Gattinara i F. Simonetti, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności propozycji przeniesienia uprawnień emerytalnych nabytych przed wstąpieniem do służby w Komisji, na podstawie obliczenia uwzględniającego nowe ogólne przepisy wykonawcze, wchodzące w życie po złożeniu przez stronę skarżącą wniosku o przeniesienie.

Sentencja postanowienia

1)

Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

2)

Florence Bouvret pokrywa własne koszty i zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.


(1)  Dz.U. C 184 z 23.6.2012, s. 25.