20.6.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 222/42


Определение на Съда на публичната служба (трети състав) от 4 май 2016 г. — Bouvret/Комисия

(Дело F-42/12) (1)

((Публична служба - Длъжностни лица - Пенсии - Член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника - Пенсионни права, придобити преди постъпването на служба в Съюза по национална пенсионноосигурителна схема - Прехвърляне към пенсионноосигурителната схема на Съюза - Прието от заинтересованото лице предложение за бонус за осигурителен стаж, основаващо се на нови общи правила за прилагане - Възражение за недопустимост - Понятие за увреждащ акт - Член 83 от Процедурния правилник))

(2016/C 222/54)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Florence Bouvret (Брюксел, Белгия) (представители: първоначално D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal и S. Orlandi, avocats, впоследствие D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis и S. Orlandi, avocats, и накрая J.-N. Louis, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: първоначално D. Martin и J. Baquero Cruz, впоследствие J. Currall и G. Gattinara, впоследствие G. Gattinara, и накрая G. Gattinara и F. Simonetti)

Предмет

Искане за отмяна на предложението за прехвърляне на пенсионни права, придобити преди постъпването на служба в Комисията, въз основа на изчислението, вземащо предвид новите Общи правила за прилагане, които влизат в сила след подаването на заявлението за прехвърляне на жалбоподателя

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата като недопустима.

2)

Г-жа Florence Bouvret понася направените от нея съдебни разноски и съдебните разноски на Европейската комисия.


(1)  ОВ C 184, 23.6.2012 г., стр. 25