14.7.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 208/23


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia COMP/M.6304 – Carlyle/Gores Broadband)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2011/C 208/09

1.

Komissio vastaanotti 6 päivänä heinäkuuta 2011 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla yhdysvaltalainen yritys Carlyle Group (Carlyle) hankkii sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun määräysvallan ranskalaisessa yrityksessä Gores Broadband SA (Gores Broadband) ostamalla osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

Carlyle: maailmanlaajuinen vaihtoehtoisten omaisuudenhoitopalvelujen tarjoaja, joka keskittyy ilmailu- ja puolustusteollisuuteen, rahoituspalveluihin, infrastruktuuriin, televiestintä- ja media-alaan, kuluttaja- ja vähittäiskauppaan, terveydenhoitoon, kiinteistökauppaan, liikenteeseen, energiaan ja sähköntuotantoon, teollisuuteen sekä teknologiaan ja liike-elämän palveluihin,

Gores Broadband: Sagemcom SAS:n ranskalainen holding-yhtiö. Sagemcom on erikoistunut laajakaistapäätteisiin ja energiaratkaisuihin, sekä tuottaa paino- ja kuvantamisteknologiaa, kotipäätteitä ja multimediasovittimia sekä energia- ja televiestintäalan tuotteita ja ratkaisuja.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua EY:n sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin. Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston EY:n sulautuma-asetuksen (2) nojalla.

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksilla (+32 22964301), sähköpostitse osoitteeseen COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu tai postitse viitteellä COMP/M.6304 – Carlyle/Gores Broadband seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun PO (DG COMP)

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”EY:n sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 56, 5.3.2005, s. 32 (”tiedonanto yksinkertaistetusta menettelystä”).