20.6.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 222/42


Usnesení Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 4. května 2016 – Bouvret v. Komise

(Věc F-42/12) (1)

(„Veřejná služba - Úředníci - Důchody - Článek 11 odst. 2 přílohy VIII služebního řádu - Nároky na důchod nabyté před nástupem do služebního poměru v Unii ve vnitrostátním důchodovém systému - Převod do důchodového systému Unie - Návrh na započtení příspěvkových let, který dotyčná osoba přijala, na základě nových obecných prováděcích ustanovení - Námitka nepřípustnosti - Pojem ‚akt nepříznivě zasahující do právního postavení‘ - Článek 83 jednacího řádu“)

(2016/C 222/54)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Florence Bouvret (Brusel, Belgie) (zástupci: původně D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal a S. Orlandi, advokáti, poté D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis a S. Orlandi, advokáti, a nakonec, J.-N. Louis, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: původně D. Martin a J. Baquero Cruz, zmocněnci, poté J. Currall a G. Gattinara, zmocněnci, poté G. Gattinara, zmocněnec, a nakonec G. Gattinara a F. Simonetti, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení návrhu na převod nároků na důchod získaných před nástupem do služebního poměru u Komise, vyhotoveného na základě výpočtu zohledňujícího nová OPU, jež vstoupila v platnost poté, co žalobkyně předložila žádost o převod

Výrok usnesení

1)

Žaloba se odmítá jako nepřípustná.

2)

Florence Bouvret ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.


(1)  Úř. věst. C 184, 23. 6. 2012, s. 25.